„Me­dzi sa­mo­tou a osa­me­los­ťou je ob­rov­ský roz­diel. Osa­melo sa mô­žete cí­tiť aj v spo­loč­nosti ľudí. Sa­motu mám však na­ozaj rada. Rada sama jem, rada sama sle­du­jem filmy, rada cho­dím sama na pre­chádzky so svo­jím psom. Sama so se­bou sa cí­tim tak prí­jemne, že nie­kedy sa mu­sím pre­svied­čať, aby som sa už stretla so svo­jimi pria­teľmi.“ ~ Drew Bar­ry­more

 

1.Keď si už dlho na mieste, kde je ob­rov­ský hluk a veľa ľudí, na druhý deň sa sna­žíš vy­hľa­da­á­vať po­kojné a ti­ché miesta a trá­viš čas osa­mote.

2. Ne­máš rada ko­merčné se­riály, te­le­vízne prog­ramy a ne­ná­vi­díš, ak sa nie­kto pre­zen­tuje ako hlúpa a bez­du­chá osoba, ktorá je vraj vzo­rom pre mno­hých ľudí

3. Ak ráno vstá­vaš pra­vi­delne, máš už vy­tvo­renú svoju ru­tinu, ktorú ti ne­smie ni­kto na­ru­šiť. Rad­šej si pri­vs­ta­neš o pár mi­nút skôr, ako by si mala po­ci­ťo­vať chaos a zmä­tok.

4. Po­tre­bu­ješ vlastný čas na se­bas­poz­ná­va­nie a každý deň si mu­síš niečo nové a zau­jí­mavé pre­čí­tať.

5. Síce máš rada svoju ru­tinu, no ne­ná­vi­díš ste­re­otyp, ktorý ti ne­vy­ho­vuje.

zdroj: flickr.com

6. Po­city úz­kosti pri­chá­dzajú na teba vtedy, keď je okolo teba veľmi veľa ľudí, s kto­rými si ne­máš čo po­ve­dať alebo do­konca vieš, že sa iba pre­tva­rujú a nič iné ti do ži­vota ne­pri­nesú. Vy­hý­baš sa ta­kejto spo­loč­nosti.

7. Ne­rada si stre­do­bo­dom po­zor­nosti a preto ak si aj niečo ve­dela v škole, ne­prih­lá­sila si sa, lebo si sa bála, že to bude trápne.

8. Si veľmi cit­livá na ča­sový tlak. Ob­čas sa ti síce stane, že fi­ni­šu­ješ pred uzá­vier­kou, no väč­ši­nou sa sna­žíš ro­biť veci po­riadne a na čas.

9. Ak sa do nie­koho za­mi­lu­ješ, za­mi­lu­ješ sa po­riadne! Lásku be­rieš zod­po­vedne a vážne.

10. Ak sa ti nie­kto páči, ne­dá­vaš mu to na­javo, pre­tože sa bo­jíš, že by tito ne­opä­to­val.

11. Nie­kedy si ako taká špon­gia, ktorá ab­sor­buje ná­ladu ľudí okolo seba. Mu­síš sa jed­no­du­cho cí­tiš dobre v spo­loč­nosti, inak si ner­vózna a rad­šej chceš byť sama. Jed­no­du­cho na teba pro­stre­die ne­uve­ri­teľne vplýva.

12. Ak máš za se­bou ťažký deň, prí­deš do­mov, ľah­neš si a len tak ti­cho le­žíš a vní­maš to ti­cho.

13. Ne­máš rada kom­pli­ko­vané veci. Všetko v tvo­jom ži­vote, v tvo­jom šat­níku, musí dá­vať zmy­sel, musí byť jed­no­du­chá vec a je jedno, koľko stojí. Proste ne­máš rada okolo seba veľa vecí.

zdroj: unsp­lash.com

14. Zau­jíma ťa ume­nie, hudba a krásy tohto sveta. Si veľmi cit­livá a vní­mavá po­vaha, preto rada spoz­ná­vaš novú hudbu, rôzne ume­lecké smery a rada sa priu­číš nie­čomu no­vému.

15. Všetko cí­tiš veľmi in­ten­zívne- smú­tok, ra­dosť, úz­kosť.

16. Rada si pl­níš svoje sny, no nej­deš cez mŕt­voly a nie si ne­prajná.

17. Ešte ni­kdy ni­kto ne­zom­rel preto, že sa po­korne ospra­vedl­nil a ty po­tre­bu­ješ mať vždy vy­rie­šené svoje prob­lémy a ne­do­ro­zu­me­nia s inými ľuďmi.

Komentáre