Mys­lím, že Lady Gagu ne­treba pred­sta­vo­vať. Ex­tra­va­gantná diva je nie len skvelá spe­váčka, ale aj in­špi­ra­tívna žena. Ak ťa ne­zau­jala svo­jím zja­vom a štý­lom, zaujme ťa svo­jimi vý­rokmi a ná­zormi na ži­vot.

„Láska je ako tehla. Mô­žete po­sta­viť dom alebo po­to­piť mŕtve telo.“

„Nech­cem ro­biť hudbu pre ľudí preto, aby ma uc­tie­vali. Chcem, aby oni uc­tie­vali sa­mých seba.“

„Nie je nič zlého na tom, byť mladý alebo starý, ale je niečo veľmi zlého na tom, keď Vás ne­teší každá mi­núta kaž­dej časti Vášho ži­vota.“
large

we­he­ar­tit.com

„Ak ne­máte žiadne tiene, nie ste v svetle.“

„Mier, to ne­zna­mená byť na mieste, kde nie sú žiadne prob­lémy, hluk alebo tvrdá práca. To zna­mená byť upro­stred týchto vecí a zo­stať po­koj­nými v svo­jom srdci.“

„Nie­ktoré ženy sa roz­hodli na­sle­do­vať mu­žov a nie­ktoré ženy sa roz­hodli na­sle­do­vať ich sny. Po­kiaľ vás zau­jíma, kto­rou ces­tou ísť, pa­mä­tajte, že vaša ka­ri­éra sa ni­kdy ne­zo­budí a ne­po­vie vám, že ona vás už ni­kdy ne­bude mi­lo­vať.“

„Po­msta je hlúpa, len blázni majú po­trebu mať po­sledné slovo.“

large

we­he­ar­tit.com

„Dô­vera je ako zrkadlo, mô­žete ho opra­viť, ak je roz­bité, ale stále mô­žete vi­dieť trh­liny v zni­če­nom od­raze.“
„Buďte sta­toční, buďte od­vážni a jed­ného dňa bude vaša je­di­neč­nosť a vaša osob­nosť to, čo na sebe bu­dete mať radi.“

„Fajn, to je váš ná­zor, nie? A ja nie som od toho, aby som strá­cala čas skú­ša­ním to zme­niť.“

„Mu­síte byť je­di­neční, od­lišní a žia­riť na va­šej vlast­nej ceste.“

Komentáre