Vra­víš si , že takto by si sa vo vzťahu cí­tiť ne­mala. Možno sa ne­stalo nič hrozné, ale aj tak vieš, že niečo nie je v po­riadku. Pri­ná­šam ti 15 zna­kov, ktoré ho­vo­ria jasne. Ne­stojí ti za to, pre­tože…

 1. Ne­pod­po­ruje ťa. Ani v tých ma­lých ve­ciach ako keď nie­kde me­dzi pria­teľmi vy­jad­ríš svoj ná­zor, alebo si chceš zme­niť účes. Má ten­den­ciu stále ťa kri­ti­zo­vať a opo­no­vať ti.
 1. Cí­tiš sa vinná, keď sa ti niečo vy­darí a on má zlý deň. Ne­mô­žeš pred ním ot­vo­rene ho­vo­riť o svo­jich úspe­choch aby si ná­ho­dou ne­ra­nila jeho ego.
 1. Do­okola ťa nie­čím sklame. Do­hod­nete si stret­nu­tie a on ho tesne pred tým zruší, alebo naň jed­no­du­cho za­budne. Rov­nako za­búda na vý­ro­čia, na­ro­de­niny či me­niny.Keď sa to stane raz či dva­krát dá sa to od­pus­tiť, no keď sa to deje pra­vi­delne od­ráža to jeho po­stoj k tebe. Člo­vek, ktorý ťa mi­luje ne­do­volí, aby si sa cí­tila smutná, hlavne nie ak prí­či­nou smútku je práve on.
 1. Všetko je dô­le­ži­tej­šie ako ty. Po­kým si ty vieš zor­ga­ni­zo­vať čas aby ste boli spolu, on má stále niečo lep­šie na práci… As­poň vi­díš kde vo svo­jom reb­ríčku hod­nôt ťa má.
  zdroj: unsp­lash.com
 1. Pre­hnane žiarli. A nechce aby si mala žiad­nych ka­ma­rá­tov opač­ného po­hla­via. Stále tvrdí , že tebe verí, ale vie na čo muži mys­lia.
 1. Sex je jeho je­diná forma po­zor­nosti. Má prob­lém chy­tiť ťa na ve­rej­nosti za ruku, či len tak po­boz­kať na čelo. Ne­pri­túli si ťa keď po­ze­ráte film, a vy­ho­vára sa na to, že nie je ro­man­tik.
 1. Ne­robí si s te­bou plány. Síce ti možno po­vie, že mu chý­baš, ale všetko os­tatné ne­chá na teba.
 1. Je mu jedno ako sa cí­tiš. Buď si vô­bec ne­všimne, že ne­máš ná­ladu, alebo keď sa ťa opýta čo sa deje a ty mu od­po­vieš „ všetko je v po­riadku“, ne­chá ťa tak a ďa­lej sa ne­stará. Veď teba to prejde.
  zdroj: Pe­xels.com
 1. Od­mieta ro­biť kom­pro­misy. Myslí si, že je ne­omylný a po­kiaľ veci ne­pôjdu podľa toho ako chce on, na­štve sa.
 1. Ne­ob­ťa­žuje sa ti na­pí­sať prvý a na te­le­fo­nát od neho mô­žeš za­bud­núť. Ani keď vidí, že si on­line a ne­boli ste spolu už dl­h­šie v kon­takte.
 1. Pred ka­ma­rátmi a ro­di­nou mu­síš ospra­vedl­ňo­vať jeho sprá­va­nie.
 1. Často sa opíja, aj keď ti sľú­bil, že už ne­bude. Keď ide s nie­kým von, máš obavy a veľmi mu ne­ve­ríš. Vieš, že do­dr­žať slovo mu robí prob­lém.
 1. Nemá rád tvo­jich pria­te­ľov a vlastne ho ani ni­jak ne­zau­jí­majú.
 1. Rád flir­tuje s inými. A ak s nimi nef­lir­tuje on, vô­bec mu ne­vadí ak po ňom idú iné ženy. Veď sa predsa chce cí­tiť chcený.
 2. Seba má rad­šej ako ko­ho­koľ­vek iného. Myslí si o sebe, že je naj­lepší a je­diný člo­vek, kto­rého vo svo­jom ži­vote po­tre­bu­ješ.

Ak si sa na­šla vo väč­šine týchto bo­dov vedz, že si za­slú­žiš chlapa ( iného ) ktorý ťa bude ľú­biť a dá ti to jasne na­javo. Ne­za­bú­daj že ko­niec kon­cov je lep­šia in­te­li­gentná sa­mota, ako hlúpa spo­loč­nosť.

Komentáre