Tak ako je sexi, keď chlap po­maly kráča s ho­lým za­dkom do spr­chy je sexi aj to, keď sa ti úp­rimne a priamo po­zerá do očí. Len tak, bez do­ty­kov. Takže áno. Exis­tujú veci, ktoré do­kážu žen­skú roz­váš­niť ešte viac, ako sex sa­motný.

1. Keď sa po­zerá, ako si če­šeš vlasy. 

Každé ráno, keď sa po­náh­ľam do ro­boty a cha­oticky sa sna­žím za­pliesť si vlasy do nie­čoho, čo ne­pri­po­mína rozt­ra­pa­tený vý­buch. Proste, nech to má dáky tvar. A ty sa pop­ri­tom na mňa za­ľú­bene po­ze­ráš a keď si ko­nečne dám vlasy do co­píka, tak prí­deš a po­boz­káš ma na krk.

2. Keď si ťa pri­túli v jeho úkryte. 

Po­znáš to miesto. Miesto, priamo pod jeho pa­žou, kde si mô­žeš svoje vlasy po­lo­žiť na jeho hruď. Pre mňa je tú­le­nie tou naj­lep­šou ve­cou na svete. Nič nie je lep­šie, ako byť ovi­nutá jeho sil­nými pa­žami.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

3. Keď po­tre­bu­ješ do­stať niečo z hor­ného šuf­líka.

Nie som ten typ žen­skej, ktorá pri kaž­dej ma­lič­kosti po­tre­buje chlap­skú po­moc. Ale pri­znajme si, lep­šie ako vy­ska­ko­vať na ku­chyn­skú linku je, keď svojho dra­hého po­žia­daš o po­moc. A po­tom ako sa jeho telo celé na­pne, keď sa na­tiahne po ne­jakú vec z hor­nej po­ličky…

zdroj: unsp­lash.com

4. Keď by si do neho ráno po pre­bu­dení za­hryzla.

Ro­zo­spatý chlap, s rozs­tra­pa­te­nými vlasmi, s pri­vre­tými očami, roz­to­mi­lým ospa­lým úsme­vom, to je tá naj­chut­nej­šia vec, čo uvi­díš hneď, keď ráno vsta­neš.

5. Keď je pe­kelne in­te­li­gentný.

Chlap­ský mo­zog je viac sexi, než čo­koľ­vek iné. Keď chlap do­káže ko­mu­ni­ko­vať, je pri­ro­dzene vtipný a do­konca vie po­ve­dať so­lídny pro­tiar­gu­ment, tak ma do­stáva do úz­kych. In­te­li­gentný chlap je at­rak­tívny chlap.

6. Keď je strašne vtipný. 

Lep­šie ako to, že ma chce chlap po­mi­lo­vať je, že ma do­káže ro­zo­smiať.

zdroj: unsp­lash.com

7. Keď drží die­ťatko.

Je strašne roz­to­milé, keď chlap drží v ná­ručí bá­bätko. Ten ne­vinný úsmev, ktorý opä­tuje späť je nád­herný. To isté platí aj pre šte­niatka.

8. Keď nosí tielko. 

Ne­mám rada chla­pov, ktorí si do po­sil­ňovne ob­lečú tielko v štýle han­dry na dlážku. Všade je de­ravé, veď aby som ná­ho­dou ne­pre­hliadla žiadny sval na jeho tele. Ale keď po byte chodí iba v ľah­kom tielku a sem-tam sa mu niečo pri­ro­dzene na­pne, to je po­hľad na ne­za­pla­te­nie.

9. Keď sa mu via­cej pá­čiš bez make-upu. 

Zbož­ňu­jem cha­lana, kto­rému sa pá­čim aj bez make-upu. Zna­mená to, že ma má rád takú, aká som. Vo svete, po kto­rom cho­dím s mas­ka­rou na očiach je úžasné ve­dieť, že mô­žem byť pri­ro­dzená pri osobe, na kto­rej mi je­dine zá­leží.

10. Keď fak­ticky vie, čo slovo „vá­šeň“ zna­mená.

Keď chlap nie len vie po čom tú­žim, ale v sku­toč­nosti moje túžby na­pĺňa, vtedy sa ma ne­musí ani do­tý­kať a aj tak do­ká­žem byť celá vzru­šená.

Komentáre