Každý člo­vek je inej po­vahy. Nie­kto je ex­tro­vert, iný zase in­tro­vert. A práve in­tro­ver­toch ča­sto­krát ška­tul­kujú ako pla­chých a ne­sme­lých sa­mo­tá­rov, čo sa ne­radi za­bá­vajú. Sa­moz­rejme, že to nie je pravda. Rov­nako ako týchto 10 tvr­dení, kto­rým však ľu­dia stále ve­ria.

Mnoho ľudí, kto­rých po­známe, sú in­tro­vertmi. Byť in­tro­vert v mo­men­tál­nej dobe je na­ozaj veľmi ťažké. Možno sa nám zdá, že ta­kíto ľu­dia pô­so­bia smutne, skľú­čene či pla­cho. Ne­ve­dia sa za­bá­vať, nechce sa im s ni­kým nad­via­zať kon­takt a vše­tok voľný čas mu­sia vý­lučne trá­viť osa­mote.

Mnohé z týchto tvr­dení však vô­bec nie sú pravda. Sú to len mylné dom­nienky, do­hady alebo pred­po­klady, kto­rým ľu­dia ešte stále ve­ria. Ako je to teda v sku­toč­nosti? Toto je teda 10 naj­väč­ších mý­tov, kto­rým ľu­dia ešte stále ve­ria, no v sku­toč­nosti nie sú až tak prav­divé.

pexels-photo-196667

pe­xels.com

In­tro­verti ne­radi roz­prá­vajú

Veľa ľudí si myslí, že in­tro­verti ne­radi roz­prá­vajú. Sa­moz­rejme, že to nie je až úplne tak. Za­mýš­ľali ste sa nie­kedy nad tým, že in­tro­verti možno ne­roz­prá­vajú preto, pre­tože ne­majú čo po­ve­dať? Ta­kíto ľu­dia to­tiž ne­ob­ľu­bujú kon­ver­zá­cie, ktoré sú v pod­state o ni­čom. Na­opak ak sa s nimi za­roz­prá­vate o ne­ja­kej téme, ktorá ich zau­jíma a ktorú majú radi, tak sami uvi­díte, že sa z nich stanú „na­ju­roz­prá­va­nejší“ ľu­dia na pla­néte.

In­tro­verti sú pla­chí

Pla­chosť s nimi nemá vô­bec nič spo­ločné, aj keď to na prvý po­hľad možno tak ne­vy­zerá. To, že je nie­kto in­tro­vert ne­zna­mená, že sa hneď musí báť ľudí. In­tro­verti to­tiž po­tre­bujú tro­chu po­str­čiť, po­tre­bujú vi­dieť ne­jaký dô­vod, prečo by sa na­prí­klad s vami mali dať do reči. Čo preto mu­síte uro­biť? Jed­no­du­cho nič. Ak sa chcete s in­tro­ver­tom po­roz­prá­vať, proste za­čnite uvoľ­nene roz­prá­vať. A vô­bec si ne­robte sta­rosti, či máte byť zdvo­rilý, alebo nie.

foto: pexels.com
zdroj: foto: pe­xels.com

In­tro­verti sú drzí

Aj toto je len dom­nienka oko­lia. In­tro­verti to­tiž ča­sto­krát ne­vi­dia dô­vod, prečo by mali cho­diť okolo ho­rú­cej kaše. Je­diné čo chcú je, aby boli všetci úp­rimní a ni­kto sa na nič neh­ral. Sa­moz­rejme, v dneš­nej dobe veľa ľudí ne­zne­sie pria­mosť. Práve aj preto majú in­tro­verti po­cit, že do spo­loč­nosti ne­za­pa­dajú a možno sa cí­tia pod tla­kom.

In­tro­verti ne­majú radi iných ľudí

Práve na­opak. In­tro­verti si vy­soko ce­nia tých pria­te­ľov, kto­rých majú. Aj keď je pravda, že in­tro­verti majú na­ozaj len zo­pár blíz­kych a sku­toč­ných pria­te­ľov, kto­rým ve­ria. Ak však bu­dete mať nie­kedy šťas­tie, a in­tro­vert vás za­čne po­va­žo­vať práve za jed­ného zo svo­jich pria­te­ľov, zís­kali ste v ňom lo­jál­neho a cen­ného spo­jenca. Možno práve pre to, že in­tro­verti trá­via čas len s tý­mito blíz­kymi oso­bami si os­tatní mys­lia, že ne­majú radi iných ľudí. Te­raz už viete, že z po­hľadu in­tro­verta to vô­bec nie je tak.

Foto: unsplash.com
zdroj: Foto: unsp­lash.com

In­tro­verti ne­radi cho­dia na ve­rej­nosť

Úplný ne­zmy­sel. In­tro­verti len ne­radi cho­dia von na ve­rej­nosť, ak to má tr­vať dlho. Tak­tiež sa rad­šej budú vy­hý­bať rôz­nym kom­pli­ká­ciam, ktoré by sa ne­jako spá­jali s ve­rej­nými ak­ti­vi­tami. Ak nie­kde sú, za­bá­vajú sa, a uží­vajú si, presne ako ex­tro­ver­tnej­šie typy. Po­tom však príde mo­ment, kedy by už naj­rad­šej od­išli do­mov, znovu sa “do­bili”. Vtedy je čas, keď chcú byť sami a po­stupne strá­viť všetky uda­losti, ktoré sa stali. Práve toto “do­bí­ja­nie” a znovu na­čer­pa­nie ener­gie je pre in­tro­ver­tov veľmi dô­le­žité.

In­tro­verti chcú byť vždy sami

Ani v tomto prí­pade to nie je pravda. In­tro­verti, na­roz­diel od iných ty­pov, si jed­no­du­cho veľmi uží­vajú a majú radi chvíle, keď sú sami a môžu o nie­čom v po­koji pre­mýš­ľať. Ur­čite viete, že in­tro­verti roz­mýš­ľajú na­ozaj veľa. Ne­sní­vajú iba keď spia. Sú radi, ak môžu vy­rie­šiť ne­jaké prob­lémy. Ale tak­tiež sa môžu cí­tiť veľmi osa­melo, ak tu pre nich ne­bude nie­kto, s kým môžu tieto nové ob­javy zdie­ľať.

pexels-photo-114998

thought­ca­ta­log.com

In­tro­verti sú čudní

In­tro­verti sú ča­sto­krát skôr in­di­vi­du­alisti. Vy­tŕčajú z radu. Vždy hľa­dajú nové a nové spô­soby a sú radi, ak sa to os­tat­ným páči. Možno to os­tatní ľu­dia ne­vi­dia, no aj in­tro­verti sa sna­žia tes­to­vať a po­sú­vať svoje hra­nice. Roz­diel je len v tom, že in­tro­verti ne­u­sku­toč­ňujú svoje roz­hod­nu­tia na zá­klade toho, čo je mo­men­tálne po­pu­lárne alebo trendy.

In­tro­verti sú re­zer­vo­vaní hlu­páci

In­tro­verti sú ľu­dia, ktorí v pr­vom rade dá­vajú naj­väčší dô­raz na svoje myš­lienky, úvahy a emó­cie. To sa­moz­rejme ne­zna­mená, že ne­ve­nujú po­zor­nosť tomu, čo sa deje okolo nich. Ich vnú­torný svet je však pre nich zau­jí­ma­vejší a lepší a preto možno majú os­tatní ľu­dia po­cit, že in­tro­verti sú do seba až prí­liš za­hĺbení.

In­tro­verti ne­ve­dia, ako sa za­bá­vať

Často po­čú­vame, že in­tro­verti ne­ve­dia, čo je to pravá zá­bava alebo od­dych. V sku­toč­nosti však in­tro­verti rad­šej re­la­xujú v prí­rode alebo doma, nie na ruš­ných ve­rej­ných mies­tach. Ne­vy­hľa­dá­vajú vzru­še­nie alebo ad­re­na­lí­nové si­tu­ácie. Ak sú jed­no­du­cho na mieste, kde je až prí­liš veľa hluku a zvu­kov, rad­šej od­ídu nie­kam, kde je to po­koj­nej­šie. Mo­zog in­tro­ver­tov je veľmi cit­livý na ne­uro­trans­mi­ter, ktorý sa na­zýva do­pa­mín. In­tro­verti a ex­tro­verti majú jed­no­du­cho roz­dielne ne­uro-dráhy, a preto aj zá­bava či od­dych pre tieto dve sku­piny pred­sta­vuje čosi iné.

Foto: unsplash.com
zdroj: Foto: unsp­lash.com

In­tro­verti sa do­kážu “na­pra­viť” a stať sa ex­tro­vertmi

In­tro­verti sa jed­no­du­cho ne­do­kážu “na­pra­viť”. A prečo by vlastne niečo také mali ro­biť?  Aj in­tro­verti si za­slú­žia byť uzná­vaní a re­špek­to­vaní za ich pri­ro­dzenú po­vahu a za to, kým sú. V ich mozgu nie je žiadny pre­pí­nač, ktorý by stla­čili a ih­neď by sa stali ta­kými ľuďmi, akých oko­lie chce mať.

Takto na zá­ver ešte jedna zau­jí­ma­vosť. Štú­die zis­tili, že per­cento in­tro­ver­tizmu ras­tie so zvy­šu­jú­cim sa IQ. Teda, jed­no­du­cho po­ve­dané, čím in­te­li­gen­tnejší si, tým väčší in­tro­vert sa z teba stáva.

102

Komentáre