Ľu­dia zvyknú mať rôzne pred­sudky. Hlavne ak sa jedná o veci, ktoré v mi­nu­losti až také časté ne­boli. No nie každý, kto má te­to­va­nie musí byť re­bel.

Už dávno ne­platí, že po­te­to­vaní ľu­dia pri­chá­dzajú z vä­ze­nia. Dnes je množ­stvo ná­me­tov, ktoré si mô­žeš ne­chať zveč­niť na svoju kožu a spo­loč­nosť to nie lenže bude ak­cep­to­vať, ale do­konca to aj ocení. My ti preto pri­ná­šame 11 ná­pa­dov hl­b­ších te­to­vaní, ktoré si mô­žeš dať bez toho, aby si mu­sela rie­šiť aké­koľ­vek pred­sudky.

1. Byť fe­mi­nis­t­kou

2. S prí­rod­ným mo­tí­vom

3. Niečo malé a jed­no­du­ché

4. Niečo, čo má pre teba špe­ciálny vý­znam

View this post on Ins­ta­gram

So which do you think would be more spe­cial? 🌷Your birth flo­wer with your chil­d's name OR both your chil­d's birth flo­wer and name? . Our Flo­rale Let­ters tat­too de­sign is oh so spe­cial! 🌹🌷🌻 Se­lect your flo­wer (from 12 birth flo­wers) and add your name or sac­red words (up to th­ree) to adorn fo­re­ver. Avai­lable on­line now 😘 . . . . . . . . #mai­ko­na­gao #hand­let­te­ring #brush­let­te­ring #hand­let­te­red #baby #birth­de­tails #ke­ep­sake #sos­pe­cial #ba­by­boy #artp­rint #wal­lart #tat­to­ode­sign #flo­wer­tat­too #sim­pli­city #mi­ni­ma­lism #ho­me­de­cor #ne­ut­ral­co­lours #mys­tyle #lo­ve­y­our­lo­calnz #birthf­lo­wer #tat­too #ti­ny­tat­too #flo­ral­tat­too #flo­wer­tat­to­ode­signs

A post sha­red by Maiko Na­gao (@mai­ko­na­gao) on

5. Niečo drobné na ne­ná­padné miesto

6. Ná­pis, s kto­rým je ťažké ne­sú­hla­siť

7. Ne­jaký vše­obecný sym­bol za dobrú vec

8. Po­uži ru­ko­pis mi­lo­va­nej osoby

9. Pís­meno s hl­b­ším vý­zna­mom

10. Zna­me­nie, ktoré naz­načí, že mi­lu­ješ ces­to­va­nie

View this post on Ins­ta­gram

Ti piace? Do you like it? SE­GUI / FOL­LOW : @insta_ta­tu­aggi ♥️🌹
_______________________________________________
Cre­dits: @sir.edward­tat­too 
_______________________________________________
➸ SE­GUI @insta_ta­tu­aggi #insta_ta­tu­aggi! PER VE­DERE I MIG­LI­ORI AR­TISTI SU INS­TA­GRAM.
_____________________________________________ ➸ Las­cia un com­mento e metti mi piace alla foto! ________ ________ #Ta­tu­ag­gio #ta­tu­aggi #ta­too #ta­toos #tat­too #tat­toos #wan­der­lust­tat­too #viag­giare #tat­to­ose­lec­tion #tra­vel­tat­too #ti­ny­tat­too #tat­to­op­hoto #mi­lano #li­ne­tat­too #dot­wor­ktat­too #blvc­ktat­too #black­work #re­a­lis­tic­tat­too #ab­s­tract­tat­too #ta­tu­agem #ta­tu­agem­fe­mi­nina #ta­tu­agem­de­li­cada #ta­tu­agem­mas­cu­lina #ti­ny­tat­toos #flash­tat­too #ita­lia­nar­tist

A post sha­red by TA­TU­AGGI – TAT­TOOS ♥️🌹 (@insta_ta­tu­aggi) on

11. Vy­te­tuj si osobnú pri­po­mienku

View this post on Ins­ta­gram

깔끔 – . . . . . . #헤일

A post sha­red by tat­to­oer-hailⓂ (@hail_tat­too) on

Komentáre