Krása ja veľmi sub­jek­tívna vec. Ve­rím tomu, že každá žena si na mu­žovi všíma niečo iné, no aj tak exis­tujú nie­ktoré zá­chytné body, ktoré upú­tajú našu po­zor­nosť ako prvé. Žen­ské štú­die pod náz­vom „de­bata s ka­ma­rát­kami“ do­ká­zali, že našu po­zor­nosť naj­viac zaujme týchto pár vecí. Sú­hla­síš ? 

1. Po­stava – väč­ši­nou nám  padne do oka výška a cel­kovo te­lesná stavba tela. Tak­mer každá z náš má rada, ak je muž od nej o čosi väčší, pre­tože sa po­tom pri ňom cíti viac v bez­pečí. A vý­hoda toho, že náj­deš vyš­šieho chlapca je aj tá, že sa pri boz­ká­vaní mô­žeš sta­vať na špičky.

2. Štýl ob­lie­ka­nia – toto je na­ozaj veľmi roz­ma­nitý bod. Nie­ktoré majú rad­šej le­žérne ob­le­če­nie, iné špor­tové, či ele­gantné. Ne­po­chybne si však to, čo má muž na sebe všim­neme. Me­dzi dô­le­žité de­taily podľa mo­jich ka­ma­rá­tok sú aj to­pánky. Ne­všim­neš si značku alebo či sú to te­nisky alebo mo­ka­síny ale skôr to, či sú čisté.

zdroj: pe­xels.com

3. Za­dok – mys­lím, že v tomto sme si s mužmi po­dobný, pre­tože aj ženy majú sla­bosť na muž­ské za­dky.

4. Úsmev – a k nemu pat­ria aj zuby. Na úsmeve sa nedá nič po­ka­ziť, pre­tože pro­stred­níc­tvom neho uka­zuje chlap svoje sym­pa­tie voči tebe. Ak sa pri roz­ho­vore s te­bou často usmieva, máš vy­hraté. A nie len sym­pa­tie sa dajú hľa­dať pod úsme­vom. Úsmev patrí k dô­le­ži­tým at­ri­bú­tom toho, čo ťa na opač­nom po­hlaví za­ru­čene zaujme.

5. Vlasy – ďal­šia z vecí, ktorú si na mu­žoch všim­neme. My ženy ve­nu­jeme dosť po­zor­nosti na­ším úče­som a tak nám ne­unikne ani to, čo nosí na hlave muž, ktorý nás zaujme.

6. Ruky – ve­dia byť svo­jím veľmi prí­ťaž­livé, vy­vo­lá­vajú do­jem muž­nosti. AK má muž upra­vené nechty na ru­kách, nemá ich su­ché a vi­dieť ur­čite mu to pridá ne­jaké tie plu­sové body. Je vi­dieť, že muž sa o seba stará.

7. Oči – cel­kovo po­hľad, akým sa na nás díva. Hl­boké a pre­ni­kavé, vraví sa, že sú zrkad­lom do duše. Niečo na tom predsa len bude.

8. Spô­sob akým ko­mu­ni­kuje – pri tomto bode si väč­šina z nás všíma hlavne mi­miku, ktorú po­u­žíva. Jed­not­livé vý­razy tváre,  uhý­ba­nie po­hľa­dom, keď ti niečo roz­práva, to všetko a omnoho viac vy­po­vedá o tom, aký člo­vek je a čo si myslí, keď ti niečo roz­práva. Ku ko­mu­ni­ká­cií by som pri­ra­dila aj slov­ník a to, aké slová po­u­žíva. Ako sa ho­vorí, môže byť aj zo zlata ale po­kiaľ sa ne­vie slušne vy­jad­ro­vať, tak jed­no­značne skončí z kola von.

9. Hlas – čo k tomu do­dať. Hlas do­káže pri­dať na at­rak­ti­vite, ale zá­ro­veň z nej aj ubrať. Mys­lím, že ur­čite ťa ne­ohúri pisk­ľavý hlas, ktorý ti pri­po­mína skôr dieťa ako chlapa (áno viem, ne­môže za to).

10. Ra­mená – hmm, ra­mená. Chlap ne­musí cvi­čiť, môže byť úplne oby­čajný chlap ale keď má dobre sta­vané ra­mená roz­hodne zaujme. Veď predsa niet na ten po­cit, keď ťa chla­pec ob­jíme a ty mu za­pad­neš do ná­ru­čia ako ho­dinky.

Komentáre