Bez ohľadu nato, či si ešte štu­dent alebo už pra­cu­ješ, ces­to­va­nie by v mla­do­sti malo byť jed­nou z tvo­jich pri­orít, a to nie­len kvôli spoz­ná­va­niu no­vých kra­jín a kul­túr. Ces­to­va­nie to­tiž po­máha zlep­šo­vať tvoje zruč­nosti a zís­ka­vať rôzne zá­žitky, ktoré ti nedá žiadna škola ani kniha. Tu je 14 dôvo­dov, pre ktoré by si toho mal naj­viac pre­ces­to­vať ešte po­čas svo­jej mla­do­sti.

1: Zís­kaš nezá­vis­losť

Pre­dov­šet­kým v prí­pade, ak ces­tu­ješ sám, si nú­tený na­učiť sa po­sta­rať sám o seba a rie­šiť všetky vznik­nuté prob­lémy sa­mos­tatne. Je to skú­se­nosť, ktorá ti dá do ďal­ších etáp tvojho ži­vota na­ozaj veľa.

2: Ušet­ríš pe­niaze

Je pri­ro­dzené, že ná­roky člo­veka s pri­bú­da­jú­cim ve­kom stú­pajú, a to na­ozaj v kaž­dej ob­lasti. Kým si mladý, je ti jedno, kde spíš, ne­vadí ti ani auto či lacný hos­tel. S pri­bú­da­jú­cim ve­kom však bu­deš ná­roč­nejší a na vý­ber ho­tela bu­deš dbať viac, čo je však sa­moz­rejme spo­jené s vyš­šou fi­nanč­nou ná­roč­nos­ťou.

Processed with VSCO with m5 preset

thought­ca­ta­log.com

3: Únik od stresu

Nie je ta­jom­stvom, že gene­rá­cia me­dzi 18 — 35 ro­kom ži­vota dnes patrí k tým naj­viac vy­stre­so­va­ným. Menší „únik z rea­lity“ vo forme ces­to­va­nia ti teda ur­čite padne vhod a pri­ve­die ťa na iné myš­lienky.

4: Fy­zická zdat­nosť

Via­cero ľudí má v pláne celé obdo­bie svojho pro­duk­tív­neho veku pre­pra­co­vať a „zá­bavu“ si uží­vať v sta­robe. Sa­moz­rejme, nie je to ne­možné, no šesť­de­siat­nik zdo­lá­va­júci hory, potá­pa­júci sa v oce­áne, či ská­čuci bun­gee jum­ping na exo­tic­kej dovo­lenke je skôr vý­nim­kou. Vy­uži čas, kedy si v naj­lep­šej forme.

5: Uve­do­mu­ješ si ne­vys­py­ta­teľ­nosť ži­vota

Ur­čite sú stovky vecí, ktoré by si chcel za­žiť vy­skú­šať. Ni­kto tu však ne­bude večne, tak prečo by si ne­mal za­čať ih­neď? Ži­vot je prí­liš krátky a nemô­žeš ve­dieť, čo bude o týž­deň, o me­siac či o rok. Vezmi si preto ba­toh a vy­daj sa na cesty ih­neď.

32048623271_e1214fa5dd_k

thought­ca­ta­log.com

6: Zís­ka­nie vedo­mostí, ktoré ti nedá žiadna škola

Pri ces­to­vaní si mô­žeš skvele vy­cib­riť mnohé zo svo­jich zna­lostí a zruč­ností, ktoré by si sa ne­nau­čil v žiad­nej škole. Spoz­náš nové kul­túry a tvoj vše­obecný roz­hľad bude nepo­rov­na­teľný s ro­ves­níkmi, ktorí v ces­to­vaní svoju zá­ľubu nevi­dia.

7: Náj­deš sám seba

Ak máš prob­lém s tým, že ne­vieš, kam tvoj ži­vot sme­ruje alebo ti robí sta­rosti ne­jaké zá­važné roz­hod­nu­tie, vďaka ces­to­va­niu uvi­díš mnoho vecí z iného uhla po­hľadu. Po­čas ciest bu­deš in­špi­ro­vaný no­vými mies­tami a no­vými ľuďmi. To ti môže po­môcť obja­viť odpo­vede, ktoré si dote­raz pre­hlia­dal.

8: Na­učíš sa hos­po­dá­riť s pe­niazmi

Ces­to­va­nie nie je len prí­le­ži­tos­ťou zís­kať nové skú­se­nosti, ale aj mož­nos­ťou, ako sa na­učiť nará­bať s pe­niazmi. Na­učíš sa mí­ňať len toľko, koľko máš na­ozaj k dis­po­zí­cii.

9: Obja­vuj nové miesta pred­tým, ako budú pos­ti­hnuté kli­ma­tic­kými zme­nami

Ako vieš, naša pla­néta sa neus­tále otep­ľuje, čo ča­som spô­sobí to, že mnohé miesta ne­budú vyze­rať tak, ako vyze­rajú dnes. Ces­to­va­niu by si sa teda aj preto mal od­dať čím skôr.

70bdfd3583cc4cc4879b118d3c75c166

tum­blr.com

10: Žiadne zá­väzky

Sa­moz­rejme, nič nie je ne­možné, no na nie­koľ­ko­me­sačný road trip či cestu okolo sveta sa oveľa ľah­šie vybe­rieš v prí­pade, že si bez akých­koľ­vek zá­väz­kov. Preto, ak máš v pláne usa­diť sa a zalo­žiť si ro­dinu, splň si svoje ces­to­va­teľ­ské sny ešte pred­tým, než bu­deš zaťa­žený ro­din­ným roz­poč­tom, či deťmi.

11: Roz­ší­re­nie obzo­rov

Pri ces­to­vaní spoz­ná­vaš novú kra­jinu vy­uži­tím všet­kých svo­jich zmys­lov. Mô­žeš sa dot­knúť jej najv­zác­nej­ších pa­mia­tok, ochut­nať ná­rodnú ku­chyňu, či po­roz­prá­vať sa s domá­cimi. Ta­kúto mož­nosť ti nedá žiadna kniha alebo ces­to­va­teľ­ský doku­ment.

12: Máš do­sta­tok času

Je vy­soko prav­de­po­dobné, že s pri­bú­da­jú­cim ve­kom ti budú pri­bú­dať aj pra­covné po­vin­nosti, ktoré nebu­deš môcť na nie­koľko týž­dňov či me­sia­cov len tak odlo­žiť. Ces­tuj, kým ti to ča­sové mož­nosti dovo­ľujú.

m5xvtiv1lo8-jeremie-cremer

thought­ca­ta­log.com

13: Si zdravý

V mla­do­sti sa zvy­čajne te­šíš naj­lep­šiemu zdra­viu a tvoje telo sa tiež naj­ľah­šie adap­tuje na zmeny. Sám si to naj­lep­šie všim­neš na­prí­klad pri pre­cho­doch do iných časo­vých pá­siem.

14: Zís­kaš si no­vých pria­te­ľov

Na ces­tách ur­čite stret­neš veľa svo­jich ro­ves­ní­kov. Zís­kaš si tak no­vých pria­te­ľov po ce­lom svete, s kto­rými sa ni­kdy a ni­kde nebu­deš cí­tiť sám.

Zdroj: li­fe­hack.org

Komentáre