Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Pat­ríš aj ty k tým že­nám, ktoré sú noc čo noc v sied­mom nebi? Alebo pat­ríš k tým, ktoré sa na nebo len po­ze­rajú? Ak si na tom teda rov­nako a v sexe ti chý­bajú tie správne is­kry, tak sa skús najb­liž­šie vy­va­ro­vať týmto ve­ciam. Sama uvi­díš, že od­te­raz si bu­deš sex už len uží­vať. A to, do­konca, nie len ty!

Ne­us­tále roz­prá­va­nie a hlúpe otázky

Tie do­kážu znep­rí­jem­niť akú­koľ­vek si­tu­áciu, nie len tú po­ste­ľovú. Preto sa ne­mô­žeš ču­do­vať, že sú z nich vy­ko­ľa­jení i tí skú­sení „jazdci“. Sa­moz­rejme, po­vedz si čo a ako sa ti páči, ale ur­čite sa ne­sprá­vaj ako na­vi­gá­cia.

Úplne ti­cho

Na dru­hej strane, nie je veľmi vzru­šu­júce, keď z teba ne­vyjde ani hlá­sok. Môže to pô­so­biť, že ťa to, čo sa práve deje, vô­bec ne­zau­jíma, a preto si mys­ľou nie­kde úplne inde. Takže vô­bec nie je na škodu, keď sem-tam niečo za­kri­číš. Alebo ne­chaj za seba ho­vo­riť svoje telo. Len či ho chceš po­čuť?!

Sle­do­va­nie filmu po­čas toho naj­lep­šieho

Nech hodí ka­me­ňom tá, ktorá to už as­poň raz ne­uro­bila. Ale to vô­bec nie je dobré. Veď to je tá po­sledná vec, ktorá do­stane muža do toho správ­neho varu. A keď ten film už mu­síš na­ozaj vi­dieť, tak po­čkaj na re­klamu. Aj keď… Kto dá pred­nosť filmu pred se­xom?!

Ne­us­tále kon­tro­lo­va­nie svojho tela

Či sú pr­sia po­sta­ču­júco veľké a pevné, za­dok do­sta­točne malý a fal­díky na bru­chu ne­vi­di­teľné. Moja drahá. Mu­žom je to ale v tej si­tu­ácii to­tálne jedno a ab­so­lútne ich ne­zau­jíma, ako v tej chvíli vy­ze­ráš. Tak sa pre­staň ob­ze­rať a uvoľni sa. Ur­čite to bude mať po­zi­tívnu odozvu.

Po­známky typu:

„Pro­sím ťa, ne­znič mi účes., Pre toto si ma zo­bu­dil?, Ne­viem, či som ráno zo­brala an­ti­kon­cep­ciu.“ Týmto sa ur­čite vy­va­ruj.

Pred­stie­ra­nie

Toľ­ko­krát omie­ľané a aj tak to mnohé z nás ešte ro­bia. A ne­musí ísť len o sa­motný or­gaz­mus. Po­čas ce­lého sexu niečo pred­stie­rame. Je však nor­málne, že nie všetko sa nám musí pá­čiť a vzru­šo­vať nás tak, ako nášho par­tnera. Treba mu to ale len jed­no­du­cho po­ve­dať. Ur­čite nám rád vy­jde v ús­trety.

Strach z no­vých vecí

Iba samá kla­sika. V tej is­tej po­steli, v tom is­tom py­žame a v tej is­tej po­lohe. Však to sa musí zu­no­vať aj škreč­kovi. Ne­boj sa skú­šať. Veď ži­vot je tak krásne roz­ma­nitý a sex rov­nako. Pri­náša mož­nosti pre ná­roč­ných, ale aj pre tých viac opatr­ných. Tak daj tomu šancu a oživ svoj se­xu­álny ži­vot. Sama si ne­skôr po­ďa­ku­ješ.

Prí­liš vy­soké se­ba­ve­do­mie

Muži majú radi se­ba­ve­domé ženy, ktoré ve­dia, čo chcú. A ktoré sa ne­pý­tajú, no berú si to, po čom v tej chvíli tú­žia. No nie vždy je do­mi­nantná žena to, na čo má práve chlap chuť. Tak mu daj nie­kedy šancu sa tiež pred­viesť. Nech ťa po­riadne chytí, hodí do po­stele a ukáže, kto je pá­nom domu.

Vy­ne­chaná pre­do­hra

Mnohé z nás jej ne­pri­kla­dajú takú dô­le­ži­tosť, akú by si za­slú­žila. A pop­ri­tom do­káže v toľ­kom po­môcť… A hlavne oboch po­riadne na­štar­to­vať. Veď je to „hra“ a hry bý­vajú predsa veľmi prí­jemné.

Po­mý­lené meno

Aj to sa stáva. No s tým ti, bo­hu­žiaľ, ne­po­ra­dím. Pred­sta­vo­vať si pri tom mô­žeš ho­ci­koho. No meno krič iba vtedy, keď si si na­ozaj istá. A keď si úplne istá nie si, tak skús to Bo­žie. To býva na­je­fek­tív­nej­šie.

Komentáre