My ženy si nie­kedy vieme pekne na­ho­vá­rať. Do­mýš­ľame si a ospra­vedl­ňu­jeme sprá­va­nie, ktoré by za iných okol­ností bolo ne­pri­ja­teľné. A to hlavne v prí­pade, ak sa jedná o muža, ktorý sa nám páči, alebo sme sa už aj (ne­daj­bože) na­mo­tali. Dámy, te­raz príde stu­dená spr­cha. Toto je 10 vecí, ktoré chlapi ro­bia, a nie v sku­toč­nosti vás na­ozaj ne­ľú­bia.

 

  1. #Dlhý čas sa ne­ozý­val, a zrazu sa vráti akoby sa nič ne­stalo

Čo sa stalo:  za­vo­lal ti alebo na­pí­sal, po dl­hom čase ti­cha.

Čo si mys­líš, že to zna­mená:  ur­čite mal niečo ex­trémne dô­le­žité, čo mu zo­bralo všetko čas. Možno ho za­vreli do vä­ze­nia a ne­mo­hol sa mi oz­vať. Možno bol od­ces­to­vaný a možno sa pre­sťa­ho­val na miesto, kde nie je sig­nál. V kaž­dom prí­pade však na mňa ur­čite mys­lel po celý ten čas.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: Na­padlo ho, či ešte ži­ješ a či si do neho stále za­mi­lo­vaná.

 

  1. #Síce za­čne kon­ver­zá­ciu, ale ďa­lej ju ne­roz­víja

Čo sa stalo: za­čne kon­ver­zá­ciu a ďa­lej v nej ne­pok­ra­čuje.

Čo si mys­líš, že to zna­mená: Mal niečo, čo mu­sel rýchlo vy­rie­šiť. Vy­bil sa mu te­le­fón. Nie­kto mu ukra­dol te­le­fón, no to nič ne­mení na tom, že so mnou chcel ho­vo­riť.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená:  Nu­dil sa a chcel si vy­pl­niť tú chvíľku času. A tiež sa ti chcel pri­po­me­núť, v prí­pade, že si mala skvelú ná­ladu a po­da­rilo sa ti na neho ne­jako za­bud­núť.

 

  1. #Ne­snaží sa vašu on­line kon­ver­zá­ciu po­su­núť do re­ál­neho ži­vota

Čo sa stalo: pí­šete si spolu už po­merne dlho, no on ešte stále ne­na­vr­hol stret­nu­tie.

Čo si mys­líš, že to zna­mená:  je veľmi skromný a bojí sa od­miet­nu­tia. Možno ešte nie je pri­pra­vený stret­núť tak úžasne dievča. Ale som tr­pez­livá, aj na to príde.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: nechce sa s te­bou stret­núť, chce si len po­ke­cať, ale nie v re­ále.

 

  1. #Vy­užil ťa na do­sia­hnu­tie jeho osob­ných cie­ľov

Čo sa stalo: Všetko bolo me­dzi vami su­per, a zrazu sa vy­pa­ril.

Čo si mys­líš, že to zna­mená:  po­tre­buje ne­jaký čas aby spra­co­val to, že možno ko­nečne stre­tol lásku svojho ži­vota. Skúša aká som tr­pez­livá. Možno práve nie je pri­pra­vený na lásku, ale zaj­tra, alebo možno po­zaj­tra, ur­čite bude.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: ne­be­rie ťa ako par­tnerku a ni­kdy ťa tak ani neb­ral.

To­get­her fo­re­ver via @mood_pas­sion ✔️ TAG YOUR LOVE ❤️

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

  1. #Chce byť kon­ku­ren­tom pre os­tat­ných mu­žov, ktorí sa o teba zau­jí­majú

Čo sa stalo: ob­javí sa len vtedy, keď vidí, že má o teba zá­u­jem nie­kto iný

Čo si mys­líš, že to zna­mená: Žiarli. A keď vidí, žeby ma mo­hol stra­tiť, za­čal mať se­ri­ózny strach. Od­te­raz sa všetko zmení a ko­nečne si uve­domí, čo má.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: po­tre­buje ne­us­tále sú­ťa­žiť a do­ka­zo­vať si, že je naj­lepší. Vzťah bez toho pre neho nemá žiadnu cenu.

 

  1. #Hľadá špe­ciálny vzťah…ale nie lásku

Čo sa stalo: na­vrhol, aby ste os­tali len pria­te­lia, no aj na­priek tomu s te­bou flir­tuje.

Čo si mys­líš, že to zna­mená:  do­po­siaľ si ne­uve­do­mil, že je do mňa za­mi­lo­vaný. Bojí sa, žeby som ho mohla od­miet­nuť. Ne­do­káže odo­lať môjmu šarmu a myslí si, žeby sa sa naj­skôr mali stať dob­rými pria­teľmi než sko­číme do vzťahu.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: Veľmi dobre vie, že si do neho za­mi­lo­vaná. A do­kým ho to ešte baví, bude sa s te­bou hrať. Ale o chvíľu ho to omrzí, alebo si nájde pria­teľku a teba bez mi­hnu­tia oka po­su­nie na ved­ľaj­šiu ko­ľaj.

Long night?🔥 via @mood_pas­sion TAG YOUR FRIENDS/LOVE.

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

  1. #Ne­trávi s te­bou do­sta­tok času. A keď už príde, tak len vtedy kedy to vy­ho­vuje jemu

Čo sa stalo: prí­le­ži­tostne sa do­ká­žete stret­núť po práci.

Čo si mys­líš, že to zna­mená: Je tak vy­ťa­žený. A aj to málo voľna, ktoré má do­káže strá­viť práve so mnou. To je tak milé. Do­konca nie­kedy aj pre­no­cuje, pre­tože sa mu nechce ísť do­mov, aj keby mal.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: Za­tiaľ mu to tak vy­ho­vuje. Prí­le­ži­tostný sex, kedy má na neho chuť mu úplne stačí. Ale ča­som si nájde pria­teľku a práca pre neho ne­bude tak dô­le­žitá.

 

  1. #Ne­pred­sta­vil ťa jeho pria­te­ľom či ro­dine

Čo sa stalo: dá sa po­ve­dať, že tvo­ríte pár. Ale ne­pred­sta­vil ťa jeho ka­ma­rá­tom ani ro­dine, prí­padne s nimi ne­trá­vite žia­den čas. Všetky sviatky strá­vite od­de­lene.

Čo si mys­líš, že to zna­mená: Nechce aby som sa cí­tila trápne. Má s nimi špe­ciálny vzťah, pre ktorý s nimi trávi viac času ako so mnou. Bojí, žeby som ich ne­mala rada.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: Ne­zna­me­náš pre neho toľko, čo jeho pria­te­lia alebo ro­dina. Nechce aby si v ich očiach fi­gu­ro­vala ako jeho po­lo­vička. Jed­no­du­cho ťa tak ne­vidí.

  1. #Správa sa ako ka­ma­rát

Čo sa stalo: často spolu ko­mu­ni­ku­jete a stre­tá­vate sa, pre­tože máte veľa spo­loč­ných ka­ma­rá­tov. Je vám spolu su­per, ale nič ro­man­tické me­dzi vami ne­pre­behlo.

Čo si mys­líš, že to zna­mená: Mi­luje ma, ale rany z pre­doš­lých vzťa­hov ho pri­nú­tili dr­žať si od­stup. Bu­dem jeho naj­lep­šou pria­teľ­kou a ča­som si uve­domí, že je za­mi­lo­vaný.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: Si skvelá pria­teľka a je s te­bou sranda. Ale nič viac.

Mood ✔️ @mood_pas­sion via 📸 @kat_in_nyc TAG YOUR LOVE/FRIENDS.

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

  1. #Nechce sa s te­bou ba­viť o bu­dúc­nosti ani ro­biť žiadne zmeny

Čo sa stalo: keď sa po­kú­šaš ba­viť o va­šej spo­loč­nej bu­dúc­nosti za­čne sa sprá­vať po­divne, do­konca sa roz­čúli. Nie­kedy zo seba do­stane len : „Ja ne­viem“.

Čo si mys­líš, že to zna­mená: Chce ma po­žia­dať o ruku, ale má to byť prek­va­pe­nie. Má ne­jaké fi­nančné prob­lémy, vďaka kto­rým sa te­raz nechce ba­viť o bu­dúc­nosti. Keď sa všetko vy­rieši, vez­meme sa.

Čo to v sku­toč­nosti zna­mená: ne­vidí ťa ako naj­lep­šiu kan­di­dátku na miesto jeho man­želky a matky jeho detí. Práve te­raz spolu za­ží­vate fajn čas, ale ďa­lej sa po­su­núť nechce.

 

Zdroj: bright­side.me

Komentáre