Všade, kam sa po­hneš, po­ču­ješ frázu, že ži­vot je krátky. V pre­klade to zna­mená, že ži­jeme preto, aby sme si to užili a nie, aby sme sa trá­pili. Ne­ga­ti­vity je všade na­vô­kol do­sta­tok a je len na tebe, či sa roz­hod­neš sú­stre­diť na to dobré alebo nie.

Na to, aby si zo­stala vnú­torne po­zi­tívne na­la­dená, je fajn do svojho ži­vota ap­li­ko­vať týchto 11 bo­dov.

 1. Usmie­vaj sa – za­kaž­dým, keď sa roz­hod­neš po­z­dvi­hnúť kú­tiky úst, a uká­zať zúbky, v tele sa ti uvoľ­nia en­dor­fíny, čo sú che­mické látky, ktoré pri­ná­šajú po­zi­tívne a dobré po­city.
 2. Smej sa na­hlas – Exis­tujú chvíle kedy ne­vieš, či skôr pla­kať alebo sa smiať. Zvoľ si mož­nosť číslo dva, a tvoj deň sa hneď roz­žiari a si­tu­ácia od­ľahčí.
 3. Buď vďačný– ni­kdy ne­za­bú­daj na to všetko, za čo si vo svo­jom ži­vote vďačný. Ani ne­vieš koľko ľudí, by chcelo byť na tvo­jom mieste a mať to čo ty. Preto si váž každý ďalší deň, do kto­rého sa pre­bu­díš, a teš sa z neho!
  zdroj: unsp­lash.com
 4. Choď do prí­rody – už len 5 mi­nút na čerstvom vzdu­chu ti po­môže uvoľ­niť sa a zre­la­xo­vať. Prí­roda je miesto, ktoré pô­sobí priam ma­gicky na stres a po­máha nám za­bud­núť na kaž­do­denné sta­rosti.
 5. Vní­maj svoje po­city – Nie­kedy sa cí­time roz­ru­šení, práve vďaka tomu, že ig­no­ru­jeme svoje emó­cie. Jed­nou z naj­lep­ších vecí, ktoré pre seba mô­žeš uro­biť je, že ich bu­deš vní­mať a zá­ro­veň pri­jí­mať. Re­špek­tuj sku­toč­nosť, že tvoje po­city majú ur­čitý dô­vod.
 6. Roz­maz­ná­vaj sa- na to aby si mohla lásku ší­riť, po­tre­bu­ješ ju naj­skôr pre­cho­vá­vať voči sebe sa­mej. Za­slú­žiš si to a nie­kedy je tro­cha se­be­lásky všetko, čo po­tre­bu­ješ. Do­praj si ho­dinu v kú­pe­ľoch, po­spi si, choď sa na­jesť do svo­jej ob­ľú­be­nej re­štau­rá­cie, rob jed­no­du­cho to čo mi­lu­ješ!
 7. Ži v prí­tom­nom oka­mihu – tu a te­raz je ten naj­lepší čas na svete. Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že my­seľ člo­veka do­káže blú­diť kade-tade, a ak sa sna­žíš vy­rie­šiť veci, ktoré sa v da­nom mo­mente práve ne­dejú, zby­točne sa stre­su­ješ. Daj si zá­vä­zok, že sa bu­deš sú­stre­diť na prí­tom­nosť.
  zdroj: unsp­lash.com
 8. Po­znaj svoje hra­nice- Nie­kedy sa mu­síš po­sta­viť sama za seba. Ve­dieť, čo si schopná to­le­ro­vať a čo nie. Iba vtedy si k sebe sku­točne úp­rimná, a to je tá naj­lep­šie cesta k zdra­vému se­ba­ve­do­miu.
 9. Spo­maľ – Uvoľni sa. Ne­žeň sa ne­us­tále za nie­čím, za­staň na chvíľu a vy­chut­naj si krásu cesty do školy či práce. Zhl­boka sa na­dýchni a spo­maľ.
 10. Ob­medz to­xické si­tu­ácie – v na­šom ži­vote sa nie­kedy vy­skytnú ľu­dia, ktorí s nami ne­majú tie naj­lep­šie zá­mery. Ta­kýchto ľudí zvyk­neme na­zý­vať „to­xic­kými“. Zisti, kto v tvo­jom okolí ti be­rie viac ener­gie ako dáva, a ob­medz ne­prí­jem­ných ľudí a si­tu­ácie.
 11. Roz­ši­ruj ra­dosť – každý z nás má niečo, čo môže svetu po­núk­nuť. Dá­vať, nám väč­ši­nou pri­náša viac ra­dosti ako pri­jí­mať. Preto ob­da­ruj dru­hých, tým čoho máš do­sta­tok. Či už je to úsmev, kom­pli­ment, po­moc alebo ne­jaké iné ma­te­riálne veci, vý­ber je na tebe.

„Všetko čo sme, je vý­sled­kom toho, čo sme si mys­leli.“ 

-Buddha


 

Zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com