Roz­práv­ková lo­gika nám dáva nie­kedy po­riadne za­brať. No ich ani­má­tori nám to už ro­bia celé roky a to na­s­chvál. Pre­tože čím me­nej lo­giky, tak predsa tým viac zá­bavy. A preto v roz­práv­kach ne­pla­tia žiadne zá­kony fy­ziky či ra­ci­onál­nej spo­loč­nosti. Náj­deme v nich iba akúsi snahu na­po­dob­niť re­álny svet v tom kres­le­nom.

 1. Všimli ste si nie­kedy ob­raz otca troch pra­sia­tok? Nie? Tak sa po­zrite po­riadne. Visí na stene.
  zdroj: bo­red­panda.com
 2. Je predsa cel­kom nor­málne cho­diť naho celý deň a ob­liecť sa len na kú­pa­lisko. Či nie?
  zdroj: bo­red­panda.com

 3. Hneď pri pr­vom stret­nutí ti vy­zná lásku, no deň na to ani ne­tuší ako vy­ze­ráš, a tak skúša črie­vičku kaž­dej, ktorú stretne.
  zdroj: bo­red­panda.com
 4. „Och, Bože. Ako sa len do­sta­neme von? Veď ne­máme žiadnu šancu!“
  zdroj: bo­red­panda.com

 5. Čo na tom, že mnohí z nás ne­ve­dia jesť po­mo­cou čín­skych pa­li­čiek, hoci majú k dis­po­zí­cii 5 prs­tov?! Nie­ktorí to do­kážu aj bez nich.
  zdroj: bo­red­panda.com
 6. Tak toto ne­vys­vet­líš!
  zdroj: bo­red­panda.com
 7. Kto­vie, či Flins­to­novci tu­šili, že osla­vujú Via­noce dávno pred na­ro­de­ním Je­žiša Krista?!
  zdroj: bo­red­panda.com
 8. Pes vlastní psa. Prečo nie?!
  zdroj: bo­red­panda.com
 9. S tou na­hou lo­gi­kou to je nie­kedy až prí­liš zlo­žité.
  zdroj: bo­red­panda.com
 10. „Po­móc, myš.“ Ešte dobre, že Min­nie ňou nie je.
  zdroj: bo­red­panda.com
  Zdroj: bo­red­panda.com