Se­xu­álny ži­vot je dô­le­ži­tou sú­čas­ťou kaž­dého vzťahu. Aj keď ne­mô­žeš sú­diť knihu podľa obalu, exis­tujú veci, ktoré ti ešte pred tým pr­vým na­po­ve­dia, že v po­steli až tak dobrý ne­bude.

Ne­zá­leží na tom, či máš zá­u­jem o jednu noc alebo dl­ho­dobý vzťah. Sa­moz­rejme, ne­musí byť úplne ľavý, možno len nemá do­sta­tok skú­se­ností. Ale ak zva­žu­ješ sex s nie­kým no­vým a nech­ceš byť ne­milo prek­va­pená, vší­maj si na­sle­du­júce znaky.

10. Zle sa boz­káva

Spô­sob, akým sa boz­káva vie toho o ňom veľa po­ve­dať. Je to vlastne pre­do­hra, takže ak sa boz­káva rýchlo a ne­mo­torne, zrejme sa v po­steli na než­ného mi­lenca ne­zmení. Ak ani boz­ká­va­niu pred se­xom ne­ve­nuje čas, v ak­cii bude mys­lieť tiež len na svoje vy­vr­cho­le­nie.

9. Je se­becký

Ak sa stará o len seba, po­tom to tak bude vy­ze­rať aj v po­steli. No pri tom ste predsa dvaja. Viac sa bude sta­rať o svoje po­te­še­nie ako o tvoje. Takže ak skončí on, ty sa už ne­mu­síš na nič te­šiť. Upo­zor­niť ťa na to môže už len fakt, že trávi ho­diny roz­prá­va­ním o sebe, ale o teba sa veľmi ne­zau­jíma. Ak ne­ve­nuje po­zor­nosť tvo­jim slo­vám, ne­bude ani telu.

8. Je stále v zhone

Je­diný druh sexu, pri kto­rom by ste sa mali po­náh­ľať, je prí­le­ži­tostná rých­lovka. In­tímny styk je in­ten­zív­nejší (a pre ženy lepší), keď sa veci po­hy­bujú po­maly. Ak sa vždy po­náhľa z bodu A do bodu B bez toho, aby si uží­val prí­tomnú chvíľu a zau­jíma ho skôr cieľ, ako cesta, sex s ním bude rov­naký.

7. Nemá ak­tívny ži­vot

Takz­vaný gau­čový typ. Rád le­ňoší a ak­ti­vita v jeho ži­vote nehrá rolu. Sex je predsa o po­hybe a v po­steli od neho ne­mô­žeš ča­kať nič iné. Ok­rem toho, pri ta­kej kon­dí­cii ne­môže mať ani vý­drž.

6. Nemá dobrú hy­gienu

Pri ta­komto type nech­ceš byť ani fy­zicky, ani emo­ci­onálne. Ak mu smrdí z úst, ne­bu­deš ho chcieť po­boz­kať. Ak má mastné vlasy, ne­bu­deš sa mu v nich chcieť pre­hrab­núť ru­kami. A keď už ob­le­čený vy­zerá, že sa o seba prí­liš ne­stará, pod ša­tami to ne­bude o nič lep­šie.

5. Nechce skú­šať nič nové

Mala by si sa vy­hnúť chla­povi, ktorý nechce ani len skú­siť nové jedlo či nav­ští­viť iné miesto ako zvy­čajne. S ním mô­žeš na spon­tánny a dob­ro­družný sex za­bud­núť. Po pr­vý­krát je to vždy vzru­šu­júce, ale po me­sia­coch či ro­koch sa už s ta­kýmto ty­pom bu­deš nu­diť.

4. Chváli sa svo­jimi úlov­kami

Člo­vek, ktorý je v po­steli sku­točne dobrý sa chvá­liť jed­no­du­cho ne­pot­re­buje. Jeho „úžasné“ po­hyby budú vra­vieť za neho. Každý, ktorý sa takto vy­chva­ľuje si zrejme niečo kom­pen­zuje, aby sa cí­til lep­šie. Aj keby tak dobrý bol, ur­čite nech­ceš spať s nie­kým, kto svoje po­ste­ľové dob­ro­druž­stvá vy­tru­buje do sveta. Mohlo by to raz po­ško­diť po­vesť i tebe.

3. Má stu­hnutú chô­dzu

Ve­nuj po­zor­nosť aj tomu, ako kráča. Chô­dza to­tiž ho­vorí veľa nie­len o fy­zičke, ale aj o jeho osob­nosti. Stu­hnutá chô­dza pri­po­mí­na­júca po­sú­va­júce sa pra­vítko sa v po­steli ne­zmení na se­ba­ve­do­mého a ohyb­ného mi­lenca. Ryt­mická chô­dza naz­na­čuje, že v po­steli môže byť vy­ni­ka­júci. Ak si je istý svo­jím te­lom, dáva to na­javo nie­len v po­steli, ale i pri krá­čaní.

2. Vy­hýba sa oč­nému kon­taktu

Sex nie je len o po­hybe tela, ale i o emo­ci­onál­nom spo­jení. Ho­vorí sa, že ide o sú­zvuk duší a oči sú brá­nou k nemu. Ak sa ti ne­do­káže po­ze­rať do očí už pri ve­čeri, akoby sa mo­hol v in­tím­nej chvíli? Možno sa to nezdá byť veľ­kým prob­lé­mom, ale vieš si pred­sta­viť, že by sa ti v ta­kej chvíli do nich ne­po­ze­ral? Puto me­dzi vami by stra­tilo svoje čaro.

1. Dlho mu trvá spra­viť prvý krok

Možno ste už boli spolu viac­krát vonku, ale ešte stále sa ne­od­hod­lal po­boz­kať ťa? Ak nemá od­vahu ani na to, v po­steli to bude o to ťaž­šie. Najprv by si asi mu­sela dlho ča­kať, a až by došlo na vec, bude veľmi ne­smelý. Takže ho bu­deš mu­sieť zá­so­biť svo­jimi skú­se­nos­ťami ty.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre