Máš rada mi­ni­ma­liz­mus? Jeho fi­lo­zo­fiou je ma­xi­málna jed­no­du­chosť a hl­boký zmy­sel. Týmto štý­lom sa dá in­špi­ro­vať aj v ob­lasti te­to­vaní. Tren­dom je dať si vy­te­to­vať malý sym­bol, ktorý cha­rak­te­ri­zuje tvoju osob­nosť, zá­ľubu alebo člo­veka.

Tu je vý­ber 15 mi­ni­ma­lis­tic­kých te­to­vaní, ktoré sa nám naj­viac pá­čili.

Komentáre