Aj keď som pre­stala pla­kať, aj keď som po­tom za­spala v jeho ná­ručí, aj tak som mala na sebe o jednu jazvu na­vyše. Jazvu, ktorú ni­kto ne­vi­del. Ni­kto o nej ne­ve­del. No bola tam. Raz budú mať všetky jazvy svoje jazvy a je­diné, čo zo mňa zo­stane, bude jedna veľká jazva ako dô­kaz ne­šťast­nej lásky.

Se­dím a pre­mýš­ľam nad te­bou. Nad všet­kým, čo si uro­bil a ne­mal, nad tým čo si ne­uro­bil a mal. Ti­síc­krát som sa s tým po­kú­šala zmie­riť, no nejde to. Toľko času, čo som s te­bou stra­tila, pri­tom mi pravda svie­tila priamo do očí. Vždy som bola lep­šia ako ty..

Pre­tože som vždy bola úp­rimná. To o tebe po­ve­dať ne­mô­žem. Kla­mal si mi znova a znova. A bol si v tom tak dobrý, až je to de­sivé.

Ni­kdy som ťa ne­za­vá­dzala. No ty si si ma dr­žal pri sebe a tvá­ril sa, že ti na mne zá­leží.

View this post on Ins­ta­gram

😴

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Ni­kdy som ťa ne­vy­užila. Ani pre pe­niaze, ani na sex, ani ako spo­loč­nosť. Bola som s te­bou, pre­tože som s te­bou chcela byť. Mala som ťa na­ozaj rada.

Som mil­šia ako ty. Vší­mala som si to pra­vi­delne, aj pri bež­ných kon­ver­zá­ciách. Po­msta bola pre teba sa­moz­rej­mosť pri kaž­dom čine.

Vieš pred­stie­rať fakt skvele. Si na­ozaj fa­lošný. Ako mô­žeš o nie­kom ho­vo­riť tak od­porné veci a po­tom sa pred ním tvá­riť, že ste naj­lepší ka­ma­ráti?

Len ja som ve­dela, aký si na­ozaj. Že ne­máš pe­niaze. Že ne­máš dosť silnú vôľu. A že pod tou se­ba­ve­do­mou mas­kou je malý vy­stra­šený chla­pec.

Mys­lela som, že si ten pravý. Ne­viem či to bola ché­mia alebo nie, no na­ozaj som to tak cí­tila.

No po­tom sa uká­zala re­a­lita. Ne­pot­re­bu­jem ťa, len som si to mys­lela. Bola som len di­vá­kom v tvo­jom veľ­kom pred­sta­vení.

Vieš vô­bec, aký je roz­diel me­dzi správ­nym a ne­správ­nym?

Mal by si si zo­ra­diť pri­ority. Pre­tože ni­kdy to ne­bolo o nás, vždy to bolo len o tebe.

Zbo­hom a dú­fam, že si sa po­u­čil. Aj keď si nar­cista a viem, že ti to bude úplne jedno.

Možno nie som všetko, po čom si vždy tú­žil, no vždy bu­dem viac, než si si za­slú­žil.

Komentáre