Ak pat­ríš k mi­lov­ní­kom filmu a ki­ne­ma­to­gra­fie, ur­čite máš ne­jaký fil­mový ci­tát, ktorý ťa chy­til za srdce a je jed­no­du­cho tvo­jím na­job­ľú­be­nej­ším. Možno ho náj­deš aj v na­šom vý­bere 20 najk­raj­ších ci­tá­tov, ktoré od­zneli v skve­lých fil­moch. Nie­ktoré sú o láske, iné o ži­vote, nie­ktoré v sebe zas nesú krásne po­sols­tvo, na ktoré by sme ni­kdy ne­mali za­bú­dať.

#1: „Po­znáš to miesto me­dzi spán­kom a bde­ním? To, kde žijú sny? Tak pa­mä­taj, že tam ťa bu­dem navždy mi­lo­vať.“ – Zvo­nilka (Pe­ter Pan)


#2: „Každý člo­vek raz zo­mrie, no nie každý sku­točne žije.“ – Mel Gib­son ako Wil­liam Wal­lace (Sta­točné srdce)


#3: „Nie­kedy veci, ktoré si naj­viac že­láš, sa ne­stanú, a čo ne­ča­káš, sa stane. Ne­viem, nie­kedy stret­neš ti­síc ľudí a ni­jak sa ťa ne­dot­knú. Až príde je­den člo­vek a tvoj ži­vot sa navždy zmení.“ – Jake Gyl­len­haal ako Ja­mie Ran­dall (Láska a iné zá­vis­losti)


#4: „Dobre vi­díme iba srd­com, to hlavné je očiam ne­vi­di­teľné.“ – Líška (Malý Princ)


#5: „Ži­vot nie je o po­čte ná­dy­chov, ale o chví­ľach, ktoré vám berú dych.“ – Will Smith ako Alex „Hitch“ Hit­chens (Hitch: Liek pre mo­der­ného muža)


#6: „Vče­raj­šok je mi­nu­losť, zaj­traj­šok zá­hada, ale dne­šok je dar.“ – Maj­ster Oogway (Kung Fu Panda)


#7: „Ne­ver, keď ti nie­kto vraví, že niečo ne­z­vlád­neš. Ani keď som to ja, dobre? Keď máš sen, mu­síš ho usku­toč­niť. Keď nie­kto pre­hrá, tak ti bude ho­vo­riť, že pre­hráš aj ty. Ale ak niečo chceš, bež za tým. Bodka.“ – Will Smith ako Chris Gard­ner (Šťas­tie na do­sah)


#8: „Kve­tina, ktorá vy­kvitne aj cez ne­pria­zeň osudu, je najv­zác­nej­šia kve­tina zo všet­kých.“ – Vla­dár (Mu­lan)


#9: „Ne­mô­žeš žiť svoj ži­vot pre po­te­še­nie os­tat­ných. Roz­ho­do­vať by si sa mal podľa seba.“ – Anne Hat­ha­way ako Biela krá­ľovná (Alica v kra­jine zá­zra­kov)


#10: „Šťas­tie možno nájsť aj v naj­väč­ších do­bách temna, ak vieš pri­ká­zať svetlu svieť.“ – Mi­chael Gam­bon ako Al­bus Dum­ble­dore (Harry Po­tter  a vä­zeň z Az­ka­banu)


#11: „Všetko, čo mu­síme uro­biť, je roz­hod­núť sa ako na­lo­žíme s ča­som, ktorý nám bol daný.“ – Ian Mc­Kel­len ako Gan­dalf (Pán prs­te­ňov: Spo­lo­čen­stvo prs­teňa)


#12: „Sprav to alebo to ne­sprav. Ne­exis­tuje žiadne skú­sim.“ – Frank Oz ako Yoda (Star Wars)


#13: „Ty nie si tvoja práca. Nie si ani tvoje ban­kové konto. Nie si auto, ktoré šo­fé­ru­ješ a tiež nie si ob­sah tvo­jej pe­ňa­ženky.“ – Edward Nor­ton ako Jack (Klub bit­ká­rov)


#14: „Carpe diem. Uží­vaj deň. Pre­tože, verte alebo nie, každý z nás v tejto miest­nosti jed­ného dňa pre­stane dý­chať, vy­c­hladne a umrie.“ – Ro­bin Wil­liams ako John Ke­a­ting (Spo­lok mŕt­vych bás­ni­kov)


#15: „Ni­kdy nie je ne­skoro, byť tým, kým chcete byť, ak máte dô­vod, ktorý stojí za to.“ – Brad Pitt ako Ben­ja­min But­ton  (Po­divný prí­pad Ben­ja­mina But­tona)

BO­NUS: „Mô­žeš mať všetky pe­niaze sveta, ale je tu jedna vec, ktorú ne­bu­deš mať ni­kdy. Di­no­saura.“ –  Ho­mer Sim­pson (Sim­pso­novci) ?

Komentáre