Bez ohľadu nato, či si ešte štu­dent alebo už pra­cu­ješ, ces­to­va­nie by v mla­dosti malo byť jed­nou z tvo­jich pri­orít, a to nie­len kvôli spoz­ná­va­niu nových kra­jín a kul­túr. Ces­to­va­nie totiž pomáha zlep­šo­vať tvoje zruč­nosti a zís­ka­vať rôzne zážitky, ktoré ti nedá žiadna škola ani kniha. Tu je 14 dôvo­dov, pre ktoré by si toho mal naj­viac pre­ces­to­vať ešte počas svo­jej mla­dosti.

1: Zís­kaš nezá­vis­losť

Pre­dov­šet­kým v prí­pade, ak ces­tu­ješ sám, si nútený naučiť sa posta­rať sám o seba a rie­šiť všetky vznik­nuté prob­lémy samos­tatne. Je to skú­se­nosť, ktorá ti dá do ďal­ších etáp tvojho života naozaj veľa.

2: Ušet­ríš peniaze

Je pri­ro­dzené, že nároky člo­veka s pri­bú­da­jú­cim vekom stú­pajú, a to naozaj v kaž­dej oblasti. Kým si mladý, je ti jedno, kde spíš, nevadí ti ani auto či lacný hos­tel. S pri­bú­da­jú­cim vekom však budeš nároč­nejší a na výber hotela budeš dbať viac, čo je však samoz­rejme spo­jené s vyš­šou finanč­nou nároč­nos­ťou.

Processed with VSCO with m5 preset

thoughtcatalog.com

3: Únik od stresu

Nie je tajom­stvom, že gene­rá­cia medzi 18 — 35 rokom života dnes patrí k tým naj­viac vystre­so­va­ným. Menší „únik z rea­lity“ vo forme ces­to­va­nia ti teda určite padne vhod a pri­ve­die ťa na iné myš­lienky.

4: Fyzická zdat­nosť

Via­cero ľudí má v pláne celé obdo­bie svojho pro­duk­tív­neho veku pre­pra­co­vať a „zábavu“ si uží­vať v sta­robe. Samoz­rejme, nie je to nemožné, no šesť­de­siat­nik zdo­lá­va­júci hory, potá­pa­júci sa v oce­áne, či ská­čuci bun­gee jum­ping na exo­tic­kej dovo­lenke je skôr výnim­kou. Využi čas, kedy si v naj­lep­šej forme.

5: Uve­do­mu­ješ si nevys­py­ta­teľ­nosť života

Určite sú stovky vecí, ktoré by si chcel zažiť vyskú­šať. Nikto tu však nebude večne, tak prečo by si nemal začať ihneď? Život je prí­liš krátky a nemô­žeš vedieť, čo bude o týž­deň, o mesiac či o rok. Vezmi si preto batoh a vydaj sa na cesty ihneď.

32048623271_e1214fa5dd_k

thoughtcatalog.com

6: Zís­ka­nie vedo­mostí, ktoré ti nedá žiadna škola

Pri ces­to­vaní si môžeš skvele vycib­riť mnohé zo svo­jich zna­lostí a zruč­ností, ktoré by si sa nenau­čil v žiad­nej škole. Spoz­náš nové kul­túry a tvoj vše­obecný roz­hľad bude nepo­rov­na­teľný s roves­níkmi, ktorí v ces­to­vaní svoju záľubu nevi­dia.

7: Náj­deš sám seba

Ak máš prob­lém s tým, že nevieš, kam tvoj život sme­ruje alebo ti robí sta­rosti nejaké závažné roz­hod­nu­tie, vďaka ces­to­va­niu uvi­díš mnoho vecí z iného uhla pohľadu. Počas ciest budeš inšpi­ro­vaný novými mies­tami a novými ľuďmi. To ti môže pomôcť obja­viť odpo­vede, ktoré si dote­raz pre­hlia­dal.

8: Naučíš sa hos­po­dá­riť s peniazmi

Ces­to­va­nie nie je len prí­le­ži­tos­ťou zís­kať nové skú­se­nosti, ale aj mož­nos­ťou, ako sa naučiť nará­bať s peniazmi. Naučíš sa míňať len toľko, koľko máš naozaj k dis­po­zí­cii.

9: Obja­vuj nové miesta pred­tým, ako budú pos­ti­hnuté kli­ma­tic­kými zme­nami

Ako vieš, naša pla­néta sa neus­tále otep­ľuje, čo časom spô­sobí to, že mnohé miesta nebudú vyze­rať tak, ako vyze­rajú dnes. Ces­to­va­niu by si sa teda aj preto mal oddať čím skôr.

70bdfd3583cc4cc4879b118d3c75c166

tumblr.com

10: Žiadne záväzky

Samoz­rejme, nič nie je nemožné, no na nie­koľ­ko­me­sačný road trip či cestu okolo sveta sa oveľa ľah­šie vybe­rieš v prí­pade, že si bez akých­koľ­vek záväz­kov. Preto, ak máš v pláne usa­diť sa a zalo­žiť si rodinu, splň si svoje ces­to­va­teľ­ské sny ešte pred­tým, než budeš zaťa­žený rodin­ným roz­poč­tom, či deťmi.

11: Roz­ší­re­nie obzo­rov

Pri ces­to­vaní spoz­ná­vaš novú kra­jinu využi­tím všet­kých svo­jich zmys­lov. Môžeš sa dot­knúť jej najv­zác­nej­ších pamia­tok, ochut­nať národnú kuchyňu, či poroz­prá­vať sa s domá­cimi. Takúto mož­nosť ti nedá žiadna kniha alebo ces­to­va­teľ­ský doku­ment.

12: Máš dosta­tok času

Je vysoko prav­de­po­dobné, že s pri­bú­da­jú­cim vekom ti budú pri­bú­dať aj pra­covné povin­nosti, ktoré nebu­deš môcť na nie­koľko týž­dňov či mesia­cov len tak odlo­žiť. Ces­tuj, kým ti to časové mož­nosti dovo­ľujú.

m5xvtiv1lo8-jeremie-cremer

thoughtcatalog.com

13: Si zdravý

V mla­dosti sa zvy­čajne tešíš naj­lep­šiemu zdra­viu a tvoje telo sa tiež naj­ľah­šie adap­tuje na zmeny. Sám si to naj­lep­šie všim­neš naprí­klad pri pre­cho­doch do iných časo­vých pásiem.

14: Zís­kaš si nových pria­te­ľov

Na ces­tách určite stret­neš veľa svo­jich roves­ní­kov. Zís­kaš si tak nových pria­te­ľov po celom svete, s kto­rými sa nikdy a nikde nebu­deš cítiť sám.

Zdroj: lifehack.org

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.