Sú ženy, ktoré sa veľmi boja, sú hanb­livé a ne­radi sa pred os­tat­nými pre­zen­tujú. No po­tom si tu ty, žena, ktorá sa ne­obáva ni­čoho. No čo ak sa ťa obá­vajú iní? Toto sú znaky, ktoré to po­tvr­dzujú.

1, Máš pri­veľa ná­zo­rov na všetky veci. Nie je nič, na čo by si ne­mala jasný ná­zor.

2, Si veľmi se­ba­ve­domá a dá­vaš to jasne na­javo. Vieš, kým si.

3, Ni­kto s te­bou ne­vyhrá hádky. Máš množ­stvo ar­gu­men­tov a člo­vek sa s te­bou jed­no­du­cho nechce za­čať há­dať.

4, Máš vy­soké ná­roky na ľudí a dá­vaš to jasne na­javo.

5, Ta­kisto máš aj vy­soké oča­ká­va­nia na člo­veka, ktorý má byť tvo­jim par­tne­rom. Možno preto sa ti toľko ne­darí v láske, pre­tože máš vy­soké ná­roky a oča­ká­va­nia od toho dru­hého.

6, Ak sa niečo deje a nie­kto ťa pred všet­kými zhodí, vieš sa do­ko­nale ob­há­jiť, až sa ten druhý cíti ne­prí­jemne.

zdroj: Photo by Kal Vi­su­als on Unsp­lash.com

7, Čo tam po Kim Kar­das­hian, tvo­jou in­špi­rá­ciou je Emma Wat­son.

8, Ne­pla­češ. Na všetko ideš ra­ci­onálne a ne­trá­piš sa dlho zby­toč­nos­ťami.

 

9, Ideš si tvrdo za svo­jim a ak ťa nie­kto zraní, v tom mo­mente v tvo­jom ži­vote končí.

10, Si veľmi tvrdo­hlavá. Je jedno, či je to v ži­vot­ných roz­hod­nu­tiach alebo v tvo­jom zmysle pre módu. Ty vieš predsa naj­lep­šie, čo je pre teba dobré.

11, Ne­bo­jíš sa, že bu­deš sama. Si si se­bou istá a ne­utá­paš sa v žiali.

12, Ni­kdy si sa ni­komu nech­cela po­mstiť, pre­tože vieš, že naj­lep­šia po­msta je úspech.

13, Ne­zná­šaš ľudí, ktorí ne­majú ná­zor a majú kom­plexy. Ne­máš pre nich zľu­to­va­nie.

Komentáre