Aj vy si ne­us­tále ro­bíte srandu z par­tnera a nohy ste si oho­lili na­po­sledy v au­guste? Podľa via­ce­rých od­bor­ní­kov zloz­vyky, ktoré ne­ve­domky ro­bíme, môžu vážne ohro­ziť náš vzťah.

Po­ve­dzme si to na ro­vinu. Je úplne nor­málne, že v spo­loč­nej do­mác­nosti s par­tne­rom sa ne­po­hy­bu­jeme v krát­kej sukni a lo­dič­kách. To po­kojne pre­ne­cháme hr­din­kám me­xic­kých te­le­no­viel, ktoré majú na sebe do­ko­nalý mej­kap pre is­totu aj ve­čer v po­steli. Uro­biť si po­hod­lie s par­tne­rom je fajn. Av­šak žiadna žena by sa ne­mala zme­niť na dre­vo­ru­bača, ktorý sa pre­stane o seba sta­rať, za­čne na­dá­vať a vy­dá­vať divné zvuky zo všet­kých te­les­ných ot­vo­rov. To sa­moz­rejme platí aj opačne. A že to môže na­ozaj zni­čiť vzťah, na to môžte zo­brať jed.

„Keď som ju spoz­nal, bola krehká a cit­livá. Po svadbe sa však o seba úplne pre­stala sta­rať. Celé dni chodí vo vy­ťa­ha­ných tep­lá­koch, spr­chuje sa v stredu a v so­botu a jej slov­ník by jej mo­hol zá­vi­dieť aj ko­čiš,“ sťa­žuje sa Emil. Nie je sám, komu sa par­tnerka zme­nila ako máv­nu­tím ča­ro­vného prú­tika. Psy­cho­ló­go­via vra­via, že je to bežný jav. Toto je zo­znam de­sia­tich naj­čas­tej­ších zloz­vy­kov, ktoré fun­gujú na par­tnera ako re­pe­lent. A to aj na­priek tomu, že vás sku­točne mi­luje.

#1 Sú­stavné po­smešky

Ro­biť si zo seba raz za čas srandu má niečo do seba. Ale ak par­tnera po­ni­žu­jete pred oko­lím, ne­be­riete ho vážne a stáva sa va­ším je­di­ným ter­čom po­smeš­kov, pre­stane sa pri vás cí­tiť bez­pečne. Preto treba ubrať plyn, všet­kého predsa veľa škodí.

zdroj: Photo by Ana Fran­cis­coni on Unsp­lash.com

#2 Pre­sta­nete sa o seba sta­rať

V prom rade tým trpí te­lesná hy­giena. Možno vám príde zby­točné ho­le­nie, umý­va­nie vla­sov či ďal­šia sé­ria otrav­ných koz­me­tic­kých pro­ce­dúr, kto­rým sa ne­vyhne ni­kto. Ale par­tner vašu snahu pá­čiť sa mu ur­čite ocení. Preto sa ne­od­po­rúča ro­biť presný opak. Tak bude mať po­cit, že vám na ňom ab­so­lútne pre­stalo zá­le­žať.

#3 Štek­le­nie

Ve­ríme, že to mys­líte zo srandy. Ale ak par­tner musí byť os­tra­žitý vždy, keď sa k nemu pri­blí­žite, nie je mu čo zá­vi­dieť. Aj on sa po­tre­buje doma uvoľ­niť. Ne­robte mu preto zby­točný stres.

#4 Do­mi­nan­cia

Mu­síte mať v dis­ku­sii vždy po­sledné slovo? Roz­ka­zu­jete? Vzťah by mal byť o rov­no­váhe a aj par­tner má právo na opačný ná­zor. Ne­snažte sa za každú cenu mať na­vrch. Vo vzťahu by sú­pe­re­nie ne­malo mať žiadne miesto.

zdroj: Photo by Pablo Mer­chán Mon­tes on Unsp­lash.com

#5 Ne­sluš­nosť

Tento bod ne­mu­síme ni­jako ro­zo­be­rať. Ve­ríme, že každý z vás si pod týmto poj­mom pred­staví celú škálu ne­vhod­ného sprá­va­nia. Preto stojí za to mať zá­klady sluš­ného sprá­va­nia na zre­teli aj v spo­loč­nej do­mác­nosti.

#6 Ach, ten te­le­fón

Ak pri­veľa času trá­vite na te­le­fóne, ur­čite s tým svojho par­tnera pri­veľmi ne­po­te­šíte. Skúste ho raz za čas vy­pnúť a po­roz­prá­vať sa bez toho, aby ste mali oči za­pic­hnuté v mo­bile.

#7 Chrá­pa­nie a iné pa­zvuky

Kto na­toľko mi­luje svojho par­tnera, že by každý noc na „ol­tár lásky“ po­kla­dal svoj dra­ho­cenný spá­nok? Ak vás ná­ho­dou trápi tento oše­metný prob­lém, skúste vy­hľa­dať od­bor­níka.

zdroj: Photo by Toa Hef­tiba on Unsp­lash.com

#8 La­ko­mosť

Spo­ločné bý­va­nie a par­tner­stvo si vy­ža­dujú aj ur­čité fi­nančné zá­väzky. Preto nie je fér, ak len je­den ťahá spo­ločnú do­mác­nosť, za­tiaľ čo druhý ne­pris­peje ani cen­tom. La­ko­mosť nie je tou naj­lep­šou vlast­nos­ťou pre fun­gu­júce par­tner­stvo.

#9 Ne­po­ria­dok

Kaž­dého do­káže vy­to­čiť, ak za svo­jím par­tne­rom na­chá­dza všade po­nožky, po­u­žité vrec­kovky či špi­navý riad. Ak aj ne­máte po­zi­tívny vzťah k upra­to­va­niu, ulo­žiť si svoje veci by vám ne­malo ro­biť až také prob­lémy.

#10 Ne­zod­po­ved­nosť

Ne­do­dr­žíte ab­so­lútne nič a máte na všetko vý­ho­vorky? V tom prí­pade sa na vás váš par­tner ne­môže v ni­čom spo­ľa­hnúť. Mali by ste si preto vstú­piť do sve­do­mia. Čím skôr, tým lep­šie, pre­tože raz môže byť už úplne ne­skoro.

Ve­ríme, že vás sa väč­šina týchto zloz­vy­kov ne­týka. A ak ná­ho­dou, majte na zre­teli, že na zmenu na­ozaj nie je ni­kdy ne­skoro.

zdroj: bustle

Komentáre