Veci sa me­nia. Či už vo vzťahu si alebo nie. Na za­čiatku je ale proste vždy všetko kraj­šie. A to aj preto, že to je za­ha­lené is­tým rúš­kom ta­jom­stva. No po čase sa však ne­jaké tie ta­jom­stvá stra­tia…

 1. Už ti ne­robí prob­lém vojsť do kú­peľne, za­tiaľ čo si v nej tvoj drahý tróni. A keď sa už na­ozaj po­náh­ľaš, tak si schopná za­dr­žať dych a umyť si aj zuby.
 2. Os­tych a hanba sú vo va­šom vzťahu úplne ne­známe pojmy. Časy, keď si si po spr­che ob­lie­kala žu­pan, sú dávno preč. A rov­nako to platí aj na­opak. Preto si nie raz mu­sela byť sved­kom tanca s náz­vom„ve­terný mlyn“, ktorý ti tvoja nahá po­lo­vička s ta­kou ra­dos­ťou za­tan­co­vala.
 3. Nie­kedy proste za­bud­neš za­vrieť dvere na kú­peľni. Väč­ši­nou, keď už fakt mu­síš…
 4. Pri po­sled­nom kúsku pizze sa už dávno na­vzá­jom ne­po­nú­kate. Vtedy sa vždy strhne boj. Na ži­vot a na smrť. 
  zdroj: pe­xels.com
 5. Vô­bec nič sa ne­deje, keď pri sexe po­ze­ráš film.
 6. Nie­kedy, keď ťa štve, tak mu na­ho­vo­ríš, že ten ze­lený fľak na syre, tam bol aj pred­tým.
 7. Už ste spolu hrali sú­ťaž v gr­ganí. Aj v pr­dení. As­poň raz si vy­hrala.
 8. Jeho mamu máš rada, ale keď od­íde, tak mu zre­fe­ru­ješ, čím všet­kým ti liezla na nervy.
 9. As­poň raz do týždňa ťa bolí hlava. Z toho raz do me­siaca na­ozaj.
 10. Roz­prá­vate sa spolu o in­ten­zite a dĺžke tvo­jich dní. Nie raz ti už ku­po­val tam­póny. Asi po tre­ťom raze pre­stal na to aj na­dá­vať.
  zdroj: unsp­lash.com
 11. Fal­díky na svo­jom bru­chu si už pre­stala skrý­vať. Veď nie raz ste sa s nimi spolu hrali a tvá­rili sa, že to je prí­šera, ktorá vás chce zo­žrať.
 12. Ka­ra­oke je u vás na den­nom po­riadku. Hoci sa to nedá po­čú­vať.
 13. Už dávno si sa pre­stala tvá­riť, že ti chutí to, čo na­varí. Ale zo sú­citu si to as­poň pre­stala ko­men­to­vať.
 14. Na ko­lo­toče, to­bo­gany a ho­rory cho­díš sama. Po tých ro­koch sa ko­nečne pri­znal, že sa bojí.
 15. Po spo­loč­nej ve­čeri už viac ne­ro­bíš zo seba fe­mi­nis­tku a po­kojne ho ne­cháš za­pla­tiť.

Komentáre