Po čom ženy na­ozaj tú­žia?

Táto otázka trápi ne­jed­ného muža, ba do­konca si na ňu ne­vie od­po­ve­dať aj zo­pár žien. Roz­hodla som sa dať do­kopy 15 vecí, ktoré by chcela vo vzťahu za­ží­vať každá žena.

 1. Láska – asi ten naj­zá­klad­nejší as­pekt vzťahu. Tam kde chýba láska, budú chý­bať aj os­tatné veci na zo­zname. Všetky ženy tú­žia mi­lo­vať a byť mi­lo­vané.
 2. Čas – nie nie sú to ani drahé dary, či do­vo­lenky . Čas je to, čo si do­káže vá­žiť každá roz­umná žena. Chceme aby nám par­tner ve­no­val to naj­cen­nej­šie čo má, a tým je práve jeho čas.
 3. Po­zor­nosť – na­ozaj po­tre­bu­jeme aby ste si nás vší­mali. Chceme aby ste ve­deli ro­zo­znať, keď máme zlý deň, alebo len „svoje dni“ a práve vtedy po­tre­bu­jeme aby s nami mali trošku tr­pez­li­vosti a ve­no­vali nám možno o čosi viac po­zor­nosti ako zvy­čajne.

 1. Oce­ne­nie – Sle­du­jeme módne trendy, na­ku­pu­jeme, me­níme účesy, lí­čime sa a sna­žíme sa pekne ob­lie­kať. Trá­vime ho­diny cvi­če­ním, učíme sa va­riť a chceme sa ne­us­tále zdo­ko­na­ľo­vať. A aj keď to ro­bíme v pr­vom rade pre seba, nie je ni­ja­kým ta­jom­stvom, že chceme po­te­šiť aj muž­ské oko. A práve pre to je oce­ne­nie a ne­jaký ten kom­pli­ment po­hla­de­ním pre každú žen­skú dušu.
 2. Ko­mu­ni­ká­cia – po­tre­bu­jeme sa vy­roz­prá­vať a po­tre­bu­jeme byť vy­po­čuté. Chceme ve­dieť, čo vám práve ide v hlave, aký ste mali deň a čo vás teší či zra­ňuje. Tú­žime po­znať na čo mys­líte, chceme ve­dieť váš ná­zor na isté veci , a preto s vami po­tre­bu­jeme ko­mu­ni­ko­vať.
 3. Zá­u­jem – tú­žime mať po­cit, že po nás tú­žite. Každá žena chce mať ve­do­mie o tom, že je pre svojho par­tnera stále prí­ťaž­livá a zau­jíma sa o ňu nie len čo sa týka fy­zic­kej stránky, ale aj tej psy­chic­kej.
 4. Prí­jemné prek­va­pe­nia – mys­lím, že toto je oboj­stranné. Pri­pra­viť pre nie­koho prek­va­pe­nie, je zna­kom toho, ako nám na ňom zá­leží.
 5. Kom­pro­mis – vý­meny ná­zo­rov pat­ria k ne­od­mys­li­teľ­nej sú­časti vzťahu. Nie vždy sa na všet­kom zhod­neme, no je dô­le­žité aby sme spo­ločne do­ká­zali uro­biť kom­pro­mis.

 1. To­le­ran­cia a re­špekt – bez týchto dvoch by asi žia­den vzťah ne­mal dlhé trva­nie. Je pri­ro­dzené, že dvaja ľu­dia ne­majú vždy úplne všetko spo­ločné. A tu pri­chá­dza na rad to­le­ran­cia a re­špekt. Každý máme svoje zloz­vyky a chyby, ktoré pri sa pri štipke týchto dvoch dajú zvlád­nuť.
 2. Smiech – chceme sa s vami smiať a za­bá­vať. Ži­vot vie byť nie­kedy po­riadne ná­ročný. Preto by náš vzťah mal byť ve­cou, ktorá nám do ži­vota pri­ne­sie ra­dosť a uvoľ­nené chvíle na­miesto trá­pe­nia.
 3. Slo­boda – a tým ne­mys­lím stav v ob­čian­skom pre­ukaze. Žiar­li­vostné scény a po­cit, že sme nie­koho ma­jet­kom ne­vy­hľa­dáva žiadna žena.
 4. Po­ro­zu­me­nie – chceme aby ste nás po­cho­pili. Alebo sa o to as­poň trošku po­kú­sili.

 1. Lo­ja­lita – a ver­nosť. K tomu niet, čo do­dať.
 2. Úp­rim­nosť – vy­soko ce­nená vlast­nosť v dneš­nej dobe. Dô­vera, ktorá musí byť v kaž­dom vzťahu sa dá vy­bu­do­vať je­dine na úp­rim­nosti. A to ja vtedy, keď veci nie sú prí­jemné.
 3. Do­tyky – a fy­zický kon­takt. Ak máme všet­kých 14 bo­dov, ale tento po­sledný chýba, fun­go­vať to asi ne­bude. Ženy sú cit­livé stvo­re­nia, ktoré po­tre­bujú cí­tiť blíz­kosť inej osoby, ktorý nám často na­po­vie omnoho viac ako 1000 slov.

Komentáre