Nie­ktoré filmy si ne­stačí po­zrieť len raz, aby ste ich dej po­cho­pili v ce­lej kráse – a to na­priek tomu, že na po­pis ich deja stačí je­diná veta. Majú jed­no­du­chú de­jovú lí­niu, no na­priek tomu do­kážu udr­žať po­zor­nosť di­váka po celý čas v na­pätí.

Co­he­rence (2013)

Po­čuli ste už o Sch­rödin­ge­ro­vej mačke? S touto te­óriu pri­šiel Sch­rödin­ger v roku 1935 a pa­ra­dox po­pi­suje mož­nosť exis­ten­cie nie­koľ­kých pa­ra­lel­ných sve­tov v čase. Presne touto te­óriou sa in­špi­ro­val aj film Co­he­rence. V roku 1923 pre­le­tela nad Fín­skom ko­méta, po kto­rej sa za­čali diať zvláštne uda­losti. Žena za­vo­lala do svojho domu po­lí­ciu a tvr­dila im, že muž v jej dome nie je jej man­žel. Keď sa ju po­li­cajti sna­žia pre­sved­čiť o opaku, žena na­mieta, že svojho muža predsa včera za­bila. V sú­čas­nosti sedí pri stole osem pria­te­ľov. Uží­vajú si prí­jemnú ve­čeru, keď sa na ob­lohe opäť zjaví ko­méta…

Pí (1998)

Vo filme sa ob­javí mnoho zau­jí­ma­vých tém, ako je na­prí­klad ná­bo­žen­stvo, mys­tika či fi­lo­zo­fické otázky. Max je ge­niálny ma­te­ma­tik a ako tak pre­mýšľa o svete, po­myslí si, či by do­ká­zal zo­stro­jiť prí­stroj pred­po­ve­da­júci ceny na burze. To však nie je jeho je­di­ným cie­ľom. Chce po­cho­piť všetko. Sa­moz­rejme, ta­kýto člo­vek ne­môže ostať bez po­všim­nu­tia a za­čnú sa o neho zau­jí­mať ako veľké ryby z Wall street, tak aj čle­no­via ži­dov­skej sekty.

Zdro­jový kód (2011)

V hlav­nej úlohe skvelý he­rec Jake Gyl­len­haal alias ka­pi­tán Col­ter Ste­vens sa pre­be­rie vo vlaku. Ne­tuší kde je, kto je, čo tam robí. Až ne­skôr príde na to, že znovu pre­žíva po­sled­ných nie­koľko mi­nút ži­vota iného muža. Stre­tá­vame sa s is­tou for­mou ces­to­va­nia v čase a Col­te­ro­vou úlo­hou je prísť na to, kto stojí za ex­pló­ziou vlaku. Po­darí sa mu to?

Osu­dový do­tyk (2004)

Exis­tuje te­ória, ktorá tvrdí, že máv­nu­tie mo­tý­lích krí­del na jed­nom kon­ti­nente môže spô­so­biť vích­ricu na opač­nom konci sveta. Evan, kto­rého si za­hral Ash­ton Kut­cher, trpí ne­zne­si­teľ­nými bo­les­ťami hlavy, po kto­rých sa ocitne v mi­nu­losti a do­konca má mož­nosť po­zme­niť ju. Po­mo­cou no­vo­na­do­bud­nu­tej schop­nosti sa znova stretne so sta­rou lás­kou a na­praví svoje chyby. Aj tá naj­men­šia zmena má však v bu­dúc­nosti ne­do­zerné ná­sledky.

Pa­ra­dox času (2014)

Opäť sa stre­tá­vame s ná­me­tom ces­to­va­nie v čase. Aby tajný agent do­la­pil zlo­činca, ktorý mu uniká na­prieč časmi, bude mu­sieť do ak­cie za­po­jiť aj svoje mlad­šie ja z mi­nu­losti. Ako to celé do­padne si po­zrite sami.

Pro­ti­chodná farba (2013)

Tento film plný sym­bo­liky je o všet­kom, čo je mimo kon­troly člo­veka. Kris, ktorú nad­ro­guje zlo­dej ne­zná­mou lát­kou a Jeff, ktorý tiež nie je sám se­bou, sa stanú spriaz­ne­nými du­šami. Hľa­dajú si miesto, kam by sa mohli uchý­liť a skla­dajú pri­tom do­kopy čriepky svo­jich sve­tov, ktoré boli roz­bité na kúsky.

Po­čia­tok (2010)

Ne­ho­vorte, že ste toto dielo od sláv­neho Chris­top­hera No­lana ne­vi­deli. V hlav­nej úlohe si za­hral Le­onardo Di­Cap­rio. Dom Cobb je zlo­dej, nek­radne však pe­niaze či šperky. Ak si ne­dáte po­zor, z mysle vám ukradne sny, ktoré sa ukrý­vajú v naj­taj­nej­ších zá­ku­tiach vášho pod­ve­do­mia.

2001: Ves­mírna ody­sea (1968)

Na tvorbe filmu sa po­die­ľal aj Kub­rick, ktorý je ok­rem iného tvor­com na­prí­klad Me­cha­nic­kého po­ma­ranča. Do­núti vás fi­lo­zo­fo­vať a mys­lieť na to, čo je mimo nás, mimo pries­tor a čas, čo ukrýva ves­mír či aký má zmy­sel exis­ten­cia…

Vy­ná­lez (2004)

Dielo po­pi­suje prí­beh dvoch pria­te­ľov, kto­rým sa zho­dou ná­hod po­darí usku­toč­niť istú formu ces­to­va­nia v čase. Spo­čiatku si chcú len tro­chu za­ro­biť, po­hltí ich však vlastná cham­ti­vosť a na­po­kon sa im to celé vy­mkne z rúk. Vy­našli niečo, čo za­čalo žiť vlast­ným ži­vo­tom. Po­ze­ra­nie tohto filmu je niečo ako skla­da­nie skla­dačky.

 

Vi­deli ste nie­ktorý z fil­mov? Ako sa vám po­zdá­vajú?

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre