Je to ten pravý, vieš to. Cí­tiš to.

Je to úplne jed­no­du­ché. Pa­mä­táš si, aká si bola pred­tým, kým si ho ešte ne­poz­nala. Vieš. Zme­nila si sa. Zme­nili sa i veci v tvo­jom ži­vote.

Ne­bu­deš mať prob­lém po­ve­dať o svo­jich sta­ros­tiach či vnú­tor­ných bo­joch

Náš večný prob­lém. Ak sa máme roz­prá­vať o svo­jich po­ci­toch, mi­nu­losti či sta­ros­tiach, cí­time sa trápne a vlastne sa o tom ani nech­ceme roz­prá­vať. Ak však príde do tvojho ži­vota osoba, o kto­rej bu­deš ve­dieť, že je to ten „pravý“, ver, že ne­bu­deš mať prob­lém roz­prá­vať sa o ho­ci­čom z tvojho ži­vota. Ho­vorí sa tomu dô­vera a po­ro­zu­me­nie.

Pred­sta­víš ho svo­jim pria­te­ľom a ro­dine

Chceš, aby aj tvoji najd­rahší ľu­dia po­znali člo­veka, vďaka kto­rému si opäť šťastná. Zo­zná­me­nie s pria­teľmi je veľmi dô­le­žité. Ak príde ten správny čas, vtedy po­cho­píš, že tvoji pria­te­lia a ro­dina ho už mu­sia spoz­nať. Ne­hanbi sa, ne­boj sa, je skvelý!

large (2)

we­he­ar­tit.com

Ne­bu­deš uva­žo­vať, kedy mu bu­deš pí­sať a vo­lať

Keď sme ešte boli mlad­šie a mali svoj prvý vzťah, mali sme presne vy­po­čí­tané, kedy mu od­pí­šeme, kedy mu za­vo­láme a pý­tali sme sa ka­ma­rá­tok, či už nie sme moc otravné a či ho zby­točne ne­vy­ru­šu­jeme. Av­šak, ak už bu­deš s tou správ­nou oso­bou, ver, že ne­bu­deš uva­žo­vať, kedy je tá vhodná chvíľa, či všetko v sm­ske je správne na­pí­sané a či mu mô­žeš za­vo­lať aj o 3 ráno. Jed­no­du­cho bu­deš ve­dieť, čo je správne a čo nie.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Bu­deš mi­lo­vať kon­ver­zá­cie, ktoré sú o ni­čom a pri­tom sú skvelé

Pa­mä­táš si, keď ste si pí­sali vo svo­jich kon­ver­zá­ciách priam slo­hové práce? Alebo sa ne­us­tále roz­prá­vali o dô­le­ži­tých, pod­stat­ných a in­te­li­gent­ných té­mach? Ak príde ten správny čas, tak s tvo­jou mi­lo­va­nou oso­bou ne­bu­deš mať prob­lém roz­prá­vať sa o ho­ci­čom a ne­bude ti va­diť, ak ti na­miesto dob­rého rána s mi­li­ónmi sr­die­čok, za­želá prí­jemný deň s vi­deom o mač­kách, kde tie po­tvory sú na­ozaj vtipné.

large (1)

we­he­ar­tit.com

Ne­bu­deš sa pý­tať kaž­dého, čo si myslí o Va­šom vzťahu

Alebo jed­no­du­cho ne­bu­deš rie­šiť to, kto si čo myslí o va­šom vzťahu. Dô­le­žitý je tvoj ná­zor a ná­zor jeho, ta­kisto sa ne­mu­síš ne­us­tále pý­tať svo­jej naj­lep­šej ka­ma­rátky, či ne­máte niečo zme­niť či zlep­šiť. Bu­deš sa ria­diť vlast­nými ná­zormi, po­stojmi a in­tu­íciou. Pre­tože tá je naj­správ­nej­šia a naj­dô­le­ži­tej­šia.

Bu­dete si ro­biť srandu je­den z dru­hého, no ne­bu­dete ura­zení

Veľmi dô­le­žité je vo vzťahu spo­ločný hu­mor. Ak ťa tvoj muž vie prí­jemne „zo­trieť“ jeho iro­nic­kými po­znám­kami a ty ho zá­ro­veň iro­nicky od­biť, váš vzťah je na­ozaj kva­litný, vtipný a ne­máte prob­lém ne­us­tále vtip­ko­vať i pred va­šimi pria­teľmi či ro­di­nou. Tak­tiež s hu­mo­rom bu­dete mať po­dobný vkus na vtipné vi­deá, ktoré si bu­dete spo­ločne púš­ťať v ťaž­kých chví­ľach.

cop1

we­he­ar­tit.com

Ne­bu­deš so kon­tro­lo­vať každé slovo, ktoré po­vieš

Pa­mä­táš si, ako si vždy pre­mýš­ľala, o čom sa asi bu­dete roz­prá­vať, čo mô­žeš a čo ne­mô­žeš po­ve­dať a kedy je vhodné smiať sa? Pri tejto osobe sa ti to ne­stane. Ho­vorí sa tomu spon­tán­nosť. Tvoje slová a reči budú priame, úp­rimné a bu­deš to ty. Bez ne­us­tá­lych vý­či­tiek sa­mej seba, čo si to zas po­ve­dala alebo že si sa prí­liš na­hlas za­smiala.

Ne­bude ti va­diť, ak deň ne­vy­uži­jete na­plno

Zo za­čiatku si mys­líš, že do­ko­nalý vzťah je len o tom, ako páry ne­us­tále cho­dia spolu na rôzne vý­lety, s pria­teľmi či do­vo­lenky. Ne­skôr po­cho­píš, že naj­lep­šie dni sú tie, kedy mô­žete spo­ločne strá­viť deň v po­steli, uží­vať si je­den dru­hého, po­zrieť rôzne vi­deá, filmy či na­va­riť si dobrú ve­čeru. Ne­máš prob­lém za­hrať si s ním i hry, piť kolu alebo ob­jed­nať si pizzu.

large (3)

we­he­ar­tit.com

Tvoj pria­teľ bude tvoj naj­lepší ka­ma­rát

Exis­tuje vzťah, kde by sa dvaja ľu­dia ne­sprá­vali aj ako naj­lepší ka­ma­ráti? Je skvelé, ak je tvoj pria­teľ zá­ro­veň i tvo­jim naj­lep­ším ka­ma­rá­tom, kto­rému sa mô­žeš zve­riť o svo­jich trá­pe­niach. Je skvelé, ak ti tvoj muž po­radí, po­môže a po­chopí ťa. Tak by to malo byť v kaž­dom vzťahu.

Jeho ka­ma­rá­tov bu­deš brať ako svo­jich a bu­deš ich mať rada

Tak, ako aj ty pred­sta­víš svo­jich pria­te­ľov, ta­kisto aj on ti pred­staví svo­jich dra­hých ka­mo­šov, ktorí budú ur­čite šib­nutí, iro­nickí, s veľmi dob­rým vku­som na al­ko­hol a hry na po­čí­tači. Naj­skôr bu­deš ti­chá a skromná, no ne­skôr ti ne­bude prob­lém niečo dobré im pri­niesť či na­va­riť a do­konca i sama nie­kedy odo­láš tomu dob­rému vkusu na al­ko­hol =).

large (4)

we­he­ar­tit.com

Tvoje a jeho divné zvyky už ne­budú divné

Ty ne­máš prob­lém vy­be­hnúť do ob­chodu i v py­žame. On zas nemá prob­lém s inými ve­cami. Ino­kedy by si po­ve­dala, že je to divné a bola pred ním vždy do­ko­nale upra­ve­nou a ob­le­če­nou. Zvyky sa me­nia. Už nie je prob­lém, ak sa pri ňom zo­bu­díš „ne­do­ko­nalá“ a ak je on ob­čas ne­pris­pô­so­bivý a nie je zrovna po­riad­ku­mi­lovný.

Komentáre