Muži. Nie­kedy z nich ne­dos­ta­neme ani slovo a ino­kedy roz­prá­vajú viac akoby mali. A je úplne jedno, či sú v stave tranzu pred te­le­ví­ziou alebo či odu­šev­nene šo­fé­rujú, pre­tože nás aj tak ni­kdy ne­po­čú­vajú. Už z prin­cípu. Veď o čom by boli naše ďal­šie roz­ho­vory, keď nie o tom, že nás za­budli vy­z­dvi­hnúť na sta­nici… Lebo sme im to, podľa nich, ne­po­ve­dali…

No ale v zá­sade, nech je to tak či onak, muži nám ni­kdy v sku­toč­nosti ne­po­ve­dia to, čo od nich chceme po­čuť. No a nie­ktoré veci od nich po­čuť aj tak ne­bu­deme ni­kdy.

 1. Tak rád by som si po­zrel ne­jaký ro­man­tický film… Ale keď všade dá­vajú iba tie hlúpe maj­strov­stvá sveta vo fut­bale.
  zdroj: pin­te­rest.com
 2. Je­diné, čo chcú ženy je sex. A ja by som sa chcel len tak tú­liť a roz­prá­vať o svo­jich po­ci­toch.
 3. Ja som si pr­dol. Pre­páč.
 4. Dnes nie. Ne­jako ma bolí hlava.
 5. Ne­vy­ma­ľu­jeme to tu na ru­žovo?
  zdroj: pin­te­rest.com
 6. Och, za­bu­dol som zlo­žiť do­sku na zá­chode. Idem to hneď na­pra­viť.
 7. Ab­so­lútne si ne­mám, čo ob­liecť.
 8. Ten psík je roz­košný. Vez­mime si ho do­mov.
  zdroj: pin­te­rest.com
 9. Na­ozaj po­tre­bu­jem pe­di­kúru.
 10. Nie sú tie kon­dómy pre mňa prí­liš veľké?
 11. Tieto to­pánky sa mi k to­muto saku ne­ho­dia.
 12. Dú­fam, že ni­kdy ne­ot­vo­ria Apple Store v tomto ob­chod­nom dome.

Komentáre