Nie­kedy ro­bíme veci, ktoré by sme ino­kedy ne­ro­bili. No ak príde do nášho ži­vota osoba, ktorá je pre nás je­di­nečná, sme od­hod­laní uro­biť čo­koľ­vek. Aj veci, kto­rým ne­skôr ne­ro­zu­mieme.

1, Ob­liekla som sa kvôli tebe vždy pekne, aj keď som s te­bou bola len pár mi­nút.

2, Do­konca som ne­mala prob­lém sa po­de­liť s te­bou o jedlo.

3, Pred­sta­vila som ťa svo­jim ro­di­čom.

4, Za­čala som no­siť out­fit, ktorý si mi po­chvá­lil.

5, Po­ve­dala som ti o sebe všetko.

6, Opý­tala som sa ťa, či si sin­gle.

7, Zau­jí­mala som sa o to, aký typ diev­čaťa sa ti páči.

 

8, Všetko som dá­vala bo­kom, aby som mohla byť s te­bou.

9, Po­ve­dala som mo­jim pria­te­ľom o tebe.

10, Od­pí­sala som ti vždy naj­rých­lej­šie, ako to bolo možné.

11, Do­konca som bola prvá, ktorá sa ťa opý­tala, či by si chcel ísť von.

12, Kú­pila som ti jedlo.

13, Po­sto­vala som na Ins­ta­gram fotky len kvôli tebe.

14, Pa­mä­tala som si všetky prí­behy, ktoré si mi po­ve­dal.

15, Po­rov­ná­vala som naše dlane a ich veľ­kosti.

16, Vždy som ťa ob­jí­mala o čosi dl­h­šie.

Komentáre