Jed­nou z najk­raj­ších vecí, je nájsť na tomto ší­rom svete spriaz­nenú dušu, s kto­rou je vám sú­dené byť už navždy. Nie je ľahké ju nájsť, ale ve­dzte, že keď sa to po­darí, ste tým naj­šťast­nej­ším člo­ve­kom na svete. A práve týchto 18 drob­ností, ktoré vy­ko­ná­vame každý deň, no ani si ich ne­uve­do­mu­jeme, vám na­po­vie, že ste tú svoju osobu už na­šli.

#1

Ke­dy­koľ­vek sa v spo­loč­nosti stane niečo zvláštne, ne­prí­jemné alebo vtipné, vždy sa mô­žete spo­ľa­hnúť na to, že s vami nad­viaže očný kon­takt.

#2

Do­káže vás ro­zo­smiať aj bez slov.

zdroj: unsp­lash.com

#3

Má ne­uve­ri­teľný ta­lent, pre­tože vás do­káže na­štvať bez toho, aby vás na­štval aj v sku­toč­nosti.

#4

Ne­prek­vapí vás, keď sa po­stará o nie­ktoré drobné veci – ako na­ku­po­va­nie alebo pra­nie, no aj na­priek tomu sa cí­tite mi­lo­vaná.

#5

Mô­žete sa s tou oso­bou po­de­liť o svoje bi­zarné, ab­surdné a im­pul­zívne myš­lienky bez toho, aby jej to prišlo čudné. Práve na­opak, bude sa smiať s vami.

#6

Byť v jeho spo­loč­nosti ni­kdy nie je vy­čer­pá­va­júce. Na­bije vás tou správ­nou dob­rou ener­giou – a to aj bez toho, aby ste spolu ho­vo­rili.

#7

Ne­máte prob­lém mu po­ve­dať, že po­tre­bu­jete strá­viť ne­jaký čas osa­mote. Viete, že sa ne­mu­síte sta­rať či mu touto ve­tou ub­lí­žite.

#8

Do­káže sa na vás smiať, no bez toho, aby sa vám po­smie­val.

#9

Roz­prá­vate sa o ňom so svo­jimi ka­ma­rátmi veľmi často, no ne­mô­žete pre­stať. Všetko čo robí je pre vás zá­bavné, zau­jí­mavé a fas­ci­nu­júce.

#10

Vždy je tu pre vás. Do­káže vás roz­ve­se­liť, po­vzbu­diť, po­ra­diť alebo vám len ro­biť spo­loč­nosť, keď to po­tre­bu­jete. Je va­ším ver­ným kom­pli­com v čom­koľ­vek.

#11

Možno vás ne­vo­lajú kla­sic­kými me­nami ako „zla­tíčko“, „sr­diečko“ alebo „láska„, ale vám to ne­vadí, pre­tože vždy vás na­zvú ne­jak inak – vtipne, a vám sa to páči.

#12

V je­den deň sa ob­zriete a zis­títe, že ste je­den od dru­hého pre­brali tie isté ná­vyky.

zdroj: unsp­lash.com

#13

Aj keď mu po­viete, že „ste v po­riadku“, do­káže tak­mer do se­kundy ro­zo­znať, či to mys­líte vážne, alebo len chcete za­kryť sku­toč­nosť, ktorá je úplne od­lišná.

#14

Do­ká­žete sa spolu za­ba­viť na ho­diny – a to aj v prí­pade, že ste uviazli nie­kde v záp­che, alebo trá­vite celé so­bot­ňaj­šie po­po­lud­nie u vás na gauči.

#15

Na­vo­nok sa tvá­rite ura­zene, pre­tože vám vždy po­vie presne to, čo po­tre­bu­jete po­čuť – nie to, čo chcete po­čuť. Ale, v sku­toč­nosti ste vďační za to, že je k vám úp­rimný.

#16

Tá naj­lep­šia vec na svete, je, keď ste naňho na­štvaná, ale on sa vás snaží roz­ve­se­liť a vy si jed­no­du­cho ne­do­ká­žete udr­žať vážnu tvár a o pár se­kúnd sa vždy zlo­míte.

#17

A mi­lu­jete to ešte viac, keď vy ste tým člo­ve­kom, čo ro­zo­smial toho dru­hého, keď je na vás na­štvaný.

#18

Cí­tite sa v jeho blíz­kosti at­rak­tívne – a to aj vtedy, keď máte na sebe staré vy­ťa­hané tričko a voľné tep­láky.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre