Nie­kto si ju ne­vie vy­na­chvá­liť, nie­kto si ju ma­xi­málne užíva, nie­kto to be­rie ako ur­čitú nut­nosť, ri­tuál či zvyk,“pre­chodnú sta­nicu“ alebo jej dá pred­nosť pred se­xom. Nech sú už dô­vody aké­koľ­vek, fak­tom ostáva, že se­baus­po­ko­jo­va­nie má veľa vý­hod.  Spo­me­niem de­sať z nich, aj keď ve­rím, že ich je oveľa viac, lebo čo člo­vek, to ďal­šia vý­hoda mas­tur­bá­cie. Za­me­riame sa te­raz na prak­tické vy­uži­tie tejto „bo­hu­mi­lej“ čin­nosti.

SÚ­KRO­MIE – uznaj, že naj­lep­šie je to ro­biť na ti­chom, tma­vom mieste, kde ťa ni­kto ne­vidí aj keď sú vše­li­jakí fajnš­mekri…A práve toto ve­do­mie, že si sama, vie uro­biť svoje

DO­STUP­NOSŤ – ak nie je po­ruke fra­jer, mas­tur­bá­cia príde vhod. No aj v prí­pade, že máš fra­jera, toho však mu­síš „na­kop­núť“, za­líš­kať sa mu a vô­bec celá tá pe­re­púť okolo pre­do­hry…do­stup­nosť ruč­nej práce, vieme o čom je reč. Ne­mu­síš ni­koho zhá­ňať

zdroj: pe­xels.com

UVOĽ­NE­NIE – zba­ve­nie sa nad­by­toč­ných po­hlav­ných hor­mó­nov, ktoré môžu mať vplyv na sprá­va­nie je­dinca. Skrátka a dobre, keď pár dní či ne­daj­bože týž­dňov ne­máme or­gaz­mus či už s nie­kým alebo vlast­ným pri­či­ne­ním, môže nám tak trošku za­ši­bať.

SE­BA­POZ­NA­NIE – kto­vie, či mal Sok­ra­tes na mysli práve toto, keď po­ve­dal slávny vý­rok: „Po­znaj sám seba“. Kon­takt so se­bou sa­mou, svo­jím te­lom, má na­ozaj viac be­ne­fi­tov, čo sa môže od­ra­ziť aj ne­skôr pri par­tne­rovi. Ni­kdy ne­za­bud­nem na to, čo po­ve­dal ka­ma­rát: „žena, ktorá si ne­vie sama spra­viť dobre, ako to môže ča­kať od chlapa.“

RE­LAX po práci a ce­lom dni – tento bod snáď ne­treba šir­šie roz­pi­so­vať, tu si už každý do­sa­díme to svoje podľa chuti

PO­KOJ – ne­mu­síme mať do­kto­rát zo psy­cho­ló­gie, aby sme z vlast­nej skú­se­nosti ve­deli po­tvr­diť, že ak sme v po­hode, má to vplyv na naše telo aj čo sa sexu týka a vie to spra­viť divy. Po­koj a po­hoda majú pri mas­tur­bá­cii vý­znamné miesto.

OSVIE­ŽE­NIE – ak si vo vzťahu veľmi šťastná, aj vtedy má rúčka šmát­ralka na sa­mej sebe vý­znam už len z dô­vodu, že predsa ži­vot je zmena. A v tomto prí­pade z času na čas prí­jemná pre oboch. Na­prí­klad len po­ze­rať sa je­den na dru­hého môže byť na­ozaj spes­tre­nie

zdroj: pe­xels.com

IN­DI­KÁ­TOR prob­lému v se­xu­ál­nom ži­vote – nuž, ak to ro­bíš sama čas­tej­šie a rad­šej ako s par­tne­rom, bude nie­kde pes za­ko­paný. V tomto prí­pade je častá mas­tur­bá­cia dobrá vôdzka, že niečo nie je u vás v po­steli kó­šer. No veď uznaj…

BEZ­PEČ­NOSŤ – nie každá máme šťas­tie na toho pra­vého. Ro­biť si sama dobre je bez­peč­nej­šie, roz­um­nej­šie ( a ča­sto­krát lep­šie) než ská­kať z jed­nej po­stele do dru­hej za úče­lom „hľa­da­nia osu­do­vej lásky“. Spolu s ňou môžme to­tiž nájsť aj niečo na­viac, o čo ne­máme zá­u­jem…O psy­chic­kom vy­čer­paní spo­je­nom s bez­du­chým pe­le­še­ním sa ani ne­ho­vo­rím

NAJ­LEP­ŠIA AN­TI­KON­CEP­CIA – no veru tak. V ne­po­sled­nom rade snáď najp­rak­tic­kejší dô­vod. se­xu­álne sa uspo­ko­jo­vať sama je na­ozaj naj­lac­nej­šia, najp­rak­tic­kej­šia a na­jis­tej­šia ochrana pred ne­že­la­ným ote­hot­ne­ním. Ne­mu­síš rie­šiť ako, čo a kam, skrátka po­hoda a klí­dek.

Takže, nech ťa už zau­jala aká­koľ­vek vý­hoda mas­tur­bá­cie, všetky na­raz, prí­padne máš ne­jakú svoju ďal­šiu, po­deľ sa alebo si to ne­chaj pre seba. V dneš­nom pre­se­xu­ali­zo­va­nom svete sa nie­kedy vy­tráca to“ ta­jomno“. Tak či onak, nech sú už dô­vody ona­no­vať aké­koľ­vek,vý­sle­dok bude rov­naký. Ďalší ľahko za­ro­bený or­gaz­mus:-) Prajme si pevnú ruku! 🙂

Komentáre