Ak chceš zis­tiť, či ťa tvoj par­tner vníma ako pri­oritu alebo ako mož­nosť, tu je de­sať zna­kov, ktoré ti to po­ve­dia. Nie­ktoré dnešné vzťahy sú len na jednu noc a často sa stáva, že chlapi berú ženy ako mož­nosť za­žiť niečo iné, ob­zvlášť v po­steli. No stále ešte exis­tujú muži, kto­rým na že­nách zá­leží a keď sú vo vzťahu, berú ženu ako pri­oritu a mi­lujú ju úp­rimne.

Ne­mu­síš bo­jo­vať za jeho po­zor­nosť

Toto je to naj­lep­šie a naj­hlav­nej­šie zna­me­nie, ktoré ti dá ve­dieť, že je všetko v po­riadku a má o teba zá­u­jem. Je to ne­uve­ri­teľne po­trebné pre ženu, pre­tože sa musí cí­tiť po­trebná a chcená. Ak ti dáva svoju po­zor­nosť, mô­žeš si byť istá, že mu na tebe zá­leží.

Váš vzťah na­pre­duje a ras­tie

Vo va­šom vzťahu ro­bíte krok po kroku, aby bol sil­nejší, aby sa tam na­chá­dzala dô­vera a aby ste sa vy mi­lo­vali čo­raz viac a viac. Ob­ja­via sa aj hádky, ale to k zdra­vému vzťahu patrí.

zdroj: pe­xels.com

Po­cit, že ťa vy­užíva ne­cí­tiš 

Na­ozaj sa tak ne­cí­tiš. Je spon­tánny a vše­tok svoj voľný čas chce ve­no­vať tebe a trá­viť ho s te­bou. Nechce ťa vi­dieť len vtedy, kedy mu to vy­ho­vuje. Chce ťa vi­dieť vtedy, kedy je to po­trebné a kedy mu chý­baš (a aj on tebe).

Ne­pres­tajne od­po­vedá na tvoje správy

My ženy vieme byť nie­kedy po­riadne ne­od­bytné v po­sie­laní správ. No ak ťa ešte ni­kdy ne­ig­no­ro­val a na každú správu ti od­pi­suje, zau­jíma sa o teba a chce po­čuť o tom, aký si mala deň, ver, že má o teba sku­točný zá­u­jem.

Zmení si  plány tak, aby vy­ho­vo­vali aj tebe 

Ak muž pris­pô­sobí svoje plány tvo­jim plá­nom, je to už vážne. Ak na­ozaj zruší pivo s ka­ma­rátmi a rad­šej pôjde s te­bou von, be­rie ťa ako pri­oritu a chce si ťa zís­kať. Má o teba jasný zá­u­jem.

Chová sa k tebe ako ku prin­cez­nej nie ako ku „han­dre“ 

Stará sa o teba, boz­káva ťa pri kaž­dej prí­le­ži­tosti a skoro všetky jeho myš­lienky pat­ria tebeNe­robí si z teba po­skoka a ne­po­vy­šuje sa nad te­bou, pre­tože si ťa váži. Toto je ne­sku­točne veľké gesto zá­ujmu.

zdroj: 500px.com

Pa­mätá si dô­le­žité dá­tumy 

Vie, kedy máš me­niny, na­ro­de­niny… do­konca ne­za­budne ani na tvo­jich ro­di­čov a všetky tieto dá­tumy ovláda. Si šťastné dievča.

Vy­tvára sa s te­bou plány do bu­dúc­nosti 

Je známe, že muži ne­radi plá­nujú bu­dúc­nosť, no ak s te­bou o bu­dúc­nosti ot­vo­rene ho­vorí, máš šťas­tie. Ak ťa za­hr­ňuje do bu­dúc­nosti, si jeho pri­orita.

Je ochotný spoz­nať tvo­jich ro­di­čov a pria­te­ľov

Ot­vo­rene, nie každý má ide­álnu ro­dinu. Každý má ne­jaké prob­lémy alebo svoj zau­ží­vané zvyky, vtipy a tra­pasy, ktoré chápu iba oni. A ak je tvoj par­tner pri­pra­vený spoz­nať tvoju ro­dinu, ver, že chce byť s te­bou ešte dlho.

Je hrdý na to, že môže byť s te­bou

 

Zdroj: the­talko.com  

Komentáre