Mať ak­tívny se­xu­álny ži­vot je to naj­lep­šie, čo pre svoju pleť mô­žeš uro­biť! 

Brit­ský kon­zul­tant kli­nic­kej psy­cho­ló­gie Dr. We­eks, v no­vej štú­dii pri­šiel na to, že muži a ženy, ktorí majú sex pra­vi­delne, vy­ze­rajú o 5-7 ro­kov mlad­šie. Ok­rem toho si na sebe mô­žeš všim­núť aj týchto ďal­ších 15 vecí, ktoré sa udejú s tvo­jim te­lom.

1. Tvoja pleť za­žiari

Za­kaž­dým, keď so svo­jim par­tne­rom za­le­ziete pod pe­rinu, uro­bíš svo­jej pleti službu. Sex to­tiž rozp­rúdi krvný obeh a tvoja pleť sa okys­ličí. Takže žiadny bron­zer ani roz­jas­ňo­vač ne­pot­re­bu­ješ, stačí rých­lovka ráno a po­obede.

2. Spá­liš ka­ló­rie

Sex je istá forma cvi­če­nia, ba čo viac, aj boz­ká­va­nie sa sem ráta. Rozp­rúdi ti krv v ži­lách, vy­plaví en­dor­fíny, zrýchli tep a zlepší ná­ladu. Spá­liš pri ňom toľko, ako by si spá­lila pri chô­dzi na páse alebo dví­haní ľah­ších váh. Mi­núta boz­ká­va­nia ťa zbaví presne 12 ka­ló­rií.

3. Bu­deš šťast­nej­šia

Audry Hep­burn po­ve­dala „Naj­šťast­nej­šie diev­čatá sú tie najk­raj­šie“. A za­ru­čene sa ne­mý­lila. Pra­vi­delný sex pô­sobí ako an­ti­dep­re­sí­vum, vy­pla­vujú sa pri ňom hor­móny šťas­tia, ktoré z teba v dl­ho­do­bom hľa­disku uro­bia po­zi­tívne na­la­denú osobu.

4. Pre zdrav­šie vlasy

Vo vše­obec­nosti cvi­če­nie do­káže spá­liť ka­ló­rie a pre­kr­viť pleť, pri­čom sa ti re­du­kuje akné. Av­šak vplyv na vlasy má práve sex. Vďaka es­tro­gé­nom budú tvoje vlasy kraj­šie a pev­nej­šie.

5. Pri­ro­dzená lí­cenka

Or­gaz­mus ti do­káže na­hr­núť krv do líc ta­kým spô­so­bom, že už ni­kdy viac ne­bu­deš chcieť po­u­žiť lí­cenku, či so­lárko. A ak ná­ho­dou práve ne­máš pria­teľa, do­ktori od­po­rú­čajú po­môcť si ako vieš.

6. At­rak­tívna vôňa

Čím viac sexu bu­deš mať, tým viac fe­ro­mó­nov sa ti bude vy­pla­vo­vať. A pri nich sa ka­de­jaký drahý par­fum môže skryť do kúta. Práve oni do­kážu pri­tiah­nuť opačné po­hla­vie, pre ktoré bu­deš ne­odo­la­teľná.

View this post on Ins­ta­gram

Fri­day mood

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

7. Bu­deš star­núť po­mal­šie

Star­nu­tie je pri­ro­dzený pro­ces a žia­den drahý krém alebo pro­ce­dúra ho ne­do­káže za­sta­viť. Av­šak sex, ten ho do­káže spo­ma­liť. Vďaka nemu sa ti zvýši pro­duk­cia ko­la­génu, ktorý v ko­neč­nom dô­sledku môže za to, že tvoja pleť bude vy­rov­na­nej­šia a pruž­nej­šia.

8. Sil­nej­šie nechty

Po­kiaľ máš prob­lém so sla­bými a lá­ma­vými nech­tami, vy­kašli na všetky kúry. Rad­šej stráv viac času v po­steli so svo­jim chla­pom.

9. Roz­lú­čiš sa s akné

Kto by sa nech­cel zo­bu­diť s kraj­šou ple­ťou, ako keď šiel spať? Sex toto do­káže! Na­vyše ušet­ríš za drahé ple­ťové vody či krémy a za­ži­ješ pri ňom omnoho viac zá­bavy.

View this post on Ins­ta­gram

🤗🤗

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

10. Pl­n­šie pery

Spolu s pre­kr­ve­ním a zväč­še­ním iných or­gá­nov po­čas sexu, sa rov­nako na­pum­pujú aj tvoje pery. Takže po fakt dob­rom mi­lo­vaní bude tvoja pleť roz­žia­rená a na­vyše do­siah­neš žia­dúci efekt pl­n­ších pier.

11. Plo­ché bruško

Na­ba­lili sa na teba ne­jaké kilá na­vyše? Chceš sa ich zba­viť? Jed­nou z mož­ností (a ve­rím, že veľmi prí­jem­nou) sú po­steľné hry. Kor­ti­zol je hor­món, ktorý sa v tele člo­veka uvoľ­ňuje po­čas stresu (ok­rem iného) a spô­so­buje zvý­šené ukla­da­nie tu­kov. Sex má vplyv na tento hor­món úplne opačný.

12. Jem­nej­šia po­kožka

Ďal­ším be­ne­fi­tom sexu je jem­nej­šia po­kožka, ktorá ti vy­drží týždne. Po­čas mi­lo­va­nia sa po­tíš a ot­vá­rajú sa ti póry, pri­čom sa pro­du­kuje li­no­le­nová mastná ky­se­lina (náj­deš ju aj v oli­vo­vom oleji) a práve tá tvoju pleť lub­ri­kuje a zjem­ňuje.

View this post on Ins­ta­gram

Rainy mor­nings

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

13. Zväč­še­nie pŕs

Áno, čí­taš správne. Aj toto do­káže! Tvoje pr­sia budú väč­šie až o 25 %, pri­čom výška tvo­jich bra­da­viek vie stúp­nuť až o po­lo­vicu. Kto by po­tre­bo­val push-upky alebo plas­tiky, keď to môže mať omnoho pri­ro­dze­nej­šie.

14. Viac spánku

Spá­nok pri­náša krásu. To vieme všetci. Na to aby sme vy­ze­rali dobre mu­síme byť od­po­či­nutí. Žiadne za­čer­ve­nané oči či kruhy pod očami. A čo do­káže in­du­ko­vať spá­nok lep­šie ako kva­litný sex? Po or­gazme tvoje telo vy­pla­vuje oxy­to­cín, ktorí má bla­ho­darné účinky práve na spá­nok.

15. Lep­šie zuby

Do­konca aj tvoje zuby budú vy­ze­rať lep­šie. Sex im to­tiž po­máha bo­jo­vať so zub­ným ka­zom. Pý­taš sa, ako je to možné? Keď naše telo ab­sor­buje muž­ské se­meno, do­sta­neme po­riadnu dávku zinku, váp­nika a iných mi­ne­rá­lov, ktoré bo­jujú proti zub­nému kazu a po­sil­ňujú ich.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre