Roz­ho­vory tvo­ria náš ži­vot. Kon­ver­zá­cia je zá­klad­ným spô­so­bom do­ro­zu­mie­va­nia sa ľudí a tým pá­dom naj­lepší pros­trie­dok k tomu, aby sme zis­tili to, čo ve­dieť po­tre­bu­jeme. Len pro­stred­níc­tvom nej mô­žeme do­siah­nuť čo chceme, vy­slo­viť svoje po­city, myš­lienky a ná­zory. Slo­vami do­ká­žeme po­te­šiť, rov­nako ako aj ub­lí­žiť. Nie všetci máme rov­naké ko­mu­ni­kačné schop­nosti. Nie každý do­stal do vienka dar vy­jad­ro­va­nia sa. Av­šak exis­tuje zo­pár ti­pov, ktoré nám ve­dia po­môcť viesť s ľuďmi kon­ver­zá­cie na úrovni. A sú to tieto:

 1. Po­čú­vaj, čo ho­vorí ten druhý. Keď si prí­liš sú­stre­dená na to, čo sa chys­táš po­ve­dať, ne­do­ká­žeš sa sú­stre­diť na to, čo ho­vorí ten druhý. Nie­kedy sa ti v hlave pre­mie­tajú otázky, ktoré by si chcela po­lo­žiť, av­šak úplne za­bú­daš po­čú­vať, čo ho­vorí. Pre­staň na chvíľu mys­lieť a vní­maj.
 2. Vy­jad­ruj sa ot­vo­rene a úp­rimne. Ľu­dia do­kážu od­ha­liť ne­úp­rim­nosť cel­kom jed­no­du­cho. Na­ozaj sa oplatí byť úp­rimná.
  zdroj: unsp­lash.com
 3. Vší­maj si de­taily, ktoré môžu na­kop­núť kon­ver­zá­ciu. Člo­veka, s kto­rým ko­mu­ni­ku­ješ vní­maš ako kom­plex. Ne­po­chybne si vší­mame aj to, čo má na sebe. Po­kiaľ vi­díš, že nosí špor­tové veci, ur­čite sa do­káže po­roz­prá­vať na túto tému. Keď je jeho štýl skôr le­žérny, bude mať rád kla­sické veci, a prav­de­po­dobne sa zau­jíma aj o ume­nie.
 4. Maj pre­hľad o dianí vo svete. Zo­staň roz­hľa­dená. Ne­mu­síš preto sle­do­vať no­viny o 19:00, ale ku kaž­dému z nás sa ne­jako do­stanú in­for­má­cie zo sveta. Či už pro­stred­níc­tvom fb alebo rá­dia. Po­kiaľ sa jedná o člo­veka, ktorý po­u­žíva so­ciálne siete, je veľmi prav­de­po­dobné, že čí­tal rov­naký člá­nok, ako ten, ktorí ti ráno vy­sko­čil na ná­stenke.
 5. Vy­hý­baj sa od­su­dzo­va­niu. Je jedno, či sa ba­víš so svo­jím ka­ma­rá­tom alebo s ne­zná­mym. Vy­hý­baj sa sú­de­niu ľudí. Zby­točne to sta­via múry.
 6. Do­predu si ro­zmysli o čom sa chceš ba­viť. Ak sa chys­táš na rande s nie­kým no­vým, po­kojne si urob v hlave zo­znam vecí, ktoré by si ním chcela pre­brať. Tak sa ti ne­stane, že na­stane ne­že­lané.
 7. Ne­boj sa ti­cha. A keď už sme pri ňom. Ne­treba sa ho báť. Ti­cho po ur­či­tom dia­lógu nám dáva pries­tor po­roz­mýš­ľať nad tým, čo sme sa práve do­zve­deli.
  zdroj: unsp­lash.com
 8. Všimni si, či chce daná osoba po­kra­čo­vať v roz­ho­vore. Ďalší dô­le­žitý bod je správne vy­cí­tiť, či daná osoba má ešte chuť po­kra­čo­vať v dia­lógu. Nie každá téma je tomu dru­hému po chuti. Práve vtedy ju treba buď ukon­čiť, alebo sa ne­ná­padne po­su­núť k inej.
 9. Vtip­kuj, ale opatrne. A hlavne tak, aby to toho dru­hého ne­ura­zilo. Chá­pem, že nie­kedy máme skvelú ná­pady a všetko, čo po­vieme nám pri­padá vtipné. Tomu dru­hému však ne­musí. Preto hlavne s ci­tom!
 10. Po­u­ží­vaj kon­ver­zá­cie s ne­zná­mymi ľuďmi na tré­ning tvo­jich ko­mu­ni­kač­ných schop­ností. Na­prí­klad, keď ces­tu­ješ vla­kom a nie­kto cu­dzí sa ti pri­ho­vorí. Ne­snaž sa ho od­biť jed­nou ve­tou. Práve na­opak, po­kiaľ vi­díš, že ide o se­ri­óz­neho člo­veka, po­kojne sa s ním po­roz­prá­vaj. Je skvelé ve­dieť viesť roz­ho­vor aj s člo­ve­kom, s kto­rým ne­máš na­oko nič spo­ločné.

Ve­dieť správne ko­mu­ni­ko­vať ti po­môže vo všet­kých ob­las­tiach tvojho ži­vota. Vo vzťa­hoch, v škole a rov­nako aj v za­mest­naní. Preto ve­nuj chvíľku času tvo­jim ko­mu­ni­kač­ným schop­nos­tiam. Po­môže ti k tomu na­prí­klad aj také čí­ta­nie kníh. Hlavne buď po­zorná a všetko si vší­maj. Ži­vot bude hneď jed­no­duchší.

Zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day

Komentáre