1. Cí­tiš, že ho mô­žeš po­boz­kať a spať s ním. Po­ve­dať mu, že ho mi­lu­ješ ale len preto, že by sa tieto veci mali ro­biť, nie preto, že ho na­ozaj mi­lu­ješ.
 2. Keď ho po­boz­káš, ne­cí­tiš žiadne is­kry. A ni­kdy ne­pok­ra­ču­jete do nie­čoho viac. Nie­kedy sa teda skôr cí­tiš ako jeho pria­teľka, nie fra­jerka.
 3. Vážne si pre­mýš­ľala nad roz­cho­dom – ale po­tom by si sa cí­tila ako hlúpa, pre­tože je pekný a prak­ticky vzato, ne­uro­bil nič, čo by naz­na­čo­valo roz­chod. Tak si zvá­žila, že je to skvelý chlap a ne­chala to tak.
 4. Ne­cí­tiš sa prí­jemne, ak ti nie­kto po­vie, že sa mu pá­čiš alebo robí pre teba pekné veci, pre­tože ty máš po­cit, akoby si svojho pria­teľa pod­vá­dzala.
  zdroj: unsp­lash.com
 5. Keď nie ste spolu, moc si ne­pí­šete a ne­ko­mu­ni­ku­jete spolu. Ne­máte si čo po­ve­dať a ne­máte veľa vecí spo­loč­ných.
 6. Ne­pod­po­ruje ťa v tvo­jich snoch. Tak rada by si vy­skú­šala zo­skok z lie­tadla alebo jazdu na hor­skej dráhe. No on je proti. Do­konca máš nie­kedy po­cit, že ťa od toho od­ho­vára.
 7. Za­búda na dô­le­žité dá­tumy. Máš me­niny, na­ro­de­niny alebo máte vý­ro­čie a on za­bu­dol? Po­zor na to, par­tne­rovi, kto­rému na tebe as­poň trošku zá­leží by sa to ne­malo stá­vať.
 8. V sku­toč­nosti si viac od­dých­neš keď si bez neho, ako s ním.
 9. Na­ozaj ne­máte veľa spo­loč­ných čin­ností. Pôj­deš s ním na pre­te­kár­sku dráhu alebo on s te­bou do fitka, ale je­den z vás bude vždy ne­šťastný.
 10. Ni­kdy sa ne­sme­ješ jeho vti­pom, ktoré po­vie. Nie­kedy im ani ne­ro­zu­mieš. Máte úplne od­lišný hu­mor.
 11. Ne­po­ci­ťu­ješ voči nemu em­pa­tiu. Keď je šťastný, ne­sta­neš sa hneď šťastná aj ty. A keď ho vi­díš smut­ného, teba to až tak ne­zo­be­rie.
 12. Myš­lienka na to, že by si sa za neho mala vy­dať, ťa vy­straší. Te­raz si „cel­kom“ šťastná, ale navždy spolu znie ako niečo, čo si s týmto člo­ve­kom ni­kdy nech­cela.