Fran­cúz­sky spi­so­va­teľ a pi­lot An­to­ine de Saint-Exu­péry sa pre­slá­vil via­ce­rými li­te­rár­nymi die­lami. Me­dzi tie naj­zná­mej­šia pat­ria Malý princ, Zem ľudí či Ci­ta­dela. V jeho ci­tá­toch je cí­tiť  vieru v du­chovné hod­noty ľud­stva, úctu k člo­veku a zá­ro­veň krásne zo­bra­zujú jeho pred­stavu pra­vej lásky. Do­voľ mi uká­zať ti 12 ci­tá­tov, ktoré ťa chy­tia za srdce.

„Ak bu­deš pod zá­mien­kou, že ti ide len o pod­statné, po­hŕdať pre­javmi lásky, bude tvoja láska iba prázd­nym slo­vom.“

„Ak chceš po­cho­piť slovo šťas­tie, treba ho chá­pať ako od­menu a nie ako cieľ.“

„Ak teda chceš po­ro­zu­mieť ľu­ďom, pre­staň po­čú­vať, čo ho­vo­ria.“

„Člo­vek vníma len taký svet, ktorý v sebe nosí.“

„Dobre vi­díme iba srd­com, to hlavné je očiam ne­vi­di­teľné.“

6d3c2735a9d1a783bc0452c7f67fbd9a

pin­te­rest.com

„Do­ko­na­losť sa ne­do­sa­huje vtedy, keď už nie je možné nič do­dať, ale vtedy, keď nie je možné nič odo­brať.“

„Láska je lás­kou až vtedy, keď ne­čaká, že bude tiež mi­lo­vaná.“

„Ľu­dia už ne­majú čas, aby niečo spoz­ná­vali. Ku­pujú u ob­chod­níka veci úplne ho­tové. Ale pre­tože pria­te­lia nie sú na pre­daj, ne­majú pria­te­ľov.“

„Ne­pleť si lásku s vlast­níc­kym po­blúz­ne­ním; z neho po­chá­dza to naj­hor­šie trá­pe­nie. Lebo v tom sa ľu­dia mý­lia: z lásky trá­pe­nie ne­po­chá­dza. Trá­pe­nie ply­nie z túžby vlast­niť, a ta je opa­kom lásky.“

stiahnuť

en­gad­get.com

„Pravá láska sa ni­kdy ne­rozdá. Čím viac dá­vaš, tým viac ti zo­stáva.“

„Pri­pra­vo­vať bu­dúc­nosť zna­mená vy­tvá­rať prí­tom­nosť.“

„Stá­vaš sa navždy zod­po­ved­ným za to, čo si k sebe pri­pú­tal.

Komentáre