Hor­móny sú che­mické látky, ktoré majú v na­šom tele ne­za­stu­pi­teľné miesto. Zú­čast­ňujú sa na ria­dení mno­hých dô­le­ži­tých po­cho­dov. No nie­kedy sa stane, že ich hla­dina je ne­vy­rov­naná a telo nám za­čne dá­vať sig­nály.  Tieto zmeny má­vajú ne­priaz­nivý vplyv na kaž­do­denný ži­vot. Ak si aj ty spo­zo­ro­vala nie­ktoré z týchto zna­kov, je možné, že tr­píš hor­mo­nál­nou ne­rov­no­vá­hou. Tak si ich poďme uká­zať.

 1. Chro­nická únava – každý z náš je z času na čas una­vený. No ak máš po­cit, že si una­vená väč­šinu dňa, a aj po vý­dat­nom spánku, je možné, že máš vy­sokú hla­dinu pro­ges­te­rónu. Dru­hou mož­nos­ťou je dys­fun­kcia štít­nej žľazy. Krvné testy ti po­môžu zis­tiť prí­činu.
 2. Ne­spa­vosť – ďal­šia mož­nosť je prí­liš nízka hla­dina pro­ges­té­ronu. V tomto prí­pade bu­deš mať prob­lém za­spať, alebo sa bu­deš často po­čas noci bu­diť.
 3. Prob­lémy s pa­mä­ťou – opäť raz za to môže es­tro­gén alebo pro­ges­te­rón. Ak si zrazu spo­zo­ro­vala prob­lém so za­pa­mä­tá­va­ním si vecí, jed­nou s prí­čin sú žen­ské hor­móny alebo ocho­re­nie štít­nej žľazy.  Takže naj­lep­šie bude po­ho­vo­riť si o tom so svo­jim le­ká­rom.
  zdroj: unsp­lash.com
 4. Akné – je úplne nor­málne, ak sa ti v ob­dobí pred men­štru­áciou vy­hodí ne­jaká vy­rážka. Ak však máš tento prob­lém ne­us­tále, možno máš zvý­šenú hla­dinu an­dro­gé­nov ( muž­ské hor­móny). Tie to­tiž zvy­šujú ak­ti­vitu ma­zo­vých žľaz, ktoré pro­du­kujú maz a upchá­vajú póry.
 5. Prob­lémy s trá­ve­ním– exis­tuje veľa prí­čin bo­lestí bru­cha, na­fu­ko­va­nia a ne­voľ­nosti. No rov­nako je tvoje bruško cit­livé na rôzne hor­mo­nálne zmeny, takže po­kiaľ po­zo­ru­ješ u seba vý­skyt via­cero z týchto zna­kov, prí­čina je jasná.
 6. Bo­lesti hlavy – Znova. Bo­lesti hlavy majú veľa prí­čin. Ak ju však po­zo­ru­ješ stále v rov­na­kom čase v prie­behu me­siaca, po­kles es­tro­génu je prav­de­po­dobný.
 7. Zmeny pr­s­ní­kov – Tento bod je zvlášť dô­le­žitý. Ak v nich cí­tiš men­šie na­pä­tie ako zvy­čajne, hla­dina es­tro­génu je nízko. Ak sa ti zdajú na­pä­tej­šie, es­tro­gén je zvý­šený. V kaž­dom prí­pade sa po­raď s le­ká­rom.
  zdroj: unsp­lash.com
 8. Ne­pra­vi­delná men­štru­ácia – Ak je tvoja pe­ri­óda každý me­siac v iný čas, alebo nie­ktorý do­konca vy­ne­chá, môže za to zmena v hla­dine es­tro­génu alebo pro­ges­te­rónu. Bo­hu­žial, je ťažké ur­čiť, ktorý z týchto dvoch za to môže. Od­po­rú­čam ti nav­ští­viť le­kára, pre­tože prí­čina môže byť aj inde a to na­prí­klad v po­dobe cysty na va­ječ­níku.
 9. Ná­valy tepla a nočné po­te­nie – každá žena, ktorá sa na­chá­dza v me­no­pauze vie, o čom je tento bod. Nízke hla­diny es­tro­gé­nov môžu byť prí­či­nou.
 10. Zmeny ná­lad alebo dep­re­sia – Náhle zmeny v hla­dine es­tro­gé­nov, môžu ovplyv­niť che­mické me­diá­tory v mozgu a to hlavne se­ro­to­nín a do­pa­mín( vše­obecne po­va­žo­vané za hor­móny šťas­tia).
 11. Zvy­šu­júci sa ape­tít – Ak po­klesne es­tro­gén, ovplyvní to iný hor­món, a to lep­tín ( vy­tvá­raný tu­ko­vým tka­ni­vom), ktorý spô­sobí zvý­šený po­cit hladu.
  zdroj: unsp­lash.com
 12. Hnačka – Hor­móny ti do­kážu spô­so­biť aj hnačku. Keď sa u teba vy­sky­tujú aj iné znaky, z tohto zo­znamu, môžu ti ju pri­vo­diť zvý­šené alebo zní­žene hla­diny es­tro­génu alebo pro­ges­te­rónu.
 13. Su­chosť v pošve – tiež sa to z času na čas stáva. No po­kiaľ sa cí­tiš, že je to ne­zvy­čajne časté, môže byť za tým nízka hla­dina es­tro­gé­nov.
 14. Zní­žené li­bido – po­kles tes­tos­te­rónu ( áno aj ten sa na­chá­dza v žen­skom tele) nám vie spô­so­biť zní­ženú chuť na sex.

Aj keď všetky tieto body sig­na­li­zujú hor­mo­nálnu ne­rov­no­váhu, ich prí­čina sa môže vy­sky­to­vať aj nie­kde úplne inde. Preto ak po­ci­ťu­ješ nie­ktorý z týchto bo­dov ako zá­važný, ur­čite nav­štív svojho le­kára.

Zdroj: so­cial.diply.com 

Komentáre