Vzťahy sú veľmi kom­pli­ko­vaná vec, no na­priek tomu bez nich ne­do­ká­žeme žiť. Každý z nás sa ur­čite oci­tol v si­tu­ácií, v kto­rej po­chy­bo­val o sebe a svo­jej po­lo­vičke a že­lal si, aby exis­to­val ne­jaký uni­ver­zálny ná­vod, ako si to uľah­čiť. Žia­den taký ná­vod na­ne­šťas­tie ne­exis­tuje, no týchto de­sať právd ti môže na­bu­dúce po­môcť.

Po­kiaľ chceme, aby nám ži­vot vo dvo­j­ici fun­go­val no nie sme ochotní do toho vlo­žiť ab­so­lútne žiadne úsi­lie, nemá to zmy­sel. No ak sa sna­žíme a stále to ne­fun­guje, tak na to nej­deme správne. Po­kiaľ chceš, aby tvoj vzťah na­pre­do­val a ne­bol len si­lou zvyku, pre­čí­taj si týchto de­sať rád.

Ak ne­ro­bíš chyby, ne­ris­ku­ješ

Nie, ne­zna­mená to pod­vá­dzať. Zna­mená to ne­mať zá­brany po­kiaľ ide o tvoj vzťah, av­šak s úmys­lom zo­brať zod­po­ved­nosť za to, keď sa niečo ne­po­darí. Bez chýb sa vzťah ne­môže po­sú­vať vo­pred a ani me­niť, či už k lep­šiemu alebo na­ne­šťas­tie v nie­kto­rých prí­pa­doch k hor­šiemu. Po­in­tou je ris­ko­vať a chy­bo­vať ako pár, a rov­nako spolu sa z nich učiť a stá­vať sil­nej­ším tí­mom.

Aby to za to stálo, bude ťa to stáť mnoho času

Je pra­vid­lom ve­riť, že vzťah by mal prísť pri­ro­dzene ako is­kra pri pr­vom stret­nutí. V sku­toč­nosti byť v mo­no­gam­nom vzťahu za­tiaľ čo sa mu­síš ovlá­dať a po­tlá­čať svoje túžby a po­treby je ne­pri­ro­dzené. Je to proti na­šim in­štink­tom. Zvyk­núť si na to, že ži­vot vo vzťahu je iný a pri­jať to však stojí čas, mnoho času. Mu­síš byť len tr­pez­livý.

zdroj: pe­xels.com

Pra­cuj na tvo­jom vzťahu

Po­kiaľ to za to stojí, nie je to ľahké zís­kať a rov­nako je to aj so vzťahmi. Mnoho ľudí pod­ce­ňuje koľko práce treba na to aby vzťah fun­go­val. Mnohí to vzdajú už pri pr­vej pre­kážke. Čo to však zna­mená veľa práce? U kaž­dého je to od­lišné. No pre kaž­dého platí, že vzťah je ako ob­rov­ská hora priamo pred te­bou na ktorú si sa vždy bál vy­liezť. Mu­síš len pre­ko­nať sám seba.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Keď už si raz za­čal, do­konči to

Ho­vo­rím o hád­kach. Ne­za­čí­naj hádku, ktorá sa po­tom vy­hrotí a ni­kdy ju ne­do­kon­číte. Ne­vy­hý­bajte sa po­tom prob­lému kvôli kto­rému ste sa há­dali a ne­dú­fajte, že sa to ne­jako vy­rieši samé. Spô­sobí to len po­tla­čo­vaný hnev. Ak od­ídeš od hádky bez toho aby ste prob­lém vy­rie­šili, od­chá­dzaš tým aj od vzťahu. Jed­ného dňa už sa ani je­den z vás ne­vráti.

Ne­boj sa ho­vo­riť áno skoro na všetko

Čo naj­hor­šie sa môže stať? Opus­tíš svoju kom­fortnú zónu? Ho­vorí sa tomu mož­nosť roz­ví­jať vzťah. Vo vzťa­hoch po­u­ží­vame moc často slo­víčko nie. Ne­radi sa cí­time ne­po­hodlne. No po­kiaľ chceš, aby tvoj vzťah po­kra­čo­val vpred, ho­vo­riť čo naj­čas­tej­šie svojmu par­tne­rovi áno je dobrý za­čia­tok.

zdroj: pe­xels.com

Každý má mať svoj ži­vot

Len preto, že si za­mi­lo­vaný ne­zna­mená to, že máš za­bud­núť na vše­tok tvoj oko­litý ži­vot. Obaja by ste mali mať svoj vlastný ži­vot, na kto­rom by si mal aj na­ďa­lej pra­co­vať. Mnohí ľu­dia, ktorí za­čnú vzťah po­za­sta­via svoj ži­vot mimo neho a pre­stanú sa ve­no­vať tomu, čo naj­rad­šej ro­bili sami.

Ne­za­bú­daj na svoje sny

Nech boli tvoje sny pred tým ako si vstú­pil do vzťahu aké­koľ­vek, ne­meň ich len kvôli svo­jej po­lo­vičke. Mnohí sa ich vzdajú, lebo si mys­lia, že ne­za­padnú do ich vzťahu. Sa­moz­rejme, že sny sa me­niť môžu, no ne­mal by si ich za­tie­niť kvôli nie­komu inému.

Aby si za­žil ži­vot, ktorý za to stojí, mu­síš sa roz­hod­núť, že taký chceš

A to roz­hod­nu­tie je na­ozaj len na tebe.  Ne­strá­caj sám seba vo vzťahu. Ne­za­bú­daj na svoje po­treby a cestu kto­rou chceš ísť. Mô­žeš pre­žiť po­zo­ru­hodný ži­vot aj po­kiaľ sa vzťahu odo­vzdáš ale mu­síš sa roz­hod­núť, či je to na­ozaj to, čo chceš a či sa do toho ne­nú­tiš.

Ak pri­znáš po­rážku, pre­hral si

Mal by si bo­jo­vať za svoj vzťah. Vždy. Nie vo vzťahu, ale za vzťah a to je roz­diel. Po­kiaľ je to len o tebe a tvo­jom par­tne­rovi, po­tom to mô­žeš na­zý­vať vzťa­hom. Uznaj sám, že po­kiaľ pri­znáš po­rážku, tak do­sta­točne ne­bo­ju­ješ. No aj po­kiaľ pri­znáš svoju chybu, mô­žeš po­ve­dať, že bo­ju­ješ.

Na­priek tomu, že to vy­zerá zlo­žito, stojí to za to. Chvíľu síce bude tr­vať, než si zvyk­neš na zmeny, no po­kiaľ si za svo­jim vzťa­hom na­ozaj bu­deš stáť a bu­deš bo­jo­vať, vý­sledky sa skôr či ne­skôr do­sta­via. Len sa ne­smieš báť opus­tiť svoju kom­fortnú zónu a pri­niesť do vzťahu niečo nové.

102

zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day

Komentáre