Keď na­ku­pu­ješ on­line, au­to­ma­ticky si dáš vy­fil­tro­vať čierne ob­le­če­nie.

Pre­sta­neš no­siť čiernu farbu len vtedy, ak vy­mys­lia tmav­šiu farbu.

Ne­zná­šaš ľudí, ktorí ne­chápu, že exis­tuje viac dru­hov čier­nej.

Už sa ťa ani ľu­dia ne­pý­tajú, či ideš na poh­reb.

To, že sa mô­žeš za­špi­niť a nič na tvo­jom ob­le­čení ne­bude vi­dieť, to je len ďalší dô­vod, prečo mi­lu­ješ túto farbu.

Ak chceš ne­jaké tričko alebo iný kú­sok, vždy sa pre­da­vačky opý­taš, či ho ne­majú aj v čier­nej farbe.

zdroj: Photo by Kal Vi­su­als on Unsp­lash.com

Si do­ko­nalý prí­klad mi­ni­ma­listu. Ráno na­ozaj ne­máš di­lemu, čo si ob­liecť, keďže nič ok­rem čier­nej a si­vej sa v tvo­jom šat­níku ne­na­chá­dza.

Už ni­kto ne­rieši, že vlastne každý deň vy­ze­ráš rov­nako.

Čierne džínsy, boží vy­ná­lez!

Čierna je ele­gantná za kaž­dých okol­ností a ni­kdy ne­vyjde z módy, preto si vlastne tren­dová a štý­lová ne­us­tále.

Všetci tvr­dia, že čierna je len jedna farba a na tom ne­máš čo po­ka­ziť, no ty dobre vieš, že čierna má viac od­tie­ňov a tebe skrátka musí všetko la­diť!

Komentáre