Kašli na di­étu a ne­ko­nečné ho­diny strá­vené v po­sil­ňovni. Schud­núť a spá­liť pre­by­točné ka­ló­rie sa dajú predsa aj inak. Na­prí­klad: ve­dela si, že bú­cha­ním hlavy o stenu ich mô­žeš spá­liť až 150?  

Keby si si mohla vy­brať, tak akým zvie­ra­ťom by si nech­cela byť? Ja teda ur­čite ko­zou. Ich cap­ko­via si to­tiž mo­čia na hlavu, aby boli pre nich prí­ťaž­li­vejší.  

Že psy slin­tajú? A vieš o tom, že po­čas svojho ži­vota vy­pro­du­ku­jeme až toľko slín, že by sme nimi na­pl­nili ba­zén?!

Máš rada pa­ra­doxy? A za­mys­lela si sa už nad týmto? Keď Pi­no­kio po­vie: „Te­raz mi po­ras­tie nos,“ tak mu po­ras­tie alebo nie?  

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Nie­ktoré vtáky majú väč­šiu silu ako by sme mohli pred­sta­viť. Orol má toľko síl, že do­káže za­biť aj mla­dého srnca a do­konca s ním aj od­le­tieť preč.  

Há­daj, v ktorý deň do­stá­vajú ľu­dia naj­čas­tej­šie in­farkt. Sa­moz­rejme v pon­de­lok.

V roku 2015 zo­mrelo viac ľudí na zra­ne­nia, ktoré si spô­so­bili pri ro­bení sel­fie ako na na­pad­nu­tie žra­lo­kom. Tak čo je teda hroz­bou?

Ne­mô­žeš na­raz chrá­pať a sní­vať. Iba žeby si sní­vala o tom, že chrá­peš.

Mama Adolfa Hit­lera uva­žo­vala o po­trate, no do­ktor ju pre­sved­čil, aby to ne­ro­bila. Boh­vie, či to po­tom ne­ľu­to­val…

Asi 3% ľadu za­mrz­nu­tého v An­tar­ktíde tvorí moč tuč­nia­kov. A preto ni­kdy ne­jedz žltý sneh.

Ja­blko, ze­miak a ci­buľa majú rov­nakú chuť, keď ich ješ so za­pcha­tým no­som. No len po­tom snáď budú mať za­pchatý nos aj všetci okolo teba…

Ve­ve­ričky majú pa­mäť síce dobrú, ale krátku. Za­budnú to­tiž asi na po­lo­vicu svo­jich skry­tých ore­chov.

Kvá­ka­nie ka­čiek nemá oz­venu a ni­kto ne­vie prečo. „Kvá­ka­nie“ by ale vo vše­obec­nosti ne­mu­selo mať oz­venu…

Pra­sací or­gaz­mus trvá 30 mi­nút. A te­raz sa ti už nezdá byť až také zlé svi­ňou, čo?

Komentáre