„Keď člo­vek nie­koho ľúbi ne­smie mu byť smutno, láska nie je smutná, smutno je iba keď láska končí.“

-Coco Cha­nel

  1. Cí­tiš sa s ním na­ozaj šťastná. Mys­lím tým tak sku­točne. Úp­rimne. Spô­so­bom, kedy to na tebe po­zo­rujú všetci os­tatní. Usmie­vaš sa čas­tej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým, aj keď na to ne­máš značný dô­vod.

 

  1. Vieš, že mu mô­žeš čo­koľ­vek po­ve­dať. Ne­exis­tuje nič s čím by si sa mu ne­mohla zdô­ve­riť. Cí­tiš, že spolu zvlád­nete všetko. Vaša ko­mu­ni­ká­cia fun­guje na 100% a nie­kedy do­konca aj bez slov.

Love bugs 💋💋 @madi_edwards @iam­josh­car­roll

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

  1. Cí­tiš sa mi­lo­vaná – a to aj bez toho aby ti to mu­sel ho­vo­riť každý deň. Jed­no­du­cho to vieš. Stačí, keď vi­díš ako sa na teba po­zerá. Do­ka­zuje ti to svo­jimi skut­kami a ty vô­bec ne­po­chy­bu­ješ o tom, či ťa má rád alebo nie.

 

  1. Máš po­cit, že ti nič viac ne­chýba. Zrazu akosi všetko na­do­budlo iný roz­mer. Máš po­cit, že za­pl­nil ur­čité miesto v tebe, na ktoré si roky hľa­dala zá­platu.

 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
  1. Stojí pri tebe v dob­rom aj v zlom. Obaja veľmi dobre viete, že ži­vot nie je vždy jed­no­du­chý. No ste tu pre toho dru­hého práve vtedy, keď to po­tre­buje. Nez­ľakne sa prob­lé­mov a ne­uteká pred nimi. Aj v ťaž­kých ča­soch ti dá na­javo, že sa na neho mô­žeš spo­ľa­hnúť.

  1. Pod­po­ruje ťa. Aj keď sem ta možno trošku žiarli, ni­kdy ti ne­bude stáť v ceste za tvo­jimi snami. Pod­po­ruje ťa a chce aby si na­pre­do­vala. Aby si sa roz­ví­jala a rá­stla. Ni­kdy ťa nebr­dzí, pre­tože si uve­do­muje, že ak bu­deš šťastná a spo­kojná ty, bude aj on.

 

  1. Vie ťa ro­zo­smiať. Veľmi dobre vie, čo na teba platí. Vie kedy ma rad­šej ml­čať, a kedy sa má sna­žiť zo­dvi­hnúť ti ná­ladu. Vie, kedy ťa má pevne ob­jať a ostať pri tebe, a kedy po­tre­bu­ješ nie­kam vy­pad­núť.

 

  1. Ne­máš po­trebu vy­hľa­dá­vať spo­loč­nosť iných mu­žov. Ak náj­deš toho „svojho“ ne­bu­deš mať po­trebu hľa­dať ni­koho iného.

 

  1. Je pre teba pri­ori­tou. Sa­moz­rejme, že si uve­do­mu­ješ aká dô­le­žitá je práca, škola a ro­dina. No on bude pre teba pri­ori­tou. Vieš vy­cí­tiť, kedy ťa sku­točne po­tre­buje a práve vtedy ne­máš prob­lém všetko ne­chať tak a uro­biť si čas len pre neho.

 

  1. Ži­vot s ním je jed­no­duchší. Pre­tože toto ti má láska do ži­vota pri­niesť. Nie ho skom­pli­ko­vať. Nemá ti pod­sú­vať po­lená pod nohy. Práve na­opak. Tvoj ži­vot sa zmení. Všetko, čo ťa trá­pilo sa zrazu zdá me­nej pod­statné a všetko čo ťa teší sa dva­krát zná­so­buje.

Komentáre