Vraví sa, že svet patrí ľu­ďom, ktorí majú zdravé se­ba­ve­do­mie. Máte ho aj vy? Ak nie, týchto 10 tri­kov vám ho po­môže zís­kať.
V dneš­nom svete nie je vždy jed­no­du­ché udr­žať si svoje zdravé se­ba­ve­do­mie. Od­vša­diaľ na vás „úto­čia“ do­ko­nalé úsmevy (ne)šťast­ných ľudí a pri pre­ze­raní pro­fi­lov na so­ciál­nych sie­ťach sa vám môže zdať, že každý sa má lep­šie, než vy. Ne­mýľte si však ilú­ziu s re­a­li­tou. To je­diné, čo mu­síte spra­viť, je za­čať ve­riť v seba a vo svoje schop­nosti. A nie­kedy to môže byť jed­no­duch­šie, než si mys­líme. Týchto 10 jed­no­du­chých tri­kov vám po­môže zís­kať zdravé se­ba­ve­do­mie.

#1 Ke­dy­koľ­vek máte právo po­ve­dať nie

bright­side.me

#2 Kor­midlo od svojho ži­vota dr­žíte vy, nie iní ľu­dia

bright­side.me

#3 Ne­mu­síte mať všetko, no ak si do­ká­žete vá­žiť aj ma­lič­kosti, ne­bude vám chý­bať nič

bright­side.me

#4 Ne­zau­jí­majte sa o to, čo si o vás mys­lia druhí ľu­dia

bright­side.me

#5 Ni­kdy sa za svoj vek ne­han­bite, buďte naňho hrdí.

bright­side.me

#6 Pri roz­ho­do­vaní sa vždy riaďte len se­bou

bright­side.me

#7 Ne­zo­tr­vá­vajte v to­xic­kom vzťahu

bright­side.me

#8 Majte vy­soké ná­roky, no ne­buďte na seba pre­hnane prí­sni

bright­side.me

#9 Snažte sa vo všet­kom zlom nájsť aj niečo dobré

bright­side.me

#10 Ne­han­bite sa za svoje úspe­chy

bright­side.me

zdroj: bright­side

Komentáre