Exis­tuje niečo kraj­šie ako láska? Ako ten po­cit, keď si za­mi­lo­vaná a cí­tiš, že v tom nie si sama? A že láska je všetko, čo te­raz po­tre­bu­ješ?! Ja to­tiž nič také krásne, také po­v­zná­ša­júce a zá­ro­veň na­pl­ňu­júce ne­po­znám.

Láska má mnoho fáz. Každá z nich je nie­čím vý­ni­močná a iným spô­so­bom krásna. Naj­zá­had­nej­šia, no zá­ro­veň aj najk­raj­šia je však, keď je nová. Alebo inak po­ve­dané – mladá, v zá­rodku. Keď je plná roz­pa­kov a ner­vóz­nych do­ty­kov. Keď je proste všetko okolo teba iné, ľu­dia sú zrazu milší a ži­vot ply­nie presne podľa tvo­jich pred­stáv. A na svete exis­tu­jete len vy dvaja. Ni­kto iný vám ne­chýba. Ni­koho ďal­šieho vo svo­jom ži­vote ne­pot­re­bu­jete a so všet­kým si vy­sta­číte sami.

Vieš, za­mi­lo­vať sa to je ten po­cit,

…keď ti ne­vadí vstá­vať skoro ráno len preto, aby si ho mohla as­poň na chvíľku vi­dieť.

…keď si ochotná ro­biť veci, ktoré ne­máš rada len preto, že vieš, že jeho ro­bia šťast­ným.

…keď ťa zrazu ne­baví ísť ve­čer von s ka­moš­kami. A rad­šej osta­neš doma, aby ste nič ne­ro­bili.

…keď ho vi­díš smut­ného a srdce ti za­plaví bo­lesť, kto­rej sa ne­vieš ub­rá­niť.

…keď ne­ve­nu­ješ po­hľad ni­komu inému. Pre­tože žia­den iný nie je on.

…keď po­vieš, že ti chýba a mys­líš to úp­rimne. Nie je to len o tom, že chceš byť roz­to­milá, ale je to sku­točný po­cit, ktorý ťa zra­ňuje.

…keď pusa na čelo zna­mená od­razu viac ako všetky váš­nivé bozky, ktoré si do­te­raz do­stala. 

…keď si ani ne­pa­mä­táš, kedy na­po­sledy si mys­lela na svojho ex. To, čo za­ží­vaš te­raz je také krásne, že ti ani ne­na­padne mys­lieť na to, čo bolo nie­kedy.

…keď sa deje niečo zlé a je­diné na čo v tej chvíli mys­líš, je jeho ob­ja­tie a sila, ktorú ti vie dať.

…keď sa sme­ješ aj na jeho hlú­pych vti­poch, kto­rým ne­ro­zu­mieš.

…keď sa ne­bo­jíš pred ním pre­ja­viť všetky svoje emó­cie. Pla­češ, keď ti je smutno, usmie­vaš sa, keď si šťastná a kri­číš, keď niečo nie je v po­riadku.

…keď si ho do­ká­žeš pred­sta­viť ako otca svo­jich detí. A tá pred­stava je taká krásna a tak ťa vnú­torne na­pĺňa, že chceš, aby ním na­ozaj bol.

…keď chceš zá­ro­veň pre­sko­čiť všetko to, čo vás od­de­ľuje od vášho spo­loč­ného ži­vota, no ale zá­ro­veň nech­ceš prísť ani o jednu chvíľu, ktorú mô­žete strá­viť spolu.

Keď proste cí­tiš vo svo­jom srdci, že on je pre teba dô­le­ži­tejší než aké­koľ­vek iné ma­li­cher­nosti, ktoré boli nie­kedy tvo­jou pri­ori­tou. Keď si schopná ro­biť obety, ústupky, keď zrazu me­níš po­hľad na svet a ne­bo­jíš sa pre­hod­no­tiť svoj ži­vot. Lebo ne­jako tam v hĺbke vieš, že kvôli nemu sa to oplatí.

Tak to je láska.

Zdroj: www.cos­mo­po­li­tan.com

Komentáre