Toto sú dô­vody, ktoré ťa pre­sved­čia, že toto leto bude pat­riť iba vám.

 1. Spolu ste viac ot­vo­rené no­vým ná­pa­dom a skú­se­nos­tiam

Toto je miesto, kde je druhý ná­zor ví­taný. Úp­rimne, kto si vy­po­čuje tvoje ná­pady, ná­vrhy a túžby lep­šie ako tvoja ka­ma­rátka? A kto ti dodá viac od­vahy pri pre­ko­ná­vaní stra­chu z ne­známa?

 1. Bude tvo­jou emoč­nou opo­rou, nech sa deje čo­koľ­vek

Pre­tože ces­to­va­nie nie je vždy len samé slnko, pláž a jed­no­rožce. Hlavne ak ho­vo­ríme o dl­h­ších vý­le­toch alebo po­by­toch. Môže sa stať, že si na najk­raj­šom mieste sveta, v ten najk­rajší deň, ale stále sa ne­bu­deš cí­tiť ani tro­chu okej. To je ži­vot a ži­vot ne­čaká na ni­koho. Keď budú veci ťažké, bude to ona, kto bude pri tebe stáť.

 1. Mô­žete spolu strá­viť ne­ko­nečne dlhý čas, ale byť aj samé

Vzá­jomne re­špek­tu­jete, že tá druhá po­tre­buje aj ur­čitý čas o sa­mote. Kto iný bez zdĺha­vého vy­svet­ľo­va­nia po­chopí, že po­tre­bu­ješ byť chvíľu sama, ako tvoja ka­ma­rátka. A na­opak, s kým iným do­ká­žeš strá­viť ne­ko­nečný čas bez toho, aby ste mali po­nor­kovú cho­robu.

 1. Má­lo­kedy sa nez­hod­nete

Čo bu­dete ro­biť, kam pôj­dete a hlavne čo bu­dete jesť. Máte často rov­naké pred­stavy o trá­vení voľ­ného času.

 1. Pri nej sa ne­cí­tiš hlúpo oslo­viť cu­dzinca, aby vás od­fo­til

A po­tom ho pop­ro­siť o ďal­ších dvad­sať zá­be­rov, až kým ne­zís­kate ten pravý, kde obe vy­ze­ráte k svetu, pre­tože presne to isté by spra­vila aj ona.

 1. Ona je ide­álna spo­ločnosť na dlhé cesty

Dva­násť ho­di­nová cesta au­to­bu­som? Žiadny prob­lém. S kým iným by to bolo viac zne­si­teľ­nej­šie?

 1. Je to ako mať svojho vlastného špe­ciál­neho opat­ro­va­teľa

Bude tam, keď sa ne­bu­deš cí­tiť dobre kvôli cho­robe. Kto ti lep­šie po­drží vlasy, skočí do le­kárne či urobí čaj?

 1. Zdie­ľa­nie

Ces­to­va­nie vo dvo­j­ici šetrí pe­niaze. Fi­nančné ná­klady si mô­žete roz­de­liť. Zdie­ľať spo­ločne hy­gie­nické po­treby, de­liť sa o jedlo a po­dobne.

 1. Ces­to­va­nie vaše pria­teľ­stvo viac zo­celí

Bu­dete sa po­znať ešte lep­šie, než by ste po­va­žo­vali kedy za možné. Po ur­či­tej dobe prídu si­tu­ácie, kedy sa na­učíte na­vzá­jom ko­mu­ni­ko­vať aj bez slov.

 1. Ni­kdy sa ne­mu­síš pre­tva­ro­vať

Ty vieš, že je­dine ona je na rov­na­kej vl­no­vej dĺžke a je rov­nako ule­tená ako ty a chápe ťa. Naj­lepší pria­te­lia sa predsa ne­sú­dia.

 1. Všetky tie ne­opísa­teľné chvíle za­ži­jete spolu

Spo­ločne za­ži­jete a uvi­díte veci, ktoré sa len málo dajú pri­blí­žiť fo­to­gra­fiami či prí­behmi. Ona bude je­diná osoba ve­dieť, aké to na­ozaj bolo, pre­tože tam bola s te­bou.

 1. Ak ti bude chý­bať do­mov

Ona je stále pri tebe. Pre­tože ona je kús­kom do­mova.

 1. Keď na­ko­niec príde čas ísť do­mov, bu­dete aj na­ďa­lej zdie­ľať tieto ne­uve­ri­teľné mo­menty, spo­mienky a puto do konca ži­vota.

A je jedno čo sa stane.

Komentáre