Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Roz­prá­vať sa o sexe so svo­jou ma­mou je nie­kedy ne­prí­jemné a väč­šina z nás po ta­komto roz­ho­vore ani veľmi ne­túži.

Čím si však star­šia, môže to byť  jed­no­duch­šie. V prie­behu ro­kov si vy­tvá­rate ot­vo­re­nejší vzťah a vďaka tomu sa jej mô­žeš po­kojne opý­tať aj na túto tému. Av­šak aj tu exis­tujú ob­lasti, do kto­rých tvoja mama zrejme za­chá­dzať ne­bude. Tu je 14 vecí o sexe, ktoré ti ne­po­vie!

14. Filmy pre do­spe­lých pat­ria do po­stele

Štve ťa, že má tvoj pria­teľ rád porno? Ot­vo­rené bo­jo­va­nie proti tomu však ne­ve­die ni­kam. Skús oko­re­niť váš vzťah tým, že si ho sem tam po­zriete spolu! Môže sa ti to zdať spo­čiatku ne­pri­ro­dzené, ale zvýši to in­ti­mitu vášho vzťahu. Po tomto kroku mô­žete v po­steli po­pus­tiť uzdu fan­tá­zie aj vy.

13. Spálňa je mies­tom pre expe­ri­menty

Dobré se­xu­álne skú­se­nosti zo­hrá­vajú dô­le­žitú úlohu vo väč­šine zdra­vých vzťa­hov. Po dl­h­šom vzťahu sa už môže zdať, že ide o zvyk a sex už nie je tak vzru­šu­júci. Vtedy je čas na expe­ri­menty. Sex by ne­mal byť nu­dou a ru­ti­nou, preto ak sa tak stane, mu­síte sa o tom jed­no­du­cho po­roz­prá­vať. Ur­čite náj­dete to, čo by ste chceli obaja vy­skú­šať.

12. Hračky môžu byť zá­bava

Po­u­ží­va­nie hra­čiek je skvelý spô­sob ako nájsť nové veci, ktoré mô­žete mať obaja radi. V mi­nu­losti by si sa ako hanb­livka čer­ve­nala v se­xs­hope, dnes už mô­žeš na­ku­po­vať on­line bez toho, aby ťa nie­kto sú­dil. Pre­ko­naj hra­nice osob­ných ob­me­dzení a za­budni na pred­sudky! Ak má tvoj pria­teľ už skú­se­nosti, pý­taj sa ho na všetko, a ak ste v tom obaja noví, za­čnite s nie­čim jed­no­du­chým.

11. Fan­ta­zí­ro­va­nie o iných

Úp­rim­nosť a ver­nosť sú pi­liermi váž­neho vzťahu. Aj keď mi­lu­ješ svoju po­lo­vičku, ne­zna­mená to, že ne­mô­žeš fan­ta­zí­ro­vať aj o nie­kom inom. Nie je hriech po­mys­lieť v se­xu­ál­nom kon­texte na tvojho ob­ľú­be­ného herca alebo spe­váka. Ženy sú v emó­ciách a fan­tá­ziách silné, takže sa ne­boj vy­užiť to vo svoj pros­pech.

10. Ne­hanbi sa za svoje telo

Telo ženy sa kaž­dým ob­do­bím mení, no to nie je dô­vod na to, aby si sa han­bila. Se­ba­ve­domá žena pô­sobí pre muža vždy at­rak­tív­nej­šie. Ak je ti ne­prí­jemné, keď sa ťa do­týka na tých čas­tiach tela, ktoré chceš scho­vať, može to na­ru­šiť celú at­mo­sféru in­tím­nej chvíle. Po­môcť však môže pekné spodné prádlo, ktoré za­kryje čo chceš, ale bude pô­so­biť sexy. Pa­mä­taj, že ťa aj tak mi­luje takú, aká si!

9. Sex ťa udrží zdravú a fit

Ak ti chýba čas na cvi­če­nie, ver, že aj sex ťa môže udr­žať vo forme a dob­rej ná­lade. Nie­ktoré po­lohy po­sky­tujú dobrý tré­ning a za­pá­jajú sa aj rôzne svaly tela. Ok­rem toho si po­sil­ňu­ješ aj svaly pan­vo­vého dna. Sex je zdravý pre telo i tvoje emo­ci­onálne blaho.

8. Muži mi­lujú očami

Muži sú vi­zu­álni. To zna­mená, že tvoj pria­teľ bude spo­kojný so všet­kými druhmi vi­zu­ál­nej sti­mu­lá­cie po­čas sexu. Ur­čite ťa mi­luje z hĺbky srdca, no pri sexe ho pri­ťa­huje telo. Pro­vo­ka­tívne po­hľady, sexy spodné prádlo, zvý­raz­nené krivky – to je to čo chlapi mi­lujú.

7. Veľké „O“ je dô­le­žité

Muž­ský or­gaz­mus pri­chá­dza vždy rých­lej­šie a tak­mer vždy. Ženy to však majú kom­pli­ko­va­nej­šie. Ten je za­ha­lený rúš­kom ta­jom­stva a myl­nými pred­sta­vami. Jeho pred­stie­ra­nie je to naj­hor­šie, čo mô­žeš uro­biť nie­len pre seba, ale i vzťah. Aj tvoj je dô­le­žitý a treba sa k nemu ve­dieť sku­točne do­pra­co­vať.

6. Ho­vor o svo­jich po­tre­bách

Roz­prá­va­nie o se­xu­ál­nych hrač­kách, expe­ri­men­toch či porne je sú­čas­ťou fun­gu­jú­ceho vzťahu. Ak máš ne­jakú pred­stavu alebo chceš vy­skú­šať niečo nové, ho­vor o tom s pria­te­ľom. Nie­kedy sú muži ochotní expe­ri­men­to­vať viac a roz­ho­voru na túto tému sa ne­treba báť.

5. Plá­no­va­nie sexu nie je zlé

Každý mi­luje ne­plá­no­vané vý­lety, prek­va­pu­júce dar­čeky a spon­tánny sex. Ten si však vy­ža­duje čas a pries­tor, ktorý ne­mu­síte mať vždy k dis­po­zí­cii. Ale mala by si za­bud­núť na sex, ak ste obaja za­nep­ráz­dnení? Nie! Na­plá­no­vaná in­ti­mita je skve­lou voľ­bou a ne­zna­mená to, že to ne­bude spon­tánne. Práve na­opak. Obaja sa bu­dete do­predu te­šiť na to, čo príde.

4. Se­xu­álne hry za­čí­najú mimo spálne

Ak nie­koho mi­lu­ješ, stačí na vzru­še­nie len po­hľad alebo do­tyk. Ženy ve­dia ako za­čať so zvá­dza­ním, stačí uva­riť dobrú ve­čeru alebo sa zvodne pre­chá­dzať po byte v no­vých ša­tách. Byť sexy ne­zna­mená mať na sebe len prádlo – na flir­to­va­nie sa dá vy­užiť aká­koľ­vek si­tu­ácia.

3. Se­xu­álne pre­fe­ren­cie sa ča­som môžu me­niť

Tak ako telo, aj tvoje chúťky sa rokmi môžu zme­niť. Čím je žena star­šia, tým viac túži po no­vých ve­ciach a verí svo­jej se­xu­alite. Je viac ot­vo­rená dob­ro­druž­stvám a má väč­šiu ra­dosť zo sexu, pre­tože už všetky obavy dávno ho­dila za hlavu.

2. Udr­žať si prí­ťaž­li­vosť vo vzťahu vy­ža­duje úsi­lie

Ak nech­ceš, aby si po čase na teba tvoja po­lo­vička „zvykla“, je po­trebné udr­žať si me­dzi vami vá­šeň. Cho­die­vajte na rande alebo si ju do­ka­zujte ma­lič­kos­ťami. Ta­kéto po­zor­nosti vás vrá­tia do čias naj­väč­šej za­ľú­be­nosti. Ak sa o seba ne­bu­dete zau­jí­mať, vá­šeň jed­no­du­cho vy­pr­chá.

1. Muži ne­ve­dia čí­tať tvoje myš­lienky

Po­kiaľ ide o sex, muži ve­dia byť se­beckí. Buď preto, že ne­majú dosť skú­se­ností alebo len ne­ve­dia, čo ženy chcú (pre­tože im to ne­po­vieme). Takže, ak chceš mať dobrý sex, opäť je dô­le­žitá ko­mu­ni­ká­cia. Chceš mať or­gaz­mus aj ty? Po­vedz mu čo sa ti páči!

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre