Dnes sme pre teba pri­pra­vili zau­jí­mavý zo­znam, v kto­rom sa do­zvieš, aké kusy ob­le­če­nia sa ne­ho­dia do práce, na po­ho­vor alebo do školy či na inú for­mál­nej­šiu ak­ciu. I keď ich mnohé no­síme, väč­šina ľudí ich to­tiž na iných ľu­ďoch ne­znáša. Ak zo­hrá­vajú dô­le­žitú úlohu v tvo­jom šat­níku, mala by si na­ozaj dobre pre­mys­lieť, kedy a kam si ich ob­le­čieš.

Roz­tr­hané rifle

Top s prí­liš od­ha­le­ným chr­bá­tom

View this post on Ins­ta­gram

Fi­nally Found a Stripe We Love /// $32 In Store Only ////

A post sha­red by dol­le­dup­fas­hi­ons (@dol­le­dup­fas­hi­ons) on

Ob­tia­hnuté le­gíny

Vý­stredné te­nisky

Py­ža­mový set

Crop top

Žabky

Top bez ra­mie­nok

Prí­liš vy­zý­vavé ob­le­če­nie

Vý­raznú vôňu

 

Komentáre