V mo­der­nej spo­loč­nosti si väč­šina ľudí myslí, že sku­točný muž je ten s osl­ňu­jú­cim úsme­vom, na oko oča­ru­jú­cou osob­nos­ťou a zá­stu­pom žien ba­žia­cich po jeho po­zor­nosti. No ta­kíto muži sú väč­ši­nou tí, kto­rých stret­nete na ve­čierku a za­hŕňajú vás kom­pli­mentmi, ale len do doby, kým sa za­me­rajú na ne­jakú inú.

Je na­čase za­čať uva­žo­vať o tom, či ná­ho­dou in­tro­verti nie sú pre vzťah ide­ál­nejší, než ex­tro­verti. Po­kiaľ ešte stále vá­hate, na­sle­du­jú­cich 15 dô­vo­dov, pre ktoré by ste mali po­roz­mýš­ľať o tom ti­chom chlap­covi vás možno pre­sved­čia.

Kvôli vám opustí svoju kom­fortnú zónu, a to ne­spraví len tak ho­cikto

Možno vám to príde ako celá več­nosť, kým sa vám ot­vorí, ale po­kiaľ to spraví, tak s vami bude zdie­ľať aj tie naj­hl­b­šie kúty svo­jej mysle a bu­dete cí­tiť, že dô­vera, ktorú vám pre­ja­vuje, je pre vás vý­ni­močná.

Je tr­pez­livý

Bude po­kojne po­čú­vať ho­diny o úče­soch, spo­lu­bý­va­jú­cich alebo o tom, ako meš­káte so se­mi­nár­kou z an­glič­tiny. Cez všetky vaše pre­hnané re­ak­cie a stres vás bude len dr­žať za ruku, po­čú­vať, a na­priek tomu, že vám na to po­vie len pár slov máte is­totu, že budú zmys­lu­plné a po­môžu vám cí­tiť sa lep­šie.

zdroj: eli­te­daily.com

Ne­viaže sa na mi­nu­losť

Ne­bude ho trá­piť, s koľ­kými mužmi ste boli pred­tým, ani vás ne­bude za­ťa­žo­vať s tým, koľko par­tne­riek mal on. Mi­nu­losť nie je niečo, čo by po­u­žil proti vám a za­me­riava sa skôr na de­taily o va­šom ži­vote, s kto­rými sa po­de­liť chcete. Pre neho je dô­le­žitá len prí­tom­nosť a bu­dúc­nosť, pre­tože vo vzťahu zá­leží len na nich.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ve­nuje svoju po­zor­nosť drob­nos­tiam

Keď ran­díte s ti­chým mu­žom, možno vám ne­pri­ne­sie kvety do práce, keď máte na­ro­de­niny, alebo ne­bude chcieť spra­viť do­jem na va­šich ro­di­čov ne­ja­kým vti­pom, no na­priek tomu má svoje čaro. Ti­chý muž sa ob­javí s ru­žou len tak v bežný deň alebo v kniž­nici so šál­kou kávy, a tým vám do­ka­zuje, že mu na vás sku­točne zá­leží. Zis­títe, že ne­pot­re­bu­jete oh­ňos­troje ani ex­tra­va­gan­ciu a za­čnete si vá­žiť tie malé veci, čo pre vás robí každý deň.

Je zá­hadný

Ne­uka­zuje svoj ži­vot kaž­dému na zla­tom pod­nose. Máte šancu o ňom zis­ťo­vať každý deň niečo nové, a uznajte, že je to sexy a milé a často je to aj spl­ne­ným snom mno­hých žien.

zdroj: eli­te­daily.com

Je to vý­zva

Vďaka nemu sa na­učíte, ako byť lep­šou oso­bou. Na­učíte sa spo­ma­liť, keď ho­vo­ríte, po­čú­vať jeho ná­zory, a bu­dete si ce­niť jeho prí­tom­nosť. Aj vy však bu­dete no­vou vý­zvou pre neho a bu­dete mu mu­sieť do­ká­zať, že mu nech­cete ub­lí­žiť.

Má rád sú­kro­mie

Nie je to typ muža, ktorý by mal po­trebu zve­rej­ňo­vať de­taily svojho vzťahu na so­ciál­nych sie­ťach a ta­kisto na vás ne­bude tla­čiť, aby ste mu dali kód svojho te­le­fónu. Verí vám, ale na oplátku oča­káva, aby ste aj vy ve­rili jemu a na tom zá­leží.

Rád ob­ja­vuje

Na roz­diel od os­tat­ných mu­žov, ktorí pred­stie­rali, že si na­ozaj pa­mä­tajú vašu ob­ľú­benú farbu, film alebo meno va­šej pr­vej mačky a dú­fali, že keď sa ich na to opý­tate, tak tra­fia, ti­chý muž to na­ozaj vie. Po­čúva vás a často toho o vás vie viac, než vy samy.

zdroj: eli­te­daily.com

Osla­vuje vašu ne­zá­vis­losť

Ti­chý muž by vás ni­kdy ne­za­tla­čil do úza­dia. Práve na­opak, ta­kíto muži ženy pod­po­rujú v tom, aby za­žia­rili, a ta­kisto v kaž­dom pra­cov­nom alebo sú­krom­nom úspe­chu.

Do­volí vám, aby ste do­stali na po­vrch to, čo v sebe skrýva

Na­priek tomu, že je in­tro­ver­tom, aj v ňom sa skrýva spon­tánna časť a vy ste ten im­pulz, ktorý po­tre­buje na to, aby sa táto časť do­stala na po­vrch. Žije pre ener­giu, ktorú mu do ži­vota pri­ná­šate vy a ba­lan­su­jete ňou jeho ti­chú po­vahu.

Do­káže prek­va­piť

Čím viac času s ním strá­vite, tým viac toho zis­títe o ve­ciach, o ktoré by ste sa nor­málne ne­zau­jí­mali a pri­tom zis­títe, že sa vám pá­čia viac, než by ste si mys­leli. Môže ísť o rôzne ob­lasti – hudbu, šport, vi­deo­hry, alebo o to, že má kniž­nicu plnú ro­má­nov, alebo po­zná všetky hviezdy na ob­lohe. Za­ru­čené je to, že práve tý­mito ve­cami sa líši od bež­ných mu­žov a jeho vá­šeň pre ne­tra­dičné hobby vás ur­čite očarí. Vždy tu bude niečo nové, čo sa od neho bu­dete môcť na­učiť a na­priek tomu, že sa vám to možno ne­za­páči hneď, ča­som zis­títe, že to má svoje čaro.

zdroj: pe­xels.com

Je ľahké byť v jeho prí­tom­nosti

Ži­vot s mu­žom by mal byť po­hodlný a žiadna žena by sa ne­mala cí­tiť ne­svoja, aj keď je bez make-upu alebo v tep­lá­koch. Po­kiaľ sa dáte do vzťahu s ti­chým mu­žom, má vás rád preto, aká ste a ne­bude vy­tvá­rať pro­stre­die, v kto­rom by ste sa cí­tili zle kvôli vzhľadu alebo ho­ci­čomu inému.

Je dô­ve­ry­hodný

Nie je to muž, ktorý by o vás pred ka­ma­rátmi roz­prá­val zlé veci a mô­žete si byť istá, že aj tie naj­tem­nej­šie ta­jom­stvá, ktoré sa mu roz­hod­nete zve­riť, sú u neho v bez­pečí a nemá v pláne ich po­su­núť ďa­lej.

Je po­kojný

Je to typ muža, ktorý rad­šej strávi so­bot­ňaj­šiu noc sle­do­va­ním do­ku­men­tov a po­pí­ja­ním kávy. Ne­na­hnevá sa na vás kvôli drob­nosti a je schopný ovlád­nuť svoje emó­cie, aj keď vy ne­bu­dete v naj­lep­šom roz­po­lo­žení.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Na­učí vás ce­niť si dô­le­žité hod­noty

In­tro­vertný par­tner bude váš naj­lepší pria­teľ, spo­loč­ník, pod­po­ro­va­teľ a naj­väčší ob­hajca. Sa­moz­rejme, že nie­kedy bude ner­vózny a ne­bude ve­dieť, čo po­ve­dať, ale tak to v dl­ho­do­bých vzťa­hoch chodí. Je to o tom, ako sa na vás po­zerá, keď o tom ani ne­viete, ako o vás ho­vorí pred ro­dičmi a ka­ma­rátmi a o tom, ako vám po­skočí srdce vždy, keď sa usmeje.

Môže byť ľahké stra­tiť sa v očiach do­stup­ných a spo­lo­čen­sky ob­ľú­be­ných mu­žov, no ne­ne­chajte ich, aby vás uväz­nili v to­xic­kom vzťahu. Ak obe­tu­jete tro­chu ná­mahy a času na to, aby ste spoz­nali ti­chého muža, jeho cha­rizma vás zrazí na ko­lená. Preto sa ne­us­po­kojte s nie­kým, koho môže mať každá (a prav­de­po­dobne aj mala), ale skúste dať šancu in­tro­ver­tovi, ktorý si vašu po­zor­nosť na­ozaj za­slúži.

Komentáre