Tu­šili ste to?
Už od­dávna nie­ktoré veci akosi au­to­ma­ticky roz­de­ľu­jeme na “tie žen­ské” a “tie muž­ské”. Príde nám zvláštne, keď sa žena sama pustí do opravy auta a za rov­nako ne­zvy­čajné po­va­žu­jeme aj to, keď si muž osa­mote vy­chut­náva per­lič­kový kú­peľ. No na­priek tomu, že na­sle­dov­ných 13 vecí zvy­čajne po­va­žu­jeme vý­hradne za žen­skú zá­le­ži­tosť, mi­lujú ich aj mnohí muži!

#1 Nie­len ženy kle­be­tia! Ve­ľa­krát do­konca platí, že muži sú ešte oveľa viac kle­betní.

#2 Muži ta­kisto mi­lujú na­ku­po­va­nie.

#3 Sexy tance sú ich par­ke­tou. Hlavne, ak si už pred­tým dali zo­pár po­há­ri­kov.

#4 Spo­mí­naný per­lič­kový kú­peľ a po­hár bie­leho vína po ná­roč­nom pra­cov­nom dni? Prečo nie!

#5 Mnoho mu­žov dbá o sta­rost­li­vosť o svoju pleť ešte viac, než nie­ktoré ženy.

View this post on Ins­ta­gram

Brrrrrrrr!!! All this we­at­her back home has me fre­e­zing cold. #Hum­bleB­rag 💁 #Blu­e­La­go­onSpa #Tra­vel­Tu­es­day 🚲✈️🚁🚂🚀 #Expen­si­veAF 💰 #Bles­sed­To­Be­Rich 💴💵💷 #Ice­land­Life #Sauna 💨 #Me­Time #Li­ve­Lo­ve­LaughSpa 🛀🚿👙 #Per­fect­Day #Tur­nUpT­he­He­at­Tu­es­day 🔥💥#ImS­ca­red­To­Ge­tOut #Sh­rin­ka­geS­trugg­les ☝️#Be­en­He­re­For8Hours #Cant­Fe­el­My­Legs 🙇 #Whe­re­I­sWen­dy­Pef­fer­corn? 😳 #Oilin­gAnd­Lo­tion #Sand­lot #Vol­ca­no­Wa­ter 🌋🌋 #Who­Told­Me­Go­atC­re­a­mWa­sA­Go­od­Mo­is­tu­ri­zer? 🐏 #It­Wont­Co­me­Off 😕 #IT­hinkT­hi­sI­sEl­mersG­lue🐎 #The­y­Lied 👊 #Sil­kyS­mo­othS­kin 🐛 #Li­ke­A­Ba­bies­Bot­tom 👶 #Tre­a­tY­o­Self #Bros­Be­ing­Ba­sic via~ @gto­oshy

A post sha­red by Bros Be­ing Ba­sic (@bros­be­ing­ba­sic) on

#6 Veľmi často dá­vajú ruky vbok. Všimli ste si to?

#7 Muži tak­tiež mi­lujú “žen­ské” kok­tejly s kús­kami ovo­cia a sladké de­zerty.

#8 Ve­ľa­krát si skú­šajú krémy, spr­chové gély a šam­póny svo­jich par­tne­riek. Vo­ňajú predsa tak dobre!

#9 Nie­ktorí majú do­konca radi ro­man­tické ko­mé­die. A sem-tam pri nich vy­ro­nia aj ne­jakú tú slzu.

#10 Ženy sa fo­tia na­ozaj rady, no muži na tom nie sú inak.

#11 Mys­leli ste si, že pre­krú­ca­nie očami je vý­hradne žen­skou zá­le­ži­tos­ťou? Omyl!

#12 Keď ich ni­kto ne­vidí, často spie­vajú do hre­beňa alebo do spr­cho­vej hla­vice.

#13 Mi­lujú ob­jí­ma­nie.

zdroj: bright­side

Komentáre