To, čo vám dnes po­vieme, bude mať od ro­man­tiky po­riadne ďa­leko…

Ne­bu­dete sa večne s par­tne­rom tú­liť na gauči a po­ze­rať ob­ľú­bený ro­man­tický film. V sku­toč­nosti je vzťah sé­riou kom­pro­mi­sov a nič ne­bude také ru­žové, ako sa na po­čiatku zdalo. Ak vás to však ne­od­ra­dilo, pri­pravte sa na to, že vo fun­gu­jú­com vzťahu pla­tia ur­čité ne­pí­sané pra­vidlá. A nie, z nie­kto­rých z nich vô­bec ne­bu­dete nad­šení…

Či sa nám to páči alebo nie, vo vzťahu pla­tia ur­čité ne­pí­sané zá­kony. A ne­vyhne sa im ni­kto z nás. Na­ozaj ste roz­hod­nutí po­kra­čo­vať v čí­taní? Ak áno, tak poďme na to.

#1 Dô­vera je veľmi krehká

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Ak raz par­tnera skla­mete, len veľmi ťažko si opä­tovne vy­bu­du­jete dô­veru. Mô­žete sa sna­žiť. No aj tak sa už bude na vás po­ze­rať cez inú optiku. Preto si dá­vajte na­ozaj veľký po­zor, aby ste ho ne­s­kla­mali. To, čo po­viete či uro­bíte, sa už ne­bude dať vrá­tiť späť.

#2 Nie­kedy sa bu­dete spolu nu­diť

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Je na­ivné si mys­lieť, že oboch z par­tne­rov bude ba­viť to isté. Je preto nor­málne, ak sa je­den z par­tne­rov utiahne ku knižke, za­tiaľ čo druhý ne­od­trhne oči z ob­ra­zovky te­le­ví­zora. Táto fáza za­ru­čene príde v kaž­dom vzťahu. Ani ten váš nie je vý­nim­kou.

#3 Ne­bu­dete vždy na tej is­tej strane

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Vy­ras­tali ste v od­liš­nom pro­stredí a vaše ná­zory for­mo­vali roz­ličné fak­tory. Preto je nor­málne, keď ne­bu­dete vždy ťa­hať za je­den ko­niec. A to je fajn. Ste dve osoby. Stla­čiť vás do jed­nej by ne­malo zmy­sel.

#4 Deti sú ne­sku­toč­nou vý­zvou

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Žiadne dieťa ne­za­lepí ne­fun­gu­júci vzťah. Práve na­opak, nie­kedy môže byť dosť ťaž­kou skúš­kou aj pre silné páry. Nový člo­vek vy­ža­duje veľa po­zor­nosti, sta­rost­li­vosti a ústup­kov. Na­ozaj ste na také niečo pri­pra­vení?

#5 Ne­bu­dete sa do­ne­ko­nečna pri­ťa­ho­vať

Yeka­te­rina Ra­go­zina

A tak je cel­kom možné, že sa váš­nivý sex zmení na van­kú­šovú vojnu. Ko­niec­kon­cov, ve­dieť sa spo­ločne za­smiať a vy­bláz­niť môže byť nie­kedy dô­le­ži­tej­šie, než sa­motný sex (no sa­moz­rejme, ani na ten ne­treba za­bú­dať).

#6 Nie­kedy sa na­priek tomu, že ste vo vzťahu, bu­dete cí­tiť osa­melo

Yeka­te­rina Ra­go­zina

A ani to nie je nič ne­zvy­čajné. Z času na čas sa po­há­date a bu­dete mať po­cit, že si vás nemá kto pri­tú­liť, a že vám váš par­tner ne­ro­zu­mie. Ne­bojte sa, ne­bude to tr­vácny jav.

#7 Budú vám po roz­ume be­hať divné myš­lienky

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Môžu sa tý­kať čo­ho­koľ­vek. Se­xu­ál­nych chú­ťok, ces­to­va­teľ­ských snov či túžby stať sa no­vou su­pers­tar. Do­konca si mô­žete klásť otázku, či by vám ne­bolo lep­šie s nie­kým iným. A prek­va­pivo, aj táto otázka je cel­kom v po­riadku. Keď jej však ne­dá­vate pri­veľa po­zor­nosti, od­íde sama od seba.

#8 Z času na čas stra­títe spo­je­nie

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Ne­bu­dete si vždy ve­dieť čí­tať myš­lienky. Nie­kedy vply­vom kaž­do­den­ných sta­rostí či kríz jed­no­du­cho stra­títe vzá­jomné spo­je­nie. Ak sa však bu­dete obaja sna­žiť, do­ká­žete ho raz-dva ob­no­viť.

#9 Na­vzá­jom sa do­ká­žete po­riadne zra­niť

Yeka­te­rina Ra­go­zina

A nie­kedy ne­vá­hate v čase naj­väč­šieho boja vy­tiah­nuť zbrane naj­tvr­d­šieho ka­libru. Tým, že par­tnera po­znáte ako vlastnú dlaň, po­znáte aj jeho slabé miesta a  do­ká­žete ich po­u­žiť v naj­nev­hod­nej­šej chvíli proti nemu. Je to úder pod pás, no z času na čas to bo­hu­žiaľ všetci ro­bíme.

#10 O lásku sa treba sta­rať, inak zvädne

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Láska ne­fun­guje sama od seba. Keď prejde pr­votná vlna za­mi­lo­va­nia, na­stu­puje tvrdá re­a­lita. A vtedy treba na­ozaj za­čať ma­kať. Inak zvädne ako kve­tina. A to predsa nech­ceme, však?

I keď je vzťah po­riadna drina, pevne ve­ríme, že sme vás ne­zne­chu­tili tý­mito pra­vid­lami. Ur­čite nám dáte za pravdu, že za vzťah sa na­ozaj oplatí bo­jo­vať.

zdroj: bright­side.com