Téma, ktorá za­ru­čene po­baví kaž­dého. To, že sú chlapi kre­a­tívne stvo­re­nia, všetky vieme. Keď sa sna­žia zba­liť ženu, ve­dia sku­točne per­liť. Pý­tala som sa vás na Ins­ta­grame, aké naj­lep­šie hlášky po­u­žili, keď sa vás sna­žili oslo­viť. Z nie­kto­rých sme v re­dak­cií šli do ko­lien. Toto je vý­ber 15 tých naj­hu­mor­nej­ších. 

1. ,,Máš pek­ného koňa… Ale ty si tiež cel­kom pekná.“

2. ,,Pri po­hľade do tvo­jich očí som si ne­mo­hol ne­všim­núť, že bu­deš moja bu­dúca pria­teľka.“…ako vážne, mo­hol toto?

3. Ne­po­známe nič hor­šie ako toto: ,,Mám fra­jerku, ale s te­bou sa cí­tim lep­šie.“

4. Toto patrí k tým ne­chut­nej­ším: ,,Si ako ba­zén. Keď ťa vi­dím, mám chuť ťa na­pus­tiť.“ 

5. ,,Mám BMW, nech­ceš sa zviezť?“ Alebo mi raz je­den po­ve­dal: ,,Ja s te­bou nech­cem mať sex, poďme na byt, za­hráme si tam karty alebo člo­veče.“

6. Bol veľmi nežný, sprá­val sa ako úplný džen­tl­men, po­ve­dal, že krásne vo­niam a pri­stane mi to. Keď som si mys­lela, že by to mohlo byť fajn, tak za­hlá­sil: ,,Čo takto trojka? Ty, tvoja ka­moška, ja a tu na par­ko­visku.“ Po­do­tý­kam, že sme sa po­znali ledva 10 mi­nút.

7. ,,Chcel by som, aby si bola moje ma­sielko a ja tvoj chle­bík.“

8. ,,Ja som ma­liar, ma­ľu­jem. Nie na telo, ale ob­razy. Aj keď… Pri tebe by som spra­vil vý­nimku.“

9. ,,Máš fra­jera? Nie? Tak už máš?“

10. Ro­man­tická pre­chádzka po parku a on ho­vorí: ,,Po­zri na tie hviezdy.“ Ča­kala som niečo ro­man­tické a on po­kra­čo­val: ,,To je ale v p*** čo?“

11. ,,Mám jednu otá­zočku. Keby si máš vy­brať me­dzi no­vým do­mom a pria­te­ľom na celý ži­vot, čo si vy­be­rieš?“ Od­pí­sala som, že dom a veľké párty v ňom.

12. ,,Ja som si to už pred­sta­vo­val, ako máme dcéru a syna a vonku padá sneh, všetci sme v obý­vačke pod de­kami a de­tič­kám ho­vo­ríme, ako sme sa spoz­nali..“ Tak som mu na­pí­sala, že sme sa ešte ne­spoz­nali. A asi ani ne­spo­známe.

13. ,,Máš peknú suk­ničku. Zau­jíma ma, čo je pod ňou.“

14. ,,Ak je tvoja pravá noha Via­noce a ľavá noha Nový rok, rád by som ťa nav­ští­vil me­dzi sviat­kami.“

15. ,,Dáme pusku? Alebo sa ešte han­bíme?“

Nuž, muži majú ne­vy­čer­pa­teľnú stud­nicu ná­pa­dov, kto­rými sa po­kú­šajú ohú­riť. Len či to vždy aj vy­jde podľa ich pred­stáv, to je druhá vec. 

Komentáre