Vraví sa, že in­te­li­gentní ľu­dia má­lo­kedy nájdu do­ko­nalé šťas­tie. Prav­de­po­dobne im v tom bráni aj týchto 10 “zloz­vy­kov”.
Je prav­dou, že in­te­li­gentní ľu­dia toho mu­sia jed­no­du­cho rie­šiť viac. Nad všet­kým nie­kedy až pri­veľmi pre­mýš­ľajú, čo však ob­čas môže byť na škodu. To je však daň, ktorú si pýta ich in­te­li­gen­cia. Rov­nako ne­prí­jem­ných môže byť aj na­sle­dov­ných 10 “zloz­vy­kov”, s kto­rými musí in­te­li­gentný člo­vek bo­jo­vať každý je­den deň. Náj­dete sa v nich aj vy?
#1 Vo vzťahu nie­kedy môže byť za toho “pre­cit­li­ve­ného”. Aj keď vám to nie­kedy môže spô­so­biť ne­prí­jem­nosti, je to len preto, že sa svo­jim emó­ciám neb­rá­nite, ne­pot­lá­čate ich a do­ká­žete ich dať na­javo. Inak po­ve­dané, vo väč­šine prí­pa­dov máte srdce na dlani.#2 Veľmi veľa in­te­li­gent­ných ľudí “trpí” wor­ko­ho­liz­mom. Keď sa do svo­jej práce za­mi­lu­jete a náj­dete v nej svoju vá­šeň, ste jej ochotní ve­no­vať aj vše­tok svoj voľný čas. Viete to­tiž, čo od ži­vota chcete a tvr­dej práce, ktorá si vy­ža­duje veľa obety sa ne­bo­jíte. Ak to nie­ktorí ľu­dia na­zý­vajú “po­sad­nu­tos­ťou”, v tom prí­pade ste na túto ná­lepku hrdí.
zdroj: pe­xels.com
#3 Ľu­dia vás ve­ľa­krát ozna­čujú za sa­mo­tára, ču­dáka, out­si­dera a po­dobne. Vy však len ne­ve­nu­jete čas tomu, na čom vám ne­zá­leží. V dneš­nom svete do­káže len má­lo­kto po­cho­piť, prečo dáte pred­nosť dob­rej knihe či ne­ja­kému on­line kurzu pred piat­ko­vou náv­šte­vou baru.

#4 Ľu­dia vás nie­kedy po­va­žujú za dr­zých. Vy ste však len úp­rimní. Prob­lé­mom je, že nie každý chce po­čuť pravdu.

#5 Svoj ži­vot máte pod­robne na­plá­no­vaný. Viete, kam sme­ru­jete, viete, čo chcete a viete, kedy to chcete. Čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie je to, že viete aj to, ako to do­siah­nete. Ľu­dia vám ve­ľa­krát ho­vo­ria, aby ste spo­ma­lili. Kto má však na spo­ma­le­nie čas?

#6 Zú­čast­ňu­jete sa len tých spo­lo­čen­ských uda­lostí a stret­nutí, o ktoré máte zá­u­jem. Ve­ľa­krát preto upad­nete do ne­mi­losti nie­kto­rých ľudí, no vý­čitky sve­do­mia vás za to roz­hodne ne­zo­žie­rajú. Máte predsa na práci oveľa dô­le­ži­tej­šie veci.

zdroj: pe­xels.com

#7 Hrozí vám však to, že ča­som upad­nete do ru­tiny. Viete, že ru­tina je skve­lým pros­tried­kom, ktorý vám po­máha do­siah­nuť úspech, no všet­kého veľa škodí.

#8 Ne­máte veľa pria­te­ľov, no prav­dou je, že ďal­ších si ani ne­hľa­dáte. Upred­nost­ňu­jete sku­točné vzťahy pred tými po­vr­ch­nými.

#9 Keď sa za­mi­lu­jete, mi­lu­jete ce­lým svo­jím srd­com. Nie­kedy možno až prí­liš, čo môže vášho no­vého par­tnera vy­ľa­kať, ak nie je na vážny vzťah pri­pra­vený.

#10 Úp­rimne – nie­ktorí ľu­dia vás na­ozaj iri­tujú. Iri­tuje vás ich fa­loš­nosť, ich pred­stie­ra­nie in­te­li­gen­cie či pred­stie­ra­nie úspe­chu. Vy sa však pre­tva­ro­vať ne­do­ká­žete a ak vás to má ochrá­niť pred ich spo­loč­nos­ťou, rad­šej bu­dete ozna­čo­vaní za “ne­spo­lo­čen­ských”.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre