Máte nie­kedy po­cit, že sa od svo­jich ro­ves­ní­kov vý­razne lí­šite? Dô­vo­dom môže byť to, že vaša duša je jed­no­du­cho star­šia, než tá ich.

Mať starú dušu zna­mená, že ži­vot vi­díte a pri­stu­pu­jete k nemu inak, než ľu­dia vo va­šom veku. Na váš bio­lo­gický vek sa sprá­vate zrelo a dis­po­nu­jete skú­se­nos­ťami a múd­ros­ťami, ktoré sú cha­rak­te­ris­tické skôr pre star­ších ľudí. Často tiež mô­žete mať ra­ci­onálne ne­vys­vet­li­teľný po­cit, ako by ste žili už pred stov­kami ro­kov a akoby ste na tento svet vô­bec ne­pat­rili. Spoz­ná­vate sa v na­sle­dov­ných 10 zna­me­niach?

„Starú dušu“ uväz­nenú v mla­dom tele cha­rak­te­ri­zuje týchto 10 vecí:

#1 Viete, že všetko je jed­no­du­cho tak, ako to má byť

Ľu­dia strá­via ne­spo­četné množ­stvo času tým, že sa sna­žia zme­niť aj tie veci, na ktoré ne­majú žia­den do­sah. Vaša múd­rosť vám však vždy ho­vorí, že aj keď práve možno ne­pre­ží­vate tie naj­lep­šie dni, viete, že ich vý­znam sa raz ukáže.

#2 Viete aj veci, ktoré ne­máte od­kiaľ ve­dieť

Je to zvláštne, ale nie­kedy do­ko­nale ovlá­date aj tie veci, s kto­rým ste sa ešte ni­kdy ne­stretli. Na­prí­klad, za­tiaľ čo nie­ktorí ľu­dia po­tre­bujú nie­koľ­ko­me­sačný alebo nie­koľ­ko­ročný kurz, vy sa do niečo jed­no­du­cho pus­títe a ide to samé.

#3 Radi pre­mýš­ľate

Nie­ktorí ľu­dia sa pre­mýš­ľa­nia vy­slo­vene boja, no pre vás je je­di­neč­nou a ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou va­šej osob­nosti. Ak ne­máte čas nad nie­čím do­sta­točne dlho pop­re­mýš­ľať, rad­šej sa do toho ne­púš­ťate. Tak­tiež po­va­žu­jete za veľmi dô­le­žitú synch­ro­ni­citu va­šej mysle, tela a duše.

#4 Ne­strá­cate čas otáz­kou „Prečo?“

Toto slovo sa vo va­šom slov­níku na­ozaj ne­na­chá­dza. Vždy spra­víte všetko na 100% a tak po­chyb­nos­tiam ne­ne­chá­vate žia­den pries­tor. Tiež ve­ríte, že všetko fun­guje tak, ako má a tento úžasný pro­ces nech­cete spo­chyb­ňo­vať.

#5 Ne­pot­re­bu­jete cho­diť von len preto, aby si ľu­dia mys­leli, že ste spo­lo­čen­skí

Upred­nost­ňu­jete kva­litu pred kvan­ti­tou. Radi si vy­j­dete von a za­ba­víte sa, no ni­kdy to ne­spra­víte len preto, aby ste ne­vy­ze­rali „nudne“, alebo aby si o vás ľu­dia ne­mys­leli, že nie ste spo­lo­čen­skí. Keď si už jed­no­du­cho raz nie­kam vy­ra­zíte, po­tre­bu­jete, aby to stálo zato. Zá­ži­tok, ktorý vám opus­te­nie po­hod­lia vášho do­mova pri­ne­sie, musí plne re­zo­no­vať s va­ším spô­so­bom vní­ma­nia sveta a musí vám niečo dať. Mi­lu­jete však krásne zá­žitky, ktoré roz­ši­rujú vaše ob­zory.

#6 Máte zmy­sel pre starú kla­siku

Či už ide o li­te­ra­túru, o hudbu alebo o módu – stará kla­sika vás ne­uve­ri­teľne in­špi­ruje a fas­ci­nuje. Mi­lu­jete noci, kedy sa len tak scho­váte pod svoju ob­ľú­benú deku, pus­títe si ne­ja­kého sta­rého in­ter­preta a pre­čí­tate si ne­jakú knihu z an­tik­va­riátu.

pe­xels.com

#7 Ne­máte radi zby­točný stres

Viete, že exis­tujú ľu­dia, ktorí sa vy­slo­vene vy­ží­vajú vo vy­hľa­dá­vaní no­vých a no­vých drám. Toto však váš štýl nie je. Máte radi po­koj a sna­žíte sa ro­biť všetko preto, aby ste si ho do­ká­zali udr­žať.

#8 Mi­lu­jete uče­nie

Ne­zau­jíma vás, aká re­a­lity show práve hýbe sve­tom, no zau­jíma vás, či práve ne­zní­žili cenu jed­ného z tej de­siatky on­line kur­zov, ktoré máte ulo­žené v zá­lož­kách. Ne­us­tále sa chcete učiť nové a nové veci. Čím viac toho viete, tým viac pre­mýš­ľate nad tým, čím by ste si svoje ve­do­mosti ešte chceli do­pl­niť.

#9 Ak­tu­álne trendy vás ni­kdy ne­fas­ci­no­vali

Ne­us­tále vám akosi uniká, aké sú ak­tu­álne trendy v ob­lasti módy, elek­tro­niky či gas­tro­nó­mie. Mô­žete mať doma aj tú najš­pič­ko­vej­šiu čí­tačku kníh, no aj tak vám na ňu len bude sa­dať prach, pre­tože jej jed­no­du­cho chýba tá správna vôňa.

pe­xels.com

#10 Naj­lep­šie sa cí­tite v spo­loč­nosti star­ších ľudí

Vaši ro­ves­níci vám toho ni­kdy až tak veľa ne­ho­vo­rili. Ich zá­ujmy a zá­ľuby vám môžu byť tak tro­cha cu­dzie, zato v prí­tom­nosti star­ších ľudí máte po­cit, že by ste sa naj­rad­šej úplne po­no­rili do ich ve­do­mostí a skú­se­ností. Mi­lu­jete ich perly múd­rosti a mi­lu­jete po­čú­vať ich prí­behy o sta­rých lás­kach.

zdroj: li­fe­hack

Komentáre