Ak tvoj par­tner robí na­sle­dov­ných 14 vecí, mô­žeš si byť istá, že ti bude verný.

Mnoho ľudí hľadá vo svo­jom po­ten­ciál­nom par­tne­rovi lo­ja­litu. Chceme nie­koho, komu mô­žeme na 100% dô­ve­ro­vať. Aj na­priek tomu sa však z ne­very stáva úplne bežná vec. Vý­sledky štú­die z roku 2016 ho­vo­ria, že tak­mer po­lo­vica man­žel­ských pá­rov za­kú­sila ne­veru na vlast­nej koži. Ale ne­bojte sa. Ak muž robí týchto 14 vecí, je svo­jej par­tnerke verný na 100%.

Do­dr­žuje sľuby

Váš muž vždy do­drží to, čo po­ve­dal. Ak raz sľú­bil, že urobí niečo pre vás, pre vašu ro­dinu či pria­te­ľov, bude sa sna­žiť čo naj­viac, len aby tento sľub do­dr­žal.

Má rád va­šich pria­te­ľov

V okolí va­šich pria­te­ľov sa cíti na­ozaj dobre a roz­umie si s nimi, no ne­cháva si mierny od­stup. Za­via­zal sa, že žiadne z pria­teľs­tiev ne­bude sil­nej­šie, než váš vzťah.

Je k vám ot­vo­rený

Me­dzi vami nie sú žiadne ta­jom­stvá, pre­tože vie, že vám môže po­ve­dať všetko a vy tu bu­dete vždy pre neho.

Po­zná hra­nice

Vie, aké si­tu­ácie do­kážu viesť k ne­vere a snaží sa im vy­hý­bať, aby ani len na se­kundu ne­spo­chyb­nil váš vzťah. Všetko udr­žuje na pro­fe­si­onál­nej úrovni a roz­hodne po­zná hra­nice.

Nie je v kon­takte so svo­jou ex

Keď sa raz s nie­kým roz­išiel, zru­šil s touto oso­bou aký­koľ­vek kon­takt a ne­snaží sa o jeho ob­no­ve­nie.

Nie je len va­šou ži­vot­nou lás­kou, ale aj naj­lep­ším pria­te­ľom

A on si to uve­do­muje. Byť pria­teľmi je to­tižto dô­le­žitý zá­klad pre dl­ho­trva­júci a mi­lu­júci vzťah.

Vie, že si ho vá­žite

Je­den z dô­vo­dov, prečo ľu­dia pod­vá­dzajú, je vy­kom­pen­zo­va­nie si ne­dos­tatku uzna­nia vo vzťahu. Podľa vý­sku­mov až 48% mu­žov pod­vá­dzalo preto, pre­tože sa cí­tili emočne od­po­jení od svo­jej par­tnerky. Nie­kedy tak stačí len pre­ja­viť úctu a vďaku.

Nie je nar­cista

Na zá­klade štú­dii vedci zis­tili, že u mu­žov, ktorí sa za­mi­lujú sami do seba je prav­de­po­dob­nej­šie, že pod­ľahnú po­ku­še­niu ne­very.

Fun­guje vám to vo všet­kých sme­roch

Podľa šta­tis­tík, až 52% pá­rov, ktoré boli se­xu­álne ne­spo­kojné, sa po­kú­šali pod­vá­dzať. Ak nie ste spo­kojní so svo­jím se­xu­ál­nym ži­vo­tom, zdie­ľajte svoje obavy s par­tne­rom, aby ste túto pre­kážku pre­ko­nali spo­ločne.

Ne­po­trpí si na kom­pli­menty

Ne­pot­re­buje ne­us­tále po­čuť to, ako veľmi ho máte radi. Ale to ne­zna­mená, že mu sem-tam ne­mô­žete za­li­cho­tiť. Po­sil­níte tak jeho dô­veru a pri­po­me­niete mu, ako veľmi ho ob­di­vu­jete.

Ne­tají pred vami svoju fi­nančnú si­tu­áciu

Ne­skrýva pred vami svoje príjmy. Chce s vami spo­lu­pra­co­vať na sta­no­vení roz­počtu a fi­nanč­ných cie­ľov.

Nef­lir­tuje s ni­kým iným

Vy ste je­diná žena, ktorú mi­luje, takže ste zá­ro­veň aj je­di­nou že­nou, s kto­rou flir­tuje.

Do­káže si pri­znať svoje chyby

Po­zná svoje sla­bosti, ne­bojí sa ich pri­znať a každý deň sa snaží, aby to bolo lep­šie a lep­šie.

Po­u­žíva „my“ na­miesto „ja“

Ste sú­čas­ťou jeho bu­dúc­nosti. Bez vás ne­robí žiadne roz­hod­nu­tia, pre­tože vie, že vzťah je tí­mová práca a všetko rieši spo­ločne s vami.

zdroj: sim­ple­ca­pa­city

Komentáre