Harry Po­tter ne­bol len oby­čajná sé­ria kníh, či fil­mov. Pre našu ge­ne­rá­ciu zna­me­nal omnoho viac. Rástli sme spolu s ním, a spolu s ním sme sa aj učili. A tento skvelý prí­beh v sebe ukrýva omnoho viac, než sa na prvý po­hľad môže zdať. Tu je 11 lek­cií, ktoré nám Harry pri­nie­sol do nášho ži­vota.

1. S pod­po­rou pria­te­ľov je všetko možné

Kde by bol Harry bez bri­lant­nej Her­mi­ony a ná­pa­di­tého Rona? Aj v tých naj­ťaž­ších ča­soch stáli pri ňom a pod­po­ro­vali ho. Bez ich po­moci, by sa mu ni­kdy ne­po­da­rilo nad Vol­de­mor­tom zví­ťa­ziť. Keď bu­deš mať pri sebe tých najb­liž­ších pria­te­ľov, už ni­kdy ne­bu­deš na nič sám.

View this post on Ins­ta­gram

It's best left in the safe hands of Her­mi­one Gran­ger.

A post sha­red by Harry Po­tter Film (@har­ry­pot­ter­film) on

2. Ni­kdy ne­súď knihu podľa obalu

Per­fektná ukážka toho, ako sme si všetci mys­leli, že pro­fe­sor Snape zra­dil Dum­ble­dora a rov­nako aj Har­ryho, no opak bol prav­dou. Úp­rimne, mi Snape ni­kdy ne­bol sym­pa­tický a od pr­vej časti som ho ne­mala rada. O to viac ma na konci prek­va­pilo, že sa po celý čas sna­žil Har­ryho ochrá­niť. Všet­kým by nám to malo pri­po­me­núť, že ne­treba sú­diť knihu podľa obalu.

3. Byť chytrý je skvelé, no nie je to tá naj­dô­le­ži­tej­šia vec na svete

Niet po­chýb o tom, že Her­mi­ona bola múd­rej­šia, než hlavná po­stava. No aj na­priek tomu, bol Harry ten, ktorý zví­ťa­zil a uspel, pre­tože bol od­vážny. Po­dobne aj v na­šom oby­čaj­nom ne­ča­ro­dej­níc­kom svete ne­zna­mená múd­rosť všetko. Exis­tuje mnoho iných vlast­ností, ktoré ťa ro­bia vý­ni­moč­nými a vďaka nim mô­žeš uspieť.

View this post on Ins­ta­gram

Gaze upon your he­ar­t's de­e­pest de­si­res.

A post sha­red by Harry Po­tter Film (@har­ry­pot­ter­film) on

4. Naše roz­hod­nu­tia roz­ho­dujú o bu­dúc­nosti

Možno si nie­ktorí ľu­dia mys­lia, že osud je pre­dur­čený a nedá sa ovplyv­niť. Mnoho te­e­ne­ge­rov má po­cit, že je pod ne­us­tá­lym tla­kom ro­di­čov a uči­te­ľov, ktorí roz­ho­dujú za neho. Ni­kdy však ne­treba za­bú­dať na to, že naše myš­lienky a roz­hod­nu­tia sú tie, ktoré roz­ho­dujú o tom, čo sa s nami stane. Veď Har­ryho klo­búk tiež po­slú­chol, pri roz­ho­do­vaní, kam ho za­ra­diť, či nie?

5. Láska je tou naj­sil­nej­šou zbra­ňou

Ne­boli to naj­lep­šie ča­ro­dej­nícke schop­nosti, ktoré Har­ryho ochrá­nili pred smr­ťou. Bola to láska jeho najb­liž­ších, ktorú Vol­de­mort ne­mal ni­kdy mož­nosť spoz­nať. Táto krásna po­do­bi­zeň nám uka­zuje, akým je láska ohromne sil­ným ná­stro­jom.

6. O ve­ciach, kto­rých sa bo­jíme, treba ho­vo­riť

„Ten, kto­rého meno sa ne­vys­lo­vuje“, Harry aj tak vy­slo­vil, pre­tože sa ho ne­bál. Je to per­fekt­nou me­ta­fo­rou na rôzne veci, o kto­rých sa bo­jíme ho­vo­riť. Dum­ble­dor to vy­sti­hol naj­lep­šie: „Strach z názvu, zvy­šuje strach zo sa­mot­nej veci“. Či už sú to prob­lémy vo vzťahu, zá­vis­losť, zdra­votné či iné prob­lémy, vždy je lep­šie ho­vo­riť o tom, než to v sebe du­siť.

7. Je v po­riadku pop­ro­siť o po­moc

Vždy, keď bol Harry v úz­kych ve­del, že exis­tuje nie­kto starší, skú­se­nejší, ku komu sa môže ob­rá­tiť o po­moc. To, že ob­čas po­tre­bu­jeme po­ra­diť alebo s nie­čím po­môcť ne­zna­mená, že sme slabí. Práve na­opak, silní sú tí, ktorí po­znajú svoje sla­biny.

View this post on Ins­ta­gram

Th­ree che­ers for Ne­ville Long­bot­tom! 👏

A post sha­red by Harry Po­tter Film (@har­ry­pot­ter­film) on

8. Je dô­le­žité ve­riť si

Pa­mä­táš si na scénku, kedy si Ron mys­lel, že mu Harry dal pred jeho pr­vým zá­pa­som vy­piť eli­xír šťas­tia? Ro­novi sa po­tom ne­smierne da­rilo a bol na­ozaj úžasný. A to len preto, že uve­ril kúzlu, ktoré sa ani ne­ko­nalo. Tak málo stačí k tomu, aby sme uspeli. Viera v samú seba je zá­kla­dom ví­ťazs­tva.

9. Ni­kdy sa ne­vzdá­vaj

Aj keď v po­sled­nej časti Harry zis­til, že po­sled­ným hork­ra­xom je on sám, ani vtedy sa ne­vzdal. Mo­hol od­ísť na lep­šie miesto, kde by sa stre­tol so svo­jimi zo­snu­lými pria­teľmi a ro­di­nou, no on sa ja na­priek tomu roz­ho­dol vrá­tiť „z mŕt­vych“a do­kon­čiť to, čo za­čal. Aj v tých naj­hor­ších ča­soch je dô­le­žité v sebe nájsť silu po­kra­čo­vať.

10. Nauč sa če­liť svojmu stra­chu

Ur­čite sa raz ocit­neš v si­tu­ácii, kedy bu­deš mu­sieť če­liť svojmu naj­väč­šiemu stra­chu. Možno to ne­bude za­ča­ro­vaný les a gi­gan­tické pa­vúky, no bude to pre teba rov­nako de­sivé, ako pre Rona. Keby sa vtedy Ron ne­bol pre­ko­nal, prav­de­po­dobne by sa stalo niečo veľmi zlé. Aj v sku­toč­nom ži­vote mu­síme po­sú­vať svoje hra­nice a če­liť stra­chu, ktorý v sebe no­síme.

11. Si silný/á a do­ká­žeš to!

Aj keď po ceste Har­rymu po­mohlo veľa ľudí, na čele s Her­mi­onou, Ro­nom, Dum­ble­do­rom, Sna­peom, Si­riu­som a mno­hými ďal­šími, v po­sled­nom sú­boji stál zoči voči Vol­de­mor­tovi on sám. On sám mu­sela do­kon­čiť všetko, čo za­čal. A zvlá­dol to bra­vúrne, pre­tože ve­ril tomu, že to zvládne. Ne­boj sa, ak ťa ná­ho­dou po­čas cesty nie­kto opustí, silu no­síš v sebe, len ju mu­síš ob­ja­viť!

View this post on Ins­ta­gram

Stron­ger to­get­her.

A post sha­red by Harry Po­tter Film (@har­ry­pot­ter­film) on

A na zá­ver by som rada pri­po­me­nula, že všetci blízki, ktorí Har­rymu umreli, ho ni­kdy v sku­toč­nosti ne­opus­tili. Po­čas všet­kých častí boli s ním, pre­tože žili v jeho srdci. Ver, že ak máš nie­koho scho­va­ného vo svo­jej duši, tak bude žiť navždy s te­bou a ni­kdy ťa ne­opustí.

zdroj: au.re­a­chout.com, huf­fing­ton­post.com

Komentáre