1.Ne­exis­tuje žiadny prí­jem­nejší po­cit, ako ti­ché a sta­bilné ob­ja­tie od vášho blíz­keho. Či už sle­du­ješ film, alebo idete na ro­dinnú oslavu a ste ner­vózni obi­dvaja … alebo ste na ná­kupe. Do­tyk vždy po­tvr­dzuje lásku a šťas­tie vo vzťahu.

2.Nie je to len o sexe. Ni­kdy to ne­bude s ta­kým člo­ve­kom o sexe. Ak chceš, aby sa tvoj par­tner cí­til prí­jemne a mi­lo­vane, je dobré, ak ho chy­tíš za ruku aj v ta­kejto in­tím­nej chvíli.

3.Po­treby par­tnera sú jed­no­du­ché. Zo všet­kých ja­zy­kov lásky je do­tyk ten najpr­vejší. Na­hrá­dza slovné aj sym­bo­lické gestá.

4.Naj­lepší spô­sob ako ukon­čiť ar­gu­ment pri hádke je ne­ča­kané ob­ja­tie.

zdroj: unsp­lash.com

5.Nie­koľko vecí, ktoré by si mala ro­biť pre svojho par­tnera každý deň: ob­jať ho, po­hla­diť ho, po­boz­kať ho a dr­žať ho za ruku.

6.Naj­lepší spô­sob ukon­če­nia hek­tic­kého pra­cov­ného dňa je ob­ja­tie. Keď tvoj par­tner vstúpi do dverí, chvíľku ho ob­jí­maj a pri­ví­taj ho tak doma. Skús uro­biť dô­kladný pre­chod zo stre­su­jú­ceho pro­stre­dia do mi­lu­jú­ceho domu a ukáž mu aká si sta­rost­livá a ako ti na ňom zá­leží.

7.Ak je tvoj par­tner po­dráž­dený, po­núkni mu dobrú kávu a to, že bu­deš pre neho bút­ľa­vou vŕ­bou. Vy­po­čuj ho, pod­por ho, skús ho po­cho­piť a ne­za­budni ho ob­jať.

8.Mu­síš byť po­boz­kaná. Ako aj ty mu­síš boz­ká­vať. Úp­rimne. S lás­kou. Často sa ta­káto ba­nálna a pri­tom krásna vec vy­tráca zo vzťahu. Ráno ne­stí­hane, cez deň sa ne­vi­díme a ve­čer sme una­vení. No ne­za­budni ni­kdy na bozk. Či už pri ran­nom od­chode do práce či školy alebo na dobrú noc.

zdroj: unsp­lash.com

9.Pre par­tnera, ktorý je cit­livý a ro­man­tik, ktorý do­tyky vníma prí­liš emočne, ni­kdy nie je “ len sex a stačí“. Je to čas, kedy exis­tu­jete len vy dvaja a ni­kto viac. Kedy na ni­čom ne­zá­leží a mô­žete si na­vzá­jom vy­chut­ná­vať vašu prí­tom­nosť.

10.Ak chceš byť naj­lep­šia pria­teľka pre tvojho par­tnera, nauč sa dobre a kva­litne ma­sí­ro­vať. Uvi­díš, bu­deš prek­va­pená ako to na neho za­pô­sobí 🙂 

Komentáre